Аудит - Немченко В. В. - 1.2. Контроль в системі управління економікою. Форми контролю

Розвиток продуктивних і виробничих відносин у різних соціально-економічних формаціях потребує вдосконалення функцій управління процесом виробництва, в тому числі і контролю економіки.

Контроль як функція управління, підпорядкована вирішення завдань системи управління.

Як Вам відомо з курсу "Менеджмент" процес управління складається з таких функціонально-логічних стадій: управлінського рішення, контролю і перевірки виконання, оцінки результатів. Отже контроль є необхідною самостійною функцією управління. Для того, щоб успішно управляти, той, хто керує, повинен знати результати свого управлінського впливу на об'єкти управління. Контроль дає змогу добувати оперативну інформацію, яка об'єктивно відтворює стан справ на підконтрольних об'єктах, відповідають їх діяльності затвердженій соціальній програмі; виявити недоліки в прийнятих рішеннях, в організації виконання, способах і засобах реалізації їх, вивчити ділові якості працівників.

Зверніть увагу, що ефективність функціонування системи управління є важливою:

- для власника підприємства, який зацікавлений в отриманні максимального прибутку;

- для держави, яка слідкує за виконанням підприємством своїх зобов'язань перед нею, за впливом діяльності підприємства на загальнодержавну економіку;

- для контрагентів (партнерів, інвесторів) та окремих осіб (персоналу підприємства, акціонерів), які мають свої інтереси в результатах фінансово-господарської діяльності підприємства.

Таким чином, контроль - це система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим управлінським рішенням, встановлення результатів управлінського впливу на керований об'єкт, виявленням відхилень, допущених у ході виконання цих рішень та усунення негативних явищ.

Слово контроль має французьке походження (contrфle) і означає перевірку виконання тих або інших господарських рішень з метою встановлення їхньої законності та економічної діяльності.

Фінансовий контроль - одна із форм управління фінансами, особлива сфера контролю, зумовлена формуванням і використанням фінансових ресурсів у всіх структурних підрозділах економіки держави.

Фінансово-господарський контроль виконує такі основні функції: профілактичну, інформаційну і мобілізуючу.

У ринковому середовищі контролю підлягає вся господарсько-фінансова діяльність підприємства, що спонукає підприємців відповідально ставитися до виконання своїх обов'язків. З іншого боку, ліквідуються умови, які породжують безгосподарність. Контроль у цьому випадку покликаний виявити подібні явища і сприяти їх ліквідації, реалізуючи при цьому профілактичну функцію.

Інформаційна функція є підставою для прийняття відповідних рішень і проведення коригуючи дій, завдяки яким забезпечується нормальне функціонування об'єкта, що перевіряється.

У процесі контролю виявляють не тільки недоліки, а й позитивні сторони діяльності. Останні як передовий досвід можуть стати надбанням інших суб'єктів господарювання, завдяки чому реалізується мобілізуюча функція контролю.

Крім того, функціями контролю є перевірка:

- виконання Законів України, Указів Президенту, постанов Верховної Ради, Кабінету Міністрів та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини державної власності, господарські, фінансові і податкові відносини;

- повноти і своєчасності надходження доходів в бюджет, цільового й економного використання коштів державного бюджету та позабюджетних фондів;

- законності й ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів суб'єктами підприємницької діяльності та підприємствами, що перебувають на державному забезпеченні;

- дотримання розмірів встановлених штатів, ставок і фонду заробітної плати;

- касової дисципліни та законності операцій на рахунках в банку;

- забезпечення повноти оприбуткування та законності витрачання товарно-матеріальних цінностей;

- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності;

- використання обчислювальної (комп'ютерної) техніки з метою підвищення контрольних функцій бухгалтерського обліку в справі забезпечення ефективного використання суспільної власності та усунення умов, що породжують перекручення звітних показників та безгосподарність.

Функції контролю в суспільстві з ринково економікою полягають у сприянні діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності за допомогою економічних важелів і стимулів (кредитування, інвестування, оподаткування тощо). За суб'єктами фінансового-господарсь-кий контроль в Україні поділяється на державний, муніципальний, незалежний і контроль власника (див. рис. 1.1).

Все це свідчить, що в ринковій економіці існує багато різних форм контролю. Вони не суперечать один одному, а доповнюють і дозволяють отримати повну інформацію про розвиток економіки країни.

З рис. 1.1. видно, що аудит є формою незалежного фінансового контролю. В чому ж його особливість? Чим він відрізняється від інших форм контролю?

Так, відмінність аудиту від ревізії показана у табл. 1.1.

Аудиторська діяльність відрізняється також від роботи податкових інспекцій. Замовник платить аудитору за перевірку згідно з договором. Аудитор показує клієнту недоліки в його роботі і радить, як краще їх позбутися. Інспектор накладає штрафи та стягує пеню. Відношення клієнта до податкового інспектора, як правило, недоброзичливе. Оплата праці податківця фіксована державою, обмежена можливостями бюджету. При цьому робота аудиторів і податкових інспекторів ведеться паралельно. Перевірка аудитором не звільняє підприємство від перевірки інспектором.

органызацыйны форми фынансового-господарського контролю

Таблиця 1.1

ВІДМІННІСТЬ АУДИТУ ВІД РЕВІЗІЇ

З/п

Ознаки

Аудит

Ревізія

1

2

3

4

1

За метою

Виявити не тільки недоліки та упущення (наприклад, у веденні обліку), але й допомогти виправити їх, надати спеціалістам підприємства методологічну консультаційну допомогу

Визначити законність, доцільність та ефективність господарських операцій, виявити ТІ 3 них, які виходять за межі вимог чинного законодавства

2

За завданням

Підтвердження достовірності бухгалтерського балансу з метою правильного визначення розміру податків, сприяння впровадженню ноу-хау у виробництво фінансовій стабільності підприємства, запобігання неплатоспроможності та банкрутства

Повна і всебічна перевірка виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства, виявлення недоліків і зловживань у господарській діяльності посадових і матеріально-відповідальних осіб, виявлення резервів покращення роботи підприємства

3

За характером

Підприємницька діяльність

Виконавча діяльність

4

За правовим регулюванням

Відносини між аудитором (аудиторською фірмою) та клієнтом регулюються цивільним правом, на підставі господарського договору, клієнт самостійно обирає аудитора. Відносини мають горизонтальний зв'язок, якому характерні добровільність, рівноправність та підзвітність аудитора клієнту

Відносини між ревізором і клієнтом здійснюються за вертикальними зв'язками на підставі інструкції та наказів вищестоящої організації чи державних органів. Клієнт не вибирає ревізорів, його призначають

5

За об'єктом

Аудитор виявляє все, що веде до перекручення інформації, знижує платоспроможність, погіршує фінансовий стан підприємства. Дані аудиту не точні, а наближені

Ревізія виявляє все, що порушує чине законодавство, її висновки максимально точні

6

За витратами

Послуги аудитора оплачує клієнт, включаючи витрати на оплату аудиторських послуг до валових витрат та в собівартість продукції

Оплату проводить вищестояща або державна організація; перша витрати здійснює за рахунок відрахувань на її утримання, друга за рахунок бюджету

Закінчення табл. 1.1

З/п

Ознаки

Аудит

Ревізія

1

2

3

4

7

За практичним завданням

Аудит направлений на покращення фінансового стану клієнта, залучення коштів через інвесторів та кредиторів, здійснює допомогу та надає консультативні послуги

Ревізія направлена на збереження активів, запобігання і профілактику зловживань

8

За відповідністю

Несе відповідальність за неякісні перевірки перед клієнтом та третіми особами за нормами цивільного права та перед АПУ за вимогами України "Про аудиторську діяльність"

Несе відповідальність перед органом, що призначив ревізію, за нормами діючого права

9

За результатами

Аудитор видає аудиторський висновок щодо будованої інформації, підтверджує її достовірність, надає рекомендації для клієнта, зберігає в таємниці інформацію. Збереження професійної таємниці є першою заповіддю аудитора

Ревізор складає акт ревізії, де вказує всі виявлені недоліки, робить висновки щодо встановлених порушень, пропозиції щодо відшкодування нанесеної шкоди, передає інформацію вищестоящому органу, а при виявленні зловживань - правоохоронним органам

У США та Великобританії аудиторів часто називають "присяжними бухгалтерами". Чим же відрізняється бухгалтер від аудитора? Бухгалтерський облік забезпечує відображення господарських процесів, інформаційно безперервне, суцільне, обов'язкове, точне. Професійний бухгалтер може надавати професійні послуги, які вимагають знань бух обліку чи суміжних дисциплін, крім аудиту, який може виконувати лише сертифікований аудитор. Бухгалтер, як правило, це штатна одиниця, або залучена особа, яка виконує разові роботи на підставі укладених контрактів. Аудитор же працює на договірній основі.

Аудит також відрізняється від судово-бухгалтерської експертизи. Ця відмінність у тому, що аудит - незалежна перевірка, а судово-бухгалтерська експертиза здійснюється по рішенню дізнання, слідства та судових органів. У той же час аудитор, як фахівець може бути залучений у якості експерта - бухгалтера при проведенні судово-бухгалтерської експертизи.

Таким чином, можна зробити висновок, що аудит, на відміну від інших форм господарського контролю, є підприємницькою незалежною діяльністю, яка здійснюється на добровільних засадах, на підставі договору між клієнтом та аудитором.Схожі статті
Аудит - Немченко В. В. - 1.2. Контроль в системі управління економікою. Форми контролю

Предыдущая | Следующая