Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 3. Ревізія операцій касових та на рахунках у банку

1. Завдання, послідовність, джерела ревізії операцій касових та на рахунках у банку

Здійснення розрахунків у наявній формі між суб'єктами підприємницької діяльності або на одному підприємстві потребує постійного контролю. Контроль і ревізія грошового обігу та ефективності використання коштів відіграють основну роль у системі фінансово-господарського контролю. Це можна пояснити тим, що система грошового обігу в умовах ринкової економіки перетворилась із галузевої на таку проблему, розв'язання якої є важливим для зміцнення всього комплексу національної економіки.

Перевірка кас і касових операцій - одна із найвідповідальніших ланок ревізії. Операції з наявними коштами перевіряють суцільним способом і зазвичай двома етапами. Спочатку проводять раптову ревізію каси у день прибуття ревізійної бригади на об'єкт перевірки. Після завершення ревізії каси перевіряючі розпочинають суцільний контроль касових операцій, здійснених протягом усього міжревізійного періоду.

Джерела контролю ревізії каси:

1) первинні документи: готівка; бланки суворої звітності; марки, талони на харчування; прибуткові касові ордери ПКО-1 та видаткові касові ордери ВКО-2; журнал-ордер № 1, відомість № 1.1, відомість № 1.2; виписки банку, корінці чеків, квитанції оголошень на внесок готівкою; платіжні й розрахунково-платіжні відомості; заяви на видачу грошей; розпорядницькі документи (накази); рахунки до оплати; договірна документація; прибуткові і складські документи; податкові накладні; акти закупівлі, акти виконання робіт (надання послуг);

2) облікові реєстри: касові книги; журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, відомостей; звіти касира; меморіальні ордери; обліковий реєстр позабалансового рахунку 08 "Бланки суворого обліку"; книга "Журнал-головна";

3) звітні документи: баланс установи; звіти установи; книга обліку розрахункових операцій (КОРО); розрахункова книжка (РК). Об'єкти перевірки касових операцій (рис. 3.1):

об'єкти перевірки операцій з грошовими коштами

Рис. 3.1. Об'єкти перевірки операцій з грошовими коштами

Ревізію касової готівки слід проводити одразу після пред'явлення повноважень адміністрації підприємства, бо тільки в такий спосіб буде забезпечений фактор раптовості. Така поспішність цілком виправдана, оскільки в касира не залишається часу для усунення можливих порушень. За відсутності касира один із членів ревізійної бригади опечатує приміщення каси.

Ревізія касової готівки грунтується на одному з основних методів фактичного контролю - інвентаризації. Процес контролю потребує обов'язкової присутності касира й головного бухгалтера, представника органу контролю, а також одного чи кількох працівників підприємства, яких не стосується ведення касових операцій.

Етапи ревізії каси:

1. Раптова ревізія готівки в касі.

2. Перевірка дотримання умов, що забезпечують збереження готівкових коштів:

А) з'ясовують наявність спеціального устаткування (сейфів, вогнетривких шаф) і сигналізації;

Б) вивчають організацію забезпеченості збереження коштів під час транспортування;

В) перевіряють акти інвентаризації готівкових коштів (ревізія каси), які відображають результати внутрішньогосподарського контролю над дотриманням касової дисципліни;

Г) вивчають рішення керівника підприємства про проведення заходів щодо усунення виявлених внутрішньогосподарськими комісіями недоліків;

Г) аналізують періодичність проведення інвентаризацій.

3. Перевірка ліміту залишку готівки в касі на кінець робочого дня. Якщо ліміт залишку готівки в касі взагалі не було визначено, то залишок грошей, що перевищує один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, потрібно здаватися в банк щодня. Порівнюють суми книжкових залишків готівки в касі й розмір установленого банком ліміту.

4. Перевірка дотримання касової дисципліни:

А) контроль за належним оформленням касових операцій у момент їх здійснення;

Б) формальна перевірка первинних касових документів щодо правильного заповнення та наявності всіх потрібних реквізитів;

В) перевірка правильності оформлення платіжних і розрахунково-платіжних відомостей, а саме: наявності дозвільних підписів директора й головного бухгалтера, підписів кожного одержувача навпроти належної суми; дотримання строку видачі заробітної плати, який не може перевищувати трьох робочих днів;

Г) перевірку порядку ведення касової книги: з'ясовують дотримання послідовності в нумерації сторінок; наявність підписів головного бухгалтера й директора, які завіряють кількість аркушів у касовій книзі; наявність виправлень і коригувальних записів;

Г) перевірка обгрунтованості здійснення операцій (виплати премій працівникам підприємства, видачі авансів підзвітним особам, надання матеріальної допомоги, придбання матеріалів тощо);

Д) контроль за здійсненням касових операцій з огляду на своєчасність та повноту надходжень наявних коштів з банку в касу і навпаки, зокрема, перевірка своєчасності оприбуткування коштів, а також своєчасності повернення підзвітними особами невикористаних коштів.

5. Перевірка цільового використання коштів, отриманих у банку: вірогідності даних бухгалтерського обліку касових операцій; правильності кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку; коректності відображення даних на рахунках бухгалтерського обліку.

6. Узагальнення, систематизація й оформлення акта ревізії каси. Акт ревізії каси додають до основного акта фінансової ревізії.Схожі статті
Контрольно-ревізійна діяльність - Живко 3.Б. - ТЕМА 3. Ревізія операцій касових та на рахунках у банку

Предыдущая | Следующая