Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 2.2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

Одна з характерних рис фінансового менеджменту полягає в тому, що його інформаційна база піддається на даний час істотним змінам. В умовах трансформаційної економіки якість використовуваної інформації при прийнятті управлінських рішень значною мірою залежить від обсягу фінансових ресурсів, розмірів прибутку, ринкової вартості підприємства та інших економічних параметрів, що формують рівень добробуту власників підприємства і темпи його економічного розвитку.

Управління фінансовими ресурсами підприємства передбачає вирішення як поточних управлінських завдань, пов'язаних з реалізацією конкретних виробничих проблем, так і довгострокових стратегічних завдань, що визначають його розвиток на тривалу перспективу. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту являє собою процес цілеспрямованого безупинного добору відповідних показників, необхідних для обліку, аналізу, планування, контролю та ефективного управління при прийнятті управлінських рішень за всіма напрямками фінансової діяльності підприємства.

Інформаційна система фінансового менеджменту повинна забезпечувати необхідною інформацією управлінський персонал і власників підприємства, задовольняти інтереси широкого кола зовнішніх користувачів.

Формування інформаційної бази фінансового менеджменту на підприємстві - це процес цілеспрямованого добору відповідних економічних показників, орієнтованих на прийняття стратегічних рішень і ефективне поточне управління фінансовою діяльністю. Формування системи інформативних показників фінансового менеджменту для конкретного підприємства пов'язане з його галузевими особливостями, організаційно-правовою формою, обсягом, ступенем диверсифікації господарської діяльності та інших чинників.

Основними користувачами фінансової інформації є:

- зовнішні користувачі - вони використовують в основному інформацію про результати фінансової діяльності підприємства і його фінансового стану. Велика частина цієї інформації міститься у фінансовій звітності підприємства;

- внутрішні користувачі - використовують зовнішню інформаційну базу фінансового менеджменту підприємства, доповнюючи її внутрішньою інформацією та інформацією, що є комерційною таємницею.

До формування інформаційної бази фінансового менеджменту висуваються такі основні вимоги: значущість, повнота, достовірність, своєчасність, зрозумілість, релевантність, порівнянність, ефективність.

Сукупність показників, що включаються в інформаційну базу фінансового менеджменту, може бути згрупована за видами джерел інформації.

До першої групи належать показники, що характеризують загальноекономічний розвиток країни. Сюди включаються показники, макроекономічного розвитку, що містять інформативні дані, використовувані в управлінні фінансами підприємства. До цієї групи входять такі показники:

- величина валового внутрішнього продукту і національного доходу;

- грошові доходи населення;

- обсяг емісії грошей;

- внески населення в банках;

- індекс інфляції;

- дисконтна ставка центрального банку і т. д.

Формування показників цієї групи базується на публікації даних державної статистики.

До другої групи належать показники, що характеризують галузеву приналежність підприємства. Система показників даної групи містить інформативні матеріали галузі, необхідні для прийняття управлінських рішень з питань оперативної фінансової діяльності. До даної групи входять такі показники:

- обсяг виробленої (реалізованої) продукції та його динаміка;

- загальна вартість активів підприємства, в тому числі оборотних;

- загальна сума використовуваного капіталу, у тому числі власного;

- сума балансового прибутку підприємства, у тому числі з основної (операційної) діяльності;

- індекс цін на продукцію та ін.

Джерелом формування показників цієї групи слугує публікація звітних матеріалів у пресі, відповідні рейтинги тощо.

До третьої групи входять показники, що характеризують кон'юнктуру фінансового ринку. Ця інформація необхідна для прийняття управлінських рішень щодо формування портфеля довгострокових фінансових вкладень, здійснення короткострокових вкладень та інших операцій. До даної групи належать такі показники:

- види котируваних основних фондових інструментів (акції, облігації й ін.), що обертаються на біржовому і позабіржовому фондовому ринку;

- котирувані ціни попиту і пропозиції основних видів фондових інструментів;

- ціни й обсяги угод з основних видів фондових інструментів;

- вільний індекс динаміки цін на фондовому ринку;

- депозитні і кредитні ставки комерційних банків;

- офіційні курси окремих валют;

- курси купівлі-продажу окремих валют на міжбанківській валютній біржі і комерційних банках і т. д.

Джерелами формування системи показників цієї групи слугують дані комерційних видань.

До четвертої групи належать показники, сформовані з внутрішніх джерел на підприємстві. Система показників даної групи становить основу інформаційної бази фінансового менеджменту. Ці дані є підставою для проведення аналізу, прогнозування і прийняття оперативних управлінських рішень в усіх напрямках фінансової діяльності підприємства. До цієї групи зараховують такі дані:

- показники, що характеризують фінансовий стан і результати фінансової діяльності підприємства в цілому;

-показники, що характеризують фінансові результати діяльності окремих структурних підрозділів підприємства;

- нормативно-планові показники, пов'язані з фінансовим розвитком підприємства.

Перевагою показників цієї групи є їх уніфікація, регулярність формування, високий ступінь достовірності, що визначається відповідним статусом фінансової звітності й узагальненими фінансовими показниками, розрахованими на її основі.Схожі статті
Фінансовий менеджмент - Крамаренко Г. О. - 2.2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

Предыдущая | Следующая