Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - ПЕРЕДМОВА

Зростання якості життя, забезпечення розвитку цивілізованого ринку і демократичних реформ, захист конституційних прав громадян, в тому числі їх прав як споживачів є невід'ємною умовою вступу України до Ради Європи, Світової організації торгівлі (СОТ), інших впливових міжнародних організацій. Стратегічний курс на поліпшення якості й конкурентоспроможності вітчизняної продукції, забезпечення захисту інтересів споживача має широку нормативно-правову базу і налічує нині майже 300 законів та інших нормативних актів. Методологія підвищення якості життя закладена в основу діяльності багатьох державних і громадських структур.

Розвиток української системи технічного регулювання якості та безпеки продукції (процесів, робіт, послуг) відбувається нині переважно у руслі розвитку світової практики. При цьому значною мірою методи, схеми та організація національної стандартизації і сертифікації коригуються, адаптуються до особливостей сучасного стану вітчизняної економіки, все більше стають дійовими інструментами регулювання ринкової економіки. У період переходу від адміністративно-командної системи управління економікою до ринку, росту підприємництва вони у значній мірі забезпечила захист споживача від надходження в сферу обігу неякісних і небезпечних товарів. На даному етапі українська стандартизація і сертифікація вимагають свого удосконалення та подальшого розвитку.

Сьогодні споживач хоче бути впевненим у тому, що надана постачальником продукція за сукупністю своїх характеристик здатна задовольнити його потреби, і має право за бажанням отримати від постачальника відповідні докази цього. Найкращий спосіб доведення, що об'єкт відповідає задекларованим у технічних регламентах супроводжувальній документації чи рекламних проспектах показникам якості, - це здійснення контролю цього об'єкта експериментальними методами, оцінювання його відповідності шляхом спостережень, випробувань, калібрування, тобто вимірювань. Лише на підставі отриманих об'єктивних оцінок можна робити висновки щодо придатності продукції до застосування (використання) за призначенням.

Даний підручник є узагальненою працею з узагальненою працею з концептуальних проблем стандартизації та сертифікації продукції (процесів, робіт, послуг). Важлива увага приділяється визначенню місця системи технічного регулювання в управлінні якістю, висвітлено організаційно-методичні та правові принципи стандартизації і сертифікації в світі та в Україні.

З урахуванням сучасних методологічних і методичних підходів щодо написання підручників та навчальних посібників в даній роботі автори сконцентрували увагу на таких суттєвих моментах, як:

O оновлення концептуальних проблем;

O концентрованість викладу теоретичного матеріалу;

O використання допоміжних засобів.

Структура підручника стандартизована згідно сучасних вимог до підготовки підручників та посібників для вищих навчальних закладів. Кожний розділ супроводжується фундаментальними висновками, контрольними питаннями та завданнями для самостійної перевірки знань. Для більш зручного засвоєння матеріалу надаються приклади, ключові терміни та поняття, бібліографічний опис, який містить перелік нормативних актів, додаткову спеціальну літературу. Підручник містить ряд схем, які логічно доповнюють викладений матеріал та полегшують його засвоєння. Як додатки надаються основні нормативно-правові акти, що регулюють проблеми стандартизації, сертифікації та управління якості.

Підручник відповідає структурно-логічній схемі підготовки спеціалістів з менеджменту, маркетингу, експертизи товарів та послуг, митної справи, консюмеризму. Враховує взаємозв'язок з такими дисциплінами, як "Стандартизація і сертифікація товарів та послуг", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент", "Товарознавство", "Експертиза товарів і послуг", "Управління якістю", "Захист прав споживачів", "Поведінка споживача", "Комерційна діяльність посередницьких підприємств" "Правознавство" і таке інше.Схожі статті
Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая