Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 1. Економічна сутність та особливості послуг як товару

Сфера послуг сьогодні - це одна з найперспективніших галузей економіки, що швидко розвивається. Вона охоплює торгівлю і транспорт, фінанси і страхування, комунальне господарство, освітні та медичні установи, шоу-бізнес тощо. У розвинутих країнах сфера послуг є найбільшим сектором економіки. У ній працює в середньому 65-75 % зайнятого населення, на неї припадає 50 % обсягів капіталовкладень, 63-74 % ВВП. Активно розвивається сфера послуг як виробничо-комерційна система і в Україні (частка послуг у ВВП перевищує 40 %), де працює понад 55 % зайнятих в економіці людей.

На сьогоднішній день, радикальні перетворення та проблеми в економіці України вимагають від молодих спеціалістів глибокого розуміння сутності ринкових процесів та економічно-організаційного механізму функціонування сучасних підприємств сфери обслуговування. Метою написання навчального посібника "Менеджмент у сфері послуг" є формування у майбутніх фахівців системи знань та практичних навичок організації надання послуг та управління підприємствами сфери обслуговування, а також забезпечення можливості використання одержаних знань для підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування вітчизняних підприємств цієї сфери господарювання.

Предметом навчального посібника "Менеджмент у сфері послуг" є загальні засади розвитку організаційно-економічних процесів, а також характерні для сфери послуг принципи, механізми і форми організації процесів управління виробництвом та реалізацією послуг. Об'єкт посібника охоплює широкий діапазон процесів, операцій, організаційних форм, технологічних схем пов'язаних з управлінням діяльністю підприємств сфери обслуговування.

Завданнями навчального посібника є:

- розкриття організаційно-економічних засад менеджменту сфери послуг, що закладено в основу сучасного управління розвитком підприємств сектору обслуговування;

- формування цілісної системи знань про способи, методи, форми організації виробництва та реалізації послуг у ринковому середовищі;

- вивчення інструментарію і методів аналізу процесів організації та управління діяльністю в сфері обслуговування, оцінки і оптимізації її основних параметрів;

- ознайомлення та узагальнення практичного досвіду вітчизняних і зарубіжних підприємств сфери обслуговування;

- вироблення практичних навичок у майбутніх фахівців щодо організації, управління, раціоналізації, диверсифікації процесів реалізації послуг;

- формування знань і вмінь з розроблення і організування виконання планів, програм, конкурентних стратегій на ринку послуг.

Навчальний посібник "Менеджмент у сфері послуг" охоплює організаційні та економічні знання, які формують уявлення про складові системи та характеризують комплексний механізм менеджменту у сфері обслуговування. Зазначений посібник може допомогти студентам оволодіти знаннями теоретичних основ менеджменту невиробничої сфери, узагальнити практику управління і визначення конкретних шляхів ефективного використання ресурсів підприємства сфери обслуговування.

ЧАСТИНА 1. ЕРА ПОСЛУГ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Розділ 1. Економічна сутність та особливості послуг як товару

Розділ 2. Класифікація і загальна характеристика основних видів послуг Розділ 3. Ринок послуг України

Розділ 4. Конкуренція на ринку послуг

Розділ 1. Економічна сутність та особливості послуг як товару

План викладу та засвоєння матеріалу

1.1. Роль сфери послуг в економічній системі країни

1.2. Поняття і сутність послуги

1.3. Особливості послуги як специфічного виду товару

1.4. Підприємства сфери послуг як соціально-економічна система

В темі розкрито основні поняття та терміни пов'язані з діяльністю у сфері послуг. Розглянуто характерні риси послуги як продукту чи товару, а також функції й особливості сфери послуг та її значення в економіці країни. Приділено увагу еволюції наукових поглядів на природу послуги. Визначено відмінності сервісних підприємств від промислових.

Ключові терміни і поняття

Послуга, сфера послуг, мінливість і невідчутність послуги, структура сфери послуг, функції сфери послуг, виробництво послуг, третинний сектор економіки, стандарти обслуговування, сервісне підприємство, клієнт, обслуговуючий персонал, система надання послугСхожі статті
Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О. Б. - Розділ 1. Економічна сутність та особливості послуг як товару

Предыдущая | Следующая