Соціологія - Жоль К. К

 • Соціологія - Жоль К. К. - ПЕРЕДМОВА

 • Соціологія - Жоль К. К. - Частина перша. Соціологія як наука

 • Соціологія - Жоль К. К. - Розділ 1 МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ

 • Соціологія - Жоль К. К. - Загальна характеристика методології наукового пізнання

 • Соціологія - Жоль К. К. - З історії розвитку методологічної проблематики

 • Соціологія - Жоль К. К. - Структуралізм у гуманітарних науках: від структурно if лінгвістики до функціональної семантики та структуралізму в соціології

 • Соціологія - Жоль К. К. - Поняттєво-функціональне відображення дійсності

 • Соціологія - Жоль К. К. - Методологічна самосвідомість та раціоналізація науково-теоретичної діяльності

 • Соціологія - Жоль К. К. - Як ставлять та розв'язують проблеми

 • Соціологія - Жоль К. К. - Емпіричні методи пізнання та гіпотетико-дедуктивний метод у соціальному пізнанні

 • Соціологія - Жоль К. К. - Розділ 2. ПРЕДМЕТНА ЦАРИНА СОЦІОЛОГІЇ, ЇЇ ШКОЛИ, НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ

 • Соціологія - Жоль К. К. - Початковий етап становлення соціології як самостійної науки

 • Соціологія - Жоль К. К. - Організмічний напрям у соціології

 • Соціологія - Жоль К. К. - Формування соціальної психології як експериментальної науки та IT вплив на соціологію

 • Соціологія - Жоль К. К. - Становлення соціології у Німеччині XIX - початку XX ст

 • Соціологія - Жоль К. К. - "Емпірична соціологія" М. Вебера

 • Соціологія - Жоль К. К. - Від емпіріокритицизму Р. Авенаріуса до загальної теорії систем і від неї до структурної соціології. Елементи системного аналізу в працях Т. Парсонса

 • Соціологія - Жоль К. К. - Соціологічні погляди В. Парето

 • Соціологія - Жоль К. К. - Відмова від позитивізму та прагматизму иа користь феноменологічної СОЦІОЛОГІЇ

 • Соціологія - Жоль К. К. - Школа географічної (антропогеографічної) соціології та геополітики

 • Соціологія - Жоль К. К. - Етнологічна соціологія

 • Соціологія - Жоль К. К. - Соціологічний напрям у мовознавстві

 • Соціологія - Жоль К. К. - Деякі особливості розвитку соціологічних досліджень у XX ст

 • Соціологія - Жоль К. К. - Методологічна проблематика сучасної соціологічної науки

 • Соціологія - Жоль К. К. - Розділ 3. СОЦІОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, ІСТОРИЗМ

 • Соціологія - Жоль К. К. - Теоретичні та методологічні питання історії у працях європейських вчених початку XX ст

 • Соціологія - Жоль К. К. - Біля витоків сучасної історичної науки

 • Соціологія - Жоль К. К. - Ідеї історичного кругообігу та лінійного розвитку історії

 • Соціологія - Жоль К. К. - Новий час і переоцінка ропі науки у житті суспільства. Історія як практично значуща дисципліна

 • Соціологія - Жоль К. К. - Класифікація еволюції історичної науки

 • Соціологія - Жоль К. К. - Матеріалістичне розуміння історії: його сильні та слабкі аспекти

 • Соціологія - Жоль К. К. - Суперечка про принцип історизму та поява історичної соціології

 • Соціологія - Жоль К. К. - Сучасні рухи за оновлення історичної науки

 • Соціологія - Жоль К. К. - Частина друга. Галузі соціології

 • Соціологія - Жоль К. К. - Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЗНАННЯ

 • Соціологія - Жоль К. К. - Біля витоків соціології знання. "Назад до Канта!"

 • Соціологія - Жоль К. К. - Проблеми соціології мислення у працях К. Р. Мегрелідзе

 • Соціологія - Жоль К. К. - "Утопія" та "ідеологія" у соціології знання К. Мангенма

 • Соціологія - Жоль К. К. - Розділ 2. СОЦІОЛОГІЯ НАУКИ

 • Соціологія - Жоль К. К. - Проблеми генези науки. Полеміка між інтерналістами та екстерналістамн

 • Соціологія - Жоль К. К. - "Критична історія технології" К. Маркса як історична предтеча сучасної філософії та соціології науки

 • Соціологія - Жоль К. К. - Стандартна концепція науки та ії радикальна ревізія. Поняття "наукова парадигма" та "дисциплінарна матриця" у філософи науки Т. Куна

 • Соціологія - Жоль К. К. - Дисциплінарна будова науки

 • Соціологія - Жоль К. К. - Наука як комунікаційна система

 • Соціологія - Жоль К. К. - Соціологія науки: управління та планування в науці як особливій соціальній інституції

 • Соціологія - Жоль К. К. - Розділ 3. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

 • Соціологія - Жоль К. К. - Соціальна сутність релігії та Ті інституціональний характер

 • Соціологія - Жоль К. К. - З історії соціології релігії: фетишизм та анімізм як соціальнотпсихологічні теорії релігійної свідомості

 • Соціологія - Жоль К. К. - Соціальне тлумачення релігійного відчуження Л. Фейєрбахом

 • Соціологія - Жоль К. К. - Феномен "забобонного мислення"

 • Соціологія - Жоль К. К. - Соціологія релігії М. Вебера. Погляди його попередників та сучасників на соціально-політичний сенс Реформації

 • Соціологія - Жоль К. К. - Християнство, клерикалізм та соціалізм

 • Соціологія - Жоль К. К. - Соціальний сенс секуляризації

 • Соціологія - Жоль К. К. - Релігія у житті сучасного секулярного суспільства

 • Соціологія - Жоль К. К. - Розділ 4. СОЦІОЛОГІЯ МИСТЕЦТВА ТА КУЛЬТУРИ

 • Соціологія - Жоль К. К. - Концепція "естетичної держави" як предтеча соціології мистецтва та культури

 • Соціологія - Жоль К. К. - Концепція "поліцейської держави" як трансформований політичний компонент німецької естетики XVIII ст

 • Соціологія - Жоль К. К. - Філософсько-економічний погляд на фундаментальні проблеми людського буття за умов капіталістичного суспільства. Перехід від ліберальної Ідеї "естетичної держави" до марксистського радикалізму

 • Соціологія - Жоль К. К. - Свобода як духовний стрижень естетичної самосвідомості та предмет соціологічного розгляду

 • Соціологія - Жоль К. К. - Аксіологічний підхід до мистецтва

 • Соціологія - Жоль К. К. - Соціологія та психологія мистецтва

 • Соціологія - Жоль К. К. - Загальна характеристика проблем, пов'язаних з поняттям "соціологія культури"

 • Соціологія - Жоль К. К. - Розділ 5. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

 • Соціологія - Жоль К. К. - Царина дослідження соціології права та її практичне значення

 • Соціологія - Жоль К. К. - Сучасні кризові явища у сфері права та їхнє політичне підгрунтя

 • Соціологія - Жоль К. К. - З історії права в СРСР

 • Соціологія - Жоль К. К. - Від філософії права до соціології права

 • Соціологія - Жоль К. К. - Зародження та розвиток соціології права

 • Соціологія - Жоль К. К. - Порівняльне право

 • Соціологія - Жоль К. К. - До питання про головні етапи юридизації суспільного життя

 • Соціологія - Жоль К. К. - Правова система, судова практика та політика

 • Соціологія - Жоль К. К. - Громадська думка та соціологія права

 • Соціологія - Жоль К. К. - Конституційна держава та суверенні права громадян як об'єкти соціологічного аналізу

 • Соціологія - Жоль К. К. - Розділ 6. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

 • Соціологія - Жоль К. К. - Про поняття "народ" та "народні інтереси"

 • Соціологія - Жоль К. К. - Класи та соціальні групи: проблеми та думки

 • Соціологія - Жоль К. К. - Соціометричне вивчення малих груп

 • Соціологія - Жоль К. К. - Класи в структурі політичного суспільства

 • Соціологія - Жоль К. К. - Диктатура чи представницька влада?

 • Соціологія - Жоль К. К. - Держава та громадянське суспільство

 • Соціологія - Жоль К. К. - Ідея правової держави та її реалізація

 • Соціологія - Жоль К. К. - Розділ 7. СОЦІОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА

 • Соціологія - Жоль К. К. - Чому віддати пріоритет - соціології праці, соціології промисловості чи економічній соціології?

 • Соціологія - Жоль К. К. - Чим займається соціологія економіки?

 • Соціологія - Жоль К. К. - Соціологічний підхід до розуміння періодичних економічних криз за умов капіталізму

 • Соціологія - Жоль К. К. - З історії слів "ринок", "капитал", "капіталістичний" та "капіталізм"

 • Соціологія - Жоль К. К. - Економічний цикл

 • Соціологія - Жоль К. К. - Необхідність політико-економічного та соціологічного прогнозування етапів економічного циклу. Соціологічні опитування

 • Соціологія - Жоль К. К. - Частина третя. Прикладна соціологія

 • Соціологія - Жоль К. К. - Розділ 1. ЛІНГВІСТИЧНІ МЕТОДИ У СОЦІОЛОГІЇ

 • Соціологія - Жоль К. К. - Соціологічне вивчення документації

 • Соціологія - Жоль К. К. - Дискурсивний аналіз повідомлень засобів масової комунікації

 • Соціологія - Жоль К. К. - Метод опитування з точки зору аналізу дискурсу

 • Соціологія - Жоль К. К. - Соціолінгвістичне вивчення мови політики

 • Соціологія - Жоль К. К. - Анкетування, поштове опитування, інтерв'ювання

 • Соціологія - Жоль К. К. - Контент-аналіз, компонентний аналіз та побудова тезаурусів для соціологів

 • Соціологія - Жоль К. К. - Розділ 2. ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЕКСПЕРИМЕНТ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ТА ТЕХНІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

 • Соціологія - Жоль К. К. - Пропедевтичні зауваження

 • Соціологія - Жоль К. К. - Показники, індекси, визначення. Філософсько-методологічні проблеми прикладної соціології

 • Соціологія - Жоль К. К. - Прогнози та роль експертів у їх розробці

 • Соціологія - Жоль К. К. - Головні принципи та етапи проведення опитування за методом Делфі

 • Соціологія - Жоль К. К. - Комп'ютерні "експертні системи" та "когнітивна інженерія"

 • Соціологія - Жоль К. К. - Метод спостереження у соціології та його зв'язок із соціологічним експериментом

 • Соціологія - Жоль К. К. - Артефакти та фікції у контексті філософії та соціології

 • Соціологія - Жоль К. К. - Соціологічний експеримент

 • Соціологія - Жоль К. К. - Переоцінка історичних функцій держави у працях вчених кінця XX ст. ("народна держава", "держава добробуту", "соціальна держава", "індустріальне суспільство", "постіндустріальне суспільство")