Ринок фінансових послуг - Сич Є. М. - СЛОВНИК ТЕРМІНІВ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

А

Аваль - вексельне поручництво, яке здійснює особа (аваліст), що бере на себе відповідальність за виконання вексельних зобов'язань іншої особи - акцептанта, векселедавця, індосанта.

Аванс - грошова сума, яка безпосередньо сплачується в рахунок майбутніх платежів за матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги тощо.

Агент - юридична або фізична особа, яка здійснює певні операції за дорученням іншої особи (принципала) від його імені та за його рахунок без права підпису документів по угодах.

Активи - усе, чим володіє компанія й що їй належить (оборотний капітал, основний капітал, нематеріальні активи).

Активи інституту спільного інвестування - активи, сформовані за рахунок коштів спільного інвестування.

Активні цінні папери - цінні папери, які є об'єктом масової купівлі та продажу. Котирування таких цінних паперів звичайно публікується в пресі.

Акцептна контора (банк) - фінансова організація, що надає кредит під вексельне забезпечення.

Акцептант (трасат) - особа, яка підписує вексель (тратту) і бере тим самим на себе зобов'язання сплатити за векселем, коли настане строк платежу.

Акціонерне товариство - організаційна форма підприємства, що є спільною власністю деяких осіб, які володіють його акціями. А. т. бувають відкритого типу, тобто ті, акції яких можуть вільно купуватися та продаватися; і закритого типу, коли акції розповсюджуються серед обмеженого кола осіб.

Акціонерний капітал - основний капітал акціонерного товариства; утворюється за рахунок випуску акцій. Статутний А. к. - розмір якого записаний у статуті. Передплатний А. к. - акумульований шляхом передплати акцій. Оплачений А. к. - фактично внесений під час передплати.

Акціонер - власник акцій акціонерного товариства, компанії, підприємства.

Акція - цінний папір, який засвідчує участь його власника в капіталі акціонерного товариства і надає право на одержання певної частини щорічного прибутку у вигляді дивіденду. А. привілейовані надають право першочергового одержання дивідендів, але водночас не дозволяють брати участь в управлінні акціонерним товариством. А. звичайні надають право брати участь в управлінні акціонерним товариством.

Андеррайтер - особа, що організовує передплату (підписку) на цінні папери.

Арбітраж - операція, мета якої є одержання прибутку за рахунок гри на різниці курсів (спосіб розв'язання майнових спорів арбітрами, які обираються або призначаються у визначеному законом порядку).

Аукціон - спосіб продажу товарів з публічного торгу в заздалегідь визначений час у певному місці. Система торгівлі цінними паперами, кредитними ресурсами через брокерів на фондовій біржі.

Афілійована особа - 1) юридична особа, яка здійснює контроль над юридичною особою або контролюється юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою; 2) фізична особа або члени її родини, які здійснюють контроль над юридичною особою. Членами родини фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) як фізичної особи, так і її чоловік або дружина, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи; 3) посадова особа юридичної особи, уповноважена провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени родини такої особи; 4) здійснення контролю - володіння безпосередньо або через афілійо-ваних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного фонду юридичної особи або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 % статутного фонду (капіталу) юридичною особи.

Б

Банк - економічна інституція, що акумулює тимчасово вільні кошти (вклади), надає кредит, здійснює грошові розрахунки, випускає в обіг цінні папери тощо. За формою власності Б. бувають акціонерні, неакціонерні (приватна власність), кооперативні, муніципальні й комунальні, державні, змішані та ін. Головні види сучасних Б.: центральні (емісійні), інвестиційні, ощадні, комерційні (депозитні), спеціалізовані. Б. іпотечні спеціалізуються на видачі позик під заставу нерухомості - землі, будівель тощо.

Бек-офіс - відділення банку чи брокерські контори, на яке покладені адміністративні завдання й функції облікового запису операцій, що провадяться на ринку.

Біржа - організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами (фондова Б.) або оптова торгівля товарами за стандартними зразками (товарна Б.).

Біржа фондова - організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок з купівлі-продажу цінних паперів, валюти, кредитних ресурсів, акціонерна чи інша організація, яка надає приміщення, певні гарантії, розрахункові, інформаційні та інші послуги щодо угод із цінних паперів.

Біржова кон'юнктура - форма виявлення на біржовому ринку співвідношення пропозицій, попиту і біржових цін.

Біржовий курс - продажна ціна цінних паперів на фондовій біржі; Б. к. залежить від цілого ряду факторів, тобто зумовлюється поточною та очікуваною прибутковістю, дивідендом, розміром банківської процентної ставки, ліквідністю, біржовими спекуляціями.

Біржовий спекулянт - біржовий гравець, учасник ф'ючерсного ринку, який бере на себе значний ризик з надією на одержання прибутку.

Біржовий товар (на фондовому ринку) - цінні папери, а також їх похідні - форвардні та ф'ючерсні контракти.

Біржові фонди - гібридні фонди, своєрідна суміш інвестиційних фондів відкритого типу та інвестиційних фондів закритого типу, взаємний фонд, папери якого можна купувати і продавати протягом усього торгового дня за ринковою ціною, яка зазнає постійних коливань. Вони є аналогією індексних фондів. З появою біржових фондів інвестори одержали можливість торгувати фактично портфелями цінних паперів на тих самих принципах, що лежать в основі торгівлі акціями.

Брокер - зареєстрований посередник (агент) при укладанні угод між покупцями та продавцями товарів, цінних паперів, валют, інших цінностей на фондових і товарних біржах; Б. здійснює біржові операції за дорученням та за рахунок клієнтів, одержуючи за посередництво певну плату (брокерську комісію).

Брокерська діяльність - діяльність професійного учасника фондового ринку (брокера) як комісіонера або повіреного щодо укладення цивільно-правових договорів із цінними паперами на підставі договору комісії або доручення.

Брокерські операції - посередницькі операції з купівлі-продажу цінних паперів або іншого товару.

В

Введення на продаж - процедура введення цінних паперів на біржу, згідно з якою той, що вводить їх, визначає мінімальну ціну, за якою погоджується поступитися новими цінними паперами. Потенційні покупці подають заявку на купівлю за курсом, який перевищує чи дорівнює даному встановленому мінімальному курсу. При цьому біржа визначає граничні курси, між якими заявки виконуються повністю або частково, і може використовувати окремий процент скорочення для кожного з граничних курсів у межах даної "вилки курсів". Курс котирування дорівнює нижній позначці даної вилки.

Вексель - письмове боргове зобов'язання встановленої форми, що дає його власнику (векселедержателю) право вимагати від боржника (векселедавця) сплати зазначеної у векселі суми грошей у вказаний строк. Простий В. виписується та підписується боржником. Переказний В. (тратта) виписується та підписується кредитором (трасантом) і є наказом боржнику (трасату) про сплату у зазначений строк визначеної суми грошей іншій особі (ремітенту).

Венчурне інвестування - вкладання капіталу на кілька років у малі та середні підприємства, що мають шанси швидкого зростання; надання обігових коштів для невеликих рентабельних фірм. На практиці найчастіше зустрічається комбінована форма венчурного інвестування: частина коштів вноситься в акціонерний капітал, а інша частина надається у формі інвестиційного кредиту.

Випуск - процес розміщення цінних паперів; цінні папери, що мають ті самі характеристики.

Випуск цінних паперів - зареєстрована у встановленому порядку сукупність певного виду цінних паперів одного емітента та однієї номінальної вартості, що забезпечує їх власникам однаковий обсяг прав і можливість мати однакові умови розміщення на фондовому ринку відповідно до порядку, встановленого законодавством.

Власник іменних цінних паперів - особа, якій цінні папери належать на правах власності.

Відкрита підписка - розміщення цінних паперів шляхом відкритого продажу.

Вторинне розміщення цінних паперів - торгівля цінними паперами після їх первинного розміщення з метою продажу населенню; перерозподіл пакета акцій через деякий час після того, як він був запропонований (проданий) компанією, що його випустила.

Вторинний ринок - ринок цінних паперів, за якими вже укладалися угоди на біржі.

Г

Галузеві інвестиційні фонди Меншою мірою піддаються коливанням цін на фондовому ринку. Як правило, кількість емітентів у таких фондах незначна. Галузеві фонди зручні для балансування портфеля, цінних паперів чи проведення спекулятивних операцій. Однак від паперів таких фондів відштовхують великі періоди часу для односпрямованих трендів.

Гарантійне зобов'язання - форма гарантії, що її надають клієнтам банки за певну комісійну винагороду.

Гарантія курсу - процедура, згідно з якою покупець контрольного пакета цінних паперів зобов'язується протягом установленого періоду купити за тим самим курсом усі запропоновані йому ідентичні цінні папери.

Гроші - особливий товар, який виконує роль загального еквівалента товару та є загальним засобом обміну.

Гроші кредитні - гроші, що виникають у зв'язку з розвитком кредитних відносин (банківські білети, векселі, переказні векселі тощо).

Грошові знаки - знаки номінальної вартості, які замінюють в обігу золоті та срібні гроші.

Д

Девелоперська діяльність - діяльність, що пов'язана з розробкою та впровадженням інвестиційних проектів з об'єктами нерухомості.

Дейтрейдинг - гра на будь-якій біржі з метою одержання прибутку, обмежена однією сесією (одним днем). Успіх у цій справі досягається завдяки миттєвому одержанню інформації про зміну цін на біржах та можливості купувати і продавати акції напряму, з використанням прямого доступу до торгів.

Делістинг - виключення акцій якогось акціонерного товариства зі списку цінних паперів, що допущені до торгових операцій на фондовій біржі.

Депозитарій цінних паперів - юридична особа, яка проводить виключно депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

Депозитарна діяльність - надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Депозитарний договір - договір між зберігачем та вибраним ним депозитарієм, за яким депозитарій веде для зберігача рахунки у цінних паперах, на яких відображаються операції із цінними паперами, переданими зберігачем.

Депозитарний облік - облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперів у зберігачів, або облік на рахунках у цінних паперах, який здійснює депозитарій для зберігачів та емітентів.

Депонент - юридична або фізична особа, яка користується послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах.

Державне регулювання ринків фінансових послуг - здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам.

Державні цінні папери - облігації, казначейські векселі, інші державні зобов'язання, що випускаються центральним урядом, місцевими органами влади з метою розміщення позик та мобілізації грошових ресурсів.

Дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та (або) зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому.

Дефолт - неспроможність дебітора у визначений строк проводити виплату відсотків та (або) погашення основного боргу або виконувати свої зобов'язання за облігаціями, заставними паперами тощо.

Диверсифікація вкладень - розподіл капіталу інвестора між різними цінним паперами.

Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, який розподіляється між акціонерами залежно від кількості акцій, що їм належать.

Дизажіо - відхилення біржового курсу цінних паперів, фондових цінностей, грошових знаків у бік зниження порівняно з їхньою номінальною вартістю.

Дилер - особа або фірма, що спеціалізується в торгових операціях з цінними паперами і купує чи продає цінні папери від свого імені та за свій рахунок (як принципал, а не як агент). Раніше така особа (фірма) називалася джоббером.

Дилерська діяльність - діяльність з укладання професійним учасником фондового ринку (дилером) договорів з купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за вій рахунок шляхом публічного оголошення цін купівлі та (або) продажу визначених цінних паперів з зобов'язанням придбати та (або) продати ці цінні папери за оголошеними особою, що здійснює цю діяльність, цінами.

Діяльність з управління цінними паперами - здійснення професійним учасником фондового ринку (керуючим цінними паперами), від свого імені і за винагороду протягом визначеного договором строку управління належними іншій особі (клієнту) і переданими йому у володіння: цінними паперами; грошима, призначеними для інвестування у цінні папери; грошима та цінними паперами, одержаними в процесі управління цінними паперами, в інтересах клієнта або зазначених ним третіх осіб.

Довірче товариство - товариство з додатковою відповідальністю, яке здійснює представницьку діяльність відповідно до договору, укладеного з довірителями майна (які передають довірчому товариству повноваження власника належного їм майна) щодо реалізації їх прав власників. Майном довірителя є кошти, цінні папери та документи, які засвідчують право власності довірителя.

Договір про відкриття рахунку в цінних паперах - договір між власником цінних паперів та вибраним ним зберігачем про передачу власником належних йому цінних паперів зберігачеві для здійснення депозитарної діяльності.

Договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів -

Договір між фондовою біржею або учасниками організаційно оформленого по-забіржового ринку та вибраним ними депозитарієм про здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

Договір про обслуговування емісії цінних паперів - договір між емітентом та вибраним ним депозитарієм про обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Документарна форма цінного папера - сертифікат цінних паперів, що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами.

Е

Електронна торговельно-інформаційна мережа - сукупність програмно-технічних засобів, що використовуються фондовою біржею чи організаційно оформленим позабіржовим ринком для забезпечення укладення угод щодо цінних паперів.

Емісія - 1) випуск в обіг паперових грошей та цінних паперів; 2) будь-який вид цінних паперів компанії або процес розподілу таких паперів.

Емісія цінних паперів - випуск акцій, облігацій, депозитних сертифікатів та інших довгострокових і короткострокових зобов'язань. Здійснюється промисловими й торговельними компаніями, акціонерними товариствами, банками та іншими кредитно-фінансовими установами, центральним і місцевими органами влади.

Емітент - держава (в особі центрального або місцевого органу влади, управління), а також підприємства, організації, компанії, що випускають в обіг грошові знаки, цінні папери, платіжно-розрахункові документи.

З

Засновницькі акції - акції, які розподіляються між засновниками акціонерних товариств і надають їм певні переваги: додаткову кількість голосів на загальних зборах акціонерів, першочергове право на одержання акцій при додатковому їх випуску та ін.

Захист прав інвесторів - система заходів, що забезпечують додержання прав інвесторів на вільне розпорядження належними йому коштами, одержання частки прибутку товариства у формі дивідендів, на участь в управлінні товариством, своєчасне та регулярне одержання необхідної інформації про діяльність об'єкта інвестування, вимагати проведення аудиторської перевірки та інших.

/

Іменний цінний папір - цінний папір, власник якого має бути відомим емітенту, що веде чи доручає своєму вповноваженому вести іменний реєстр з відомостями про всіх власників цінних паперів. Отже, після кожної угоди даний реєстр має коригуватись відповідно до нових даних, і він є доказом володіння цінним папером.

Іменні акції - акції, що зареєстровані в компанії-емітенті на ім'я власника цих акцій. їх перепродаж можливий тільки з відома компанії.

Інвестиції - довгострокове вкладення капіталу в промисловість, агропромисловий сектор, інші підприємства та в цінні папери з метою одержання прибутку.

Інвестори - фізичні або юридичні особи, в тому числі інституціональні інвестори (інвестиційні фонди, довірчі товариства, пенсійні фонди, страхові компанії тощо), які мають вільні кошти та бажають вкласти їх в цінні папери з метою одержання від вкладених коштів доходу (відсотків), або з метою збільшення ринкової вартості цінних паперів. Інвестори при купівлі цінних паперів дбають перш за все про мінімізацію ризику. На відміну від інвесторів, спекулянти готові йти на ризик, а гравці - на будь-який ризик.

Інвестиційна декларація - складова частина регламенту пайового інвестиційного фонду, в якій визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності фонду.

Інвестиційний дилер - фірма, що виступає посередником на ринку цінних паперів, або окрема особа, пов'язана з такою фірмою.

Інвестиційна компанія - різновид кредитно-фінансових інституцій, які акумулюють грошові кошти приватних інвесторів шляхом емісії власних цінних паперів (зобов'язань) і розміщують їх в акції та облігації компанії й держави у своїй країні та за кордоном.

Інвестиційний сертифікат - цінний папір, який випускається компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора на частину в пайовому інвестиційному фонді

Інвестиційний фонд - юридична особа, створена для керування фінансовим портфелем, який становить його актив. Акціонери набувають паї інвестиційного фонду, вкладаючи грошові засоби або матеріальні цінності, для одержання прибутку від збільшення вартості паїв і за процентами від заборгованості.

Індекс Доу-Джонса - середній показник курсів акцій групи найбільших компаній СІНА, який фірма "Доу-Джонс енд компані" з кінця XIX ст. регулярно публікує у відповідних виданнях.

Індекси фондові - цифрові статистичні показники, що відображають послідовні зміни ринкових курсів цінних паперів. Індекси являють собою збільшені показники-індикатори, що відображають стан і основні тенденції розвитку ринку акцій та облігацій, а також похідних цінних паперів. Фондові індекси визначаються як відношення усередненого (за деякою групою підприємств) значення вартості цінних паперів, проданих за поточний період, до усередненої вартості паперів, проданих за минулий період.

Індексні фонди - інвестиційні фонди, які надають можливість хеджування, у тому числі з алокацією, або розподілом, активів. Для таких фондів характерна ринкова диверсифікованість з одночасною географічною прив'язкою до конкретних ринків.

Індексні ф'ючерсні контракти - ф'ючерсні контракти, що укладаються на основі біржових індексів, наприклад, на складових індексах Нью-Иоркської фондової біржі.

Іноземні інвестори - суб'єкти, які проводять інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України; фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в дієздатності; іноземні держави, міжнародні урядові й неурядові організації, які визнаються такими відповідно до законодавства України.

Інтегральний індекс - показник діяльності ринку цінних паперів у межах національних кордонів, який характеризує стан внутрішніх ринків, що існують у даній державі або на частку яких припадає значна частина ринку цінних паперів даної країни. Цей індекс розраховується на основі звітності торговців цінними паперами, зокрема, як відношення середньої геометричної ціни акцій підприємств за поточний період до середньої геометричної цін акцій підприємств в базисний період.

Інтернет-банкінг - управління банківськими рахунками через Інтернет.

Інтернет-індекси - показники активності інвесторів на ринку Інтернету. Розраховуються на основі акцій підприємств, які торгуються в однойменній американській біржовій системі.

Інфраструктура фінансового ринку - сформована за час існування фінансового ринку система посередників на цьому ринку. Фінансова інфраструктура належить до сегмента сфери нематеріального виробництва (або, за термінологією західної економічної класифікації, до сфери послуг), основна мета її діяльності полягає у мінімізації інвестиційних ризиків.

Інституціональнний інвестор - організація, головною метою якої є інвестування своїх власних коштів або коштів інших компаній, якими вона володіє як довірена особа цих компаній. Це пенсійні фонди, інвестиційні компанії, страхові фірми, банки тощо.

Іпотечний сертифікат - цінний папір, що засвідчує майнове право цього власника на одержання платежів, яке виникло в результаті здійснення факторингової операції з іпотечними зобов'язаннями.

Іпотечні облігації - довгострокові цінні папери, що випускаються під забезпечення нерухомим майном (земля, виробничі та житлові будівлі) й приносять твердий процент.

Іпотечні банки - банки, що спеціалізуються на видачі довгострокових позик (іпотечного кредиту) під заставу нерухомості, землі, будівель.

К

Казначейські облігації - різновид середньострокових та довгострокових державних зобов'язань; ринкові державні цінні папери.

Капіталізація - загальна сума випущених акціонерним товариством цінних паперів, що перетворені в капітал.

Кліринг - одержання, звіряння та поточне оновлення інформації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

Кліринговий депозитарій - депозитарій, який одержав дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення клірингу щодо операцій з цінними паперами.

Комісійна винагорода - сума коштів, яка виплачується посередникові за виконання комісійно-посередницьких, довірчих та інших послуг в інтересах своїх клієнтів.

Компанія з управління активами - господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституту спільного інвестування.

Компенсаційний фонд - фонд, що створюється професійними учасниками фінансового ринку для повернення втрат інвесторів у випадку неефективної роботи, банкрутства інституту, що залучив їхні кошти, або неправомірних дій.

Конверсія - обмін акцій або облігацій одного типу на цінні папери іншого типу, що емітовані тією самою компанією.

Конвертація цінних паперів - вилучення емітентом з обігу та анулювання цінних паперів одного виду шляхом їх обміну на цінні папери іншого виду цього самого емітенту або на цінні папери іншого емітенту (у разі реорганізації цього емітента).

Корпоративний інвестиційний фонд - інститут спільного інвестування, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і проводить виключно діяльність зі спільного інвестування.

Контрольний пакет - кількість цінних паперів, яка дозволяє їхньому власнику-акціонеру контролювати підприємство.

Контрольний пакет акцій - частка акцій, яка забезпечує їхньому власнику фактичний контроль за діяльністю акціонерного товариства; теоретично дорівнює 50 % акцій плюс одна акція, на практиці ж становить інколи всього 5-10 % акцій.

Котирування - установлення курсів іноземних валют, цінних паперів, цін на біржові товари відповідно до чинних законодавчих норм і усталеної практики.

Кошти спільного інвестування - кошти, залучені від інвесторів інституту спільного інвестування, прибутки від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування та прибутки, нараховані за активами інституту спільного інвестування.

Кредит - позичка на певний строк у грошовій або товарній формі з умовою повернення.

Кредитна спілка - неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та надання фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.

Криза біржова - різке падіння курсів цінних паперів, особливо акцій, на фондовій біржі та значне скорочення їх емісії.

Крос-курс - співвідношення між двома валютами, яке виходить стосовно до третьої валюти.

Курс акцій - ціна, за якою акції продаються і купуються на фондовій біржі.

Курс облігацій - ціна, за якою продаються й купуються облігації державних позик.

Курс рівноваги - курс, котрий якнайліпше відповідає попиту і пропонуванню.

Курс цінних паперів - ціна, за якою подаються й купуються цінні папери на фондових біржах.

Курсова ціна - ціна, за якою на фондових біржах здійснюються операції з цінним паперами або валютою.

Куртаж - винагорода брокеру за посередництво при здійсненні біржової угоди. Ставки куртажу залежать від категорії цінних паперів, обсягу і характеру угоди. Розміри куртажу регулюються правилами біржової торгівлі або домовленістю між учасниками біржової угоди і брокером і звичайно обчислюються у проміле від суми укладеної угоди та сплачуються брокерові як продавцем, так і покупцем.

Л

Лізинг - довгострокова оренда машин, обладнання, транспортних засобів, споруд виробничого призначення.

Лістинг - внесення акцій компанії до списку акцій, що котируються на певній фондовій біржі.

Ліцензія - дозвіл на здійснення визначеного виду діяльності

На фінансовому ринку.

Лот - одиниця торговельних угод на біржах (наприклад 100 акцій).

М

Маклер - професійний посередник при укладанні торговельних та біржових угод; у більшості країн - брокер.

Маркет-мейкер - учасник фондового ринку, який здійснює постійне котирування певних типів цінних паперів, забезпечує ліквідність ринку за допомогою обов'язкового двостороннього котирування цінних паперів і здійснення купівлі-продажу відповідних цінних паперів (інтервенції) в обсягах, які відповідають одержаним розпорядженням біржі. Стабілізація ринку досягається за рахунок введення обмежень на середи або максимальні відхилення від "оптимального" котирування. Під маркет-мейкерством зазвичай розуміють увесь спектр послуг, необхідних для "розкрутки" ринку цінних паперів того чи іншого емітента. Коло завдань маркет-мейкера включає сприяння підвищенню ліквідності цінних паперів, просуванню їх на ринок, постійну підтримку зацікавленості інвесторів (паблік-рилейшнз).

Міжнародний, або євровалютний, ринок позичкових капіталів - сфера кредитно-позикових операцій у валютах за кордонами країн їх походження.

Муніципальні облігації - облігації, що випускаються місцевими органами влади та управління.

Н

Національний ринок позичкових капіталів - сфера кредитних і позикових операцій резидентів у національній валюті на території країни її походження, а також запозичення резидентів у іноземній валюті і нерезидентів у місцевій чи іноземній валюті у цій країні у рамках національної системи регулювання.

Нерезиденти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи України з місцезнаходженням за межами України, які створені та діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України.

Нова акція - акція, що випускається при збільшенні статутного фонду.

Номінальний утримувач - депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у Національній депозитарній системі.

Обіг цінних паперів - укладання та виконання угод щодо цінних паперів, яке не пов'язано з їх випуском.

Овердрафт - форма короткострокового кредиту, що надається банком надійному клієнту понад його залишку на поточному рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми.

Облігаційна позика - операція, спрямована на одержання фінансування, за якою юридична особа (держава, підприємство) одержує в обмін на надані своїм вкладникам облігації певну суму грошей; порядок погашення основної суми й виплати процентів визначається при випуску облігацій.

Облігація - цінний папір, який дає його власнику право одержувати прибуток у вигляді фінансової процентної ставки.

Опціон - право вибору платежу чи відмова від нього, яке надається одній зі сторін умовами контракту або зміною його початкових умов; угода, за якою власник опціону одержує право протягом обумовленого строку купити або продати акції за фіксованою ціною.

Організаційно оформлений позабіржовий ринок - організація, що об'єднує торговців цінними паперами для надання послуг в укладанні угод щодо цінних паперів і при цьому не має на меті одержання прибутку.

Ощадний сертифікат - письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків за ним.

П

Пайовий інвестиційний фонд - сукупність активів і зобов'язань, що виникають у процесі нагромадження та управління коштами спільного інвестування, яка одночасно перебуває у власності інвесторів на праві спільної часткової власності та обліковується керуючим активами окремо від обліку результатів його господарської діяльності. Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

Первинний ринок - організація первинного продажу цінних паперів, які випущені емітентами.

Портфель цінних паперів - сукупність різних видів цінних паперів, які є у конкретного інвестора.

Посередник - професіонал біржового ринку, який збирає заявки інвесторів для їхнього наступного передавання на ринок. Брокери-учасники УМБ мають виключне право на надання послуг посередника на даному ринку.

Платіжні агенти фінансового ринку - в основному банки, в деяких випадках ними виступають і небанківські організації.

Послуги комерційних банків - вид діяльності комерційних банків; включає посередницькі, консультативні, довірчі (трастові) та інші послуги.

Привілейовані акції - акції, які надають їхнім власникам переважне право на одержання дивідендів - навіть у разі недостатнього прибутку компанії-емітента.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів - господарська діяльність з надання послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів.

Р

Рахунки у цінних паперах (рахунки ДЕПО) - рахунки, що ведуться збе-рігачем для власників цінних паперів та депозитаріями для зберігачів щодо обслуговування операцій з цінними паперами.

Реєстратор - юридична особа-суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав у встановленому порядку дозвіл на ведення реєстрів власників цінних іменних паперів.

Реєстр власників іменних цінних паперів - складений реєстратором на певну дату список власників цінних паперів та номінальних утримувачів.

Регіональні фонди - найбільш репрезентовані на міжнародному ринку капіталів інвестиційні фонди. Саме вони можуть принести інвесторам істотні доходи за умови досить активного моніторингу з їхнього боку за подіями на регіональних ринках. При роботі з одним регіональним ринком географічний ризик є не таким помітним, після виходу на міжнародний ринок з'являються додаткові ризики - від елементарних географічних до валютного.

Рейтинг корпоративного управління - засіб формалізації рівня корпоративної культури, за яким можна оцінити лояльність топ-менеджерів компанії щодо акціонерів, значних акціонерів - щодо дрібних, а також усе те, що входить до поняття корпоративного управління.

Репорт - різновид строкових угод щодо продажу цінних паперів і валют банку із зобов'язанням наступного викупу через певний строк за вищим курсом.

Ризик - ставлення інвестора до можливості заробити або втратити гроші. Прибуток - це винагорода інвестора за те, що він бере на себе ризик економічної невизначеності.

Ризик фінансовий - ризик, що виходить з невизначеності природних, людських і економічних факторів, які за несприятливих обставин можуть призвести до збитків у фінансово-господарській діяльності.

Ринки інвестицій - ринкові сегменти, де відбуваються операції з майновими та інтелектуальними цінностями, які здійснюються з метою одержання прибутку або соціального ефекту. До об'єктів такого інвестування належать грошові засоби, цільові банківські вклади (ринок грошей), короткострокові зобов'язання або майнові права, ноу-хау та інші інтелектуальні цінності (ринок інтелектуального капіталу, довгострокові зобов'язання).

Ринки фінансових послуг - сфера діяльності учасників ринків фінансових послСхожі статті
Ринок фінансових послуг - Сич Є. М. - СЛОВНИК ТЕРМІНІВ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Предыдущая |