Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 3.1. Поняття та структура форми держави

3.1. Поняття та структура форми держави

Кожна держава характеризується певною формою, тобто зовнішнім вираженням процесу організації та здійснення державної влади. Форми держави є складним соціальним явищем, що дає можливість визначити характер існування і напрямки розвитку держави, властивості її устрою, правління та режиму.

Форми держави визначаються національним складом населення, територіальними розмірами країни, історичними і культурними традиціями народу та іншими факторами.

Форми держави не є раз і назавжди встановленими, вони постійно змінюються і розвиваються. Також постійно змінюються і розвиваються і уявлення про них. У науковій літературі не існує єдиного підходу щодо визначення поняття та змісту форми держави. Згідно з одними, зміст форми держави зводиться лише до характеристики форми правління. Інші під формою держави розуміють тільки сукупність форми правління та територіальної організації влади без урахування державного режиму, оскільки він характеризує не стільки форму, скільки суть держави.

Отже, форми держави дають змогу визначити, як і в яких напрямах існує та розвивається держава. Традиційно під формою держави розуміють порядок (спосіб) організації і здійснення державної влади в країні, взяту в єдності взаємозалежних трьох елементів: форми державного правління, форма державного устрою, форма державного режиму.

Форма держави - це спосіб організації та здійснення державної влади, що характеризується єдністю структури, територіальної організації та методів здійснення державної влади.

Таке розуміння форми держави найбільшою мірою дозволяє дослідити ту або іншу державу, виявити її змістовні сторони і сутнісні аспекти.

Слід зазначити, що поняття форми держави як певної структури не означає довільної сукупності її елементів. Воно відображає єдність, взаємозалежність об'єднаних у ній елементів, у результаті чого виникає нова якість, яка не властива жодному з цих окремо взятих елементів.

Форми держави Складається з трьох елементів:

1) форма державного правління - це елемент форми держави, який характеризує структурну організацію влади, порядок утворення і повноваження вищих органів державної влади, їх взаємовідносини між собою, з іншими органами держави, з політичними партіями і соціальними групами та населенням в цілому.

Форма державного правління має такі ознаки:

- характеризує порядок формування, структуру та терміни повноважень вищих органів державної влади;

- визначає зміст принципу розподілу влади між вищими органами держави;

- характеризує компетенцію вищих державних органів у процесі здійснення ними владних повноважень та їх взаємодію між собою, з іншими центральним і місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями, населенням;

2) форма державного устрою - це елемент форми держави, який характеризує територіальну організацію влади, спосіб (порядок) поділу території держави на певні складові частини та співвідношення між ними.

Форма державного устрою має такі ознаки:

- визначає принципи розподілу території держави на складові частини;

- характеризує управлінську діяльність держави та організацію населення на її території ;

- дає можливість реалізації прав і законних інтересів національних меншин щодо самовизначення шляхом надання тій території, де вони проживають, певних пільг на самоврядування;

- характеризує взаємодію між центральними, регіональними та місцевими органами влади;

3) форма політичного режиму - це елемент форми держави, який характеризує політичну організацію влади, сукупність способів, прийомів, методів здійснення державної влади у суспільстві.

Форма політичного режиму має такі ознаки:

- характеризує можливість участі громадян у реалізації державно - владних повноважень;

- забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина у процесі здійснення органами державної влади своїх повноважень;

- характеризує співвідношення правових і організаційних (неправових) способів здійснення владних функцій;

- визначає відношення між владою і населенням;

- характеризує стан законності і правопорядку в державі.

Усі елементи форми держави тісно пов'язаних між собою: будь - яка зміна політичного режиму призводить до зміни форми держави і, навпаки, зміна форми державного устрою та правління держави сприяє зміни політичного режиму.Схожі статті
Політичні системи світу - Кириченко В. М. - 3.1. Поняття та структура форми держави

Предыдущая | Следующая