Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Матеріальний потік, його параметри

1. Матеріальний потік, його параметри

2. Класифікація матеріальних потоків

3. Інформаційні потоки та їх класифікація

4. Фінансові потоки та їх класифікація

5. Конкурентні економічні потоки та їх логістизація

6. Логістичні операції і їх види

1. Матеріальний потік, його параметри

Методологічною основою логістики є процесний підхід, що розглядає логістичну діяльність у вигляді поступового виконання взаємопов'язаних дій, які в сукупності формують і забезпечують рух потоків товарно-матеріальних цінностей від місця їх первинного виникнення до місця кінцевого споживання. Відповідно до цього, потік - це сукупність об'єктів, що сприймаються як єдине ціле. Він розглядається на певному часовому відрізку і вимірюється в абсолютних одиницях на визначений період часу.

Основним об'єктом дослідження є Матеріальний потік логістики. Він формується в процесі транспортування, складування та інших операцій пов'язаних із фізичним переміщенням вантажів та супроводжуючими його операціями. Матеріальні потоки можуть спостерігатися як між різними підприємствами так і в середині одного підприємства між його ланками.

Матеріальний потік - це продукція (у формі вантажів, деталей, товарно-матеріальних цінностей), яка розглядається в процесі виконання над нею різних логістичних (транспортування, складування, зберігання тощо) і (або) технологічних (механічна обробка, збирання тощо) операцій І віднесена до певного часового інтервалу.,

Проходження матеріального потоку через логістичну систему умовно можна поділити на дві частини: проходження продукції виробничо-технічного призначення та проходження товарів (рис. 2.1).

При здійсненні деяких логістичних операцій, за умови що матеріальний потік обліковується не на певному часовому відрізку, а на конкретний момент часу, матеріальний потік може перетворюватися в матеріальний запас.

Рис. 2.1. Схема проходження матеріального та інформаційного потоків

Загальними параметрами, які характеризують потік взагалі є: пункти призначення (початковий і кінцевий), маршрут (його траєкторія, довжина та тривалість), швидкість руху та його інтенсивність. Стосовно ж матеріального потоку, то його характеризують наступними параметрами:

O номенклатура, асортимент і кількість продукції;

O габаритні характеристики (об'єм, площа, розміри);

O вагові характеристики;

O фізико-хімічні характеристики вантажу;

O характеристика тари (упаковки);

O умови домовленостей із партнерами, постачальниками та клієнтами;

O умови транспортування, складування та зберігання;

O фінансові (вартісні) характеристики;

O часові характеристики.

Матеріальні потоки завжди супроводжуються певною інформацією та фінансовими характеристиками, які утворюють відповідно інформаційний та фінансовий потік. Проте напрямок та швидкість руху цих потоків по відношенні до матеріального потоку часто не співпадають.

Важливим аспектом в процесі оптимізації матеріального потоку є раціональне управління. Воно в найбільшій мірі розкривається у механізмі управління, що включає організаційну структуру управління* функціональну складову, та встановлені пріоритети розвитку.

Управління матеріальними потоками на підприємствах реалізується на основі формування і забезпечення функціонування спеціальних організаційних структур. У роботі по реалізації функцій логістики на підприємствах беруть участь багато підрозділів підприємства, найбільше, проте, задіяними є:

O Служба маркетингу, яка здійснює дослідження ринку і формує інформацію про товари, що мають попит на ринку.

O Служба матеріально-технічного постачання, яка здійснює закупівлі матеріальних ресурсів і забезпечує доведення їх до споживачів усередині підприємства.

O Планово-економічна служба підприємства, яка формує плани виробництва продукції.

O Виробничі підрозділи, які забезпечують функції виготовлення продукції.

O Транспортна служба підприємства, яка організовує переміщення вантажів на підприємстві, усередині підприємства і при доставці споживачам.

O Складське господарство, яке здійснює зберігання і видачу у виробництво матеріальних ресурсів.

O Служба збуту і фінансовий відділ, які організовують реалізацію продукції зовнішнім споживачам.

Значно більшим потенціалом в управлінні матеріальними потоками володіють підприємства, шо створюють в своїй організаційній структурі відокремлений відділ логістики, завданням якого є організація, оптимізація і контроль матеріальних потоків з використанням сучасних технічних засобів. Такий відділ виконує наступні функції:

O формування і розвиток системи логістики - проектування і здійснення на практиці (побудова) системи логістики на підприємстві, періодичний перегляд існуючої системи і реорганізація її у міру зміни зовнішніх і внутрішніх умов;

O розвиток стратегії логістики відповідно до ринкової політики фірми в області продажів, інвестицій, кадрів і так далі;

O системне адміністрування - працівники відділу здійснюють керівництво усіма логістичними процесами, що протікають на підприємстві, і координують діяльність підрозділів підприємств, які беруть участь в реалізації логістичних процесів.

У структурі відділу логістики мають бути виділені ланки (бюро, групи), що відповідають за ті або інші функції управління, складання прогнозів і планів, регулювання і контроль, проектування і розвиток системи логістики, оперативне управління і координація та ін.Схожі статті
Основи логістики - Дудар Т. Г. - 1. Матеріальний потік, його параметри

Предыдущая | Следующая