Основи логістики - Дудар Т. Г. - Короткий термінологічний словник

АБЦ-аналіз (ABC-analysis) - це спосіб нормування і контролю за станом запасів, який полягає в розділенні номенклатури (N) Товарно-матеріальних цінностей, які підпадають під реалізацію, на три нерівномірних підмножини А, В, С на основі деякого формального алгоритму.

Агент - посередник, який працює від чужого імені і за чужий рахунок.

Брокер - посередник, який діє за чужий рахунок і від чужого імені.

Вантажний потік кількість вантажів, перевезених окремими видами транспорту в певному напрямку від пункту відправлення до пункту призначення за певний період.

Вертикальний інформаційний потік - інформаційний потік, який переміщується від вищого рівня управління до нижчого або навпаки.

Виробничі запаси - запаси матеріальних ресурсів і незавершеного виробництва, які надійшли до споживачів і не були піддані переробці; вони знаходяться на підприємствах усіх галузей сфери матеріального виробництва, призначені для виробничого споживання і дозволяють забезпечити безперебійність виробничого процесу.

Витрати втрачених можливостей - характеризують втрачену вигоду, яка пов'язана з тим, що обмежений обсяг ресурсів може бути використаний тільки певним чином, що включає застосування іншого можливого варіанту отримання прибутку.

Внутрішня логістика - логістика, спрямована на координацію й удосконалення господарської діяльності, пов'язаної із управлінням потоковими процесами в межах підприємства або корпоративної групи підприємств.

Гнучка логістична система - Система, у якій доведення матеріального потоку до споживача здійснюється як за прямими зв'язками, так і за участю посередника.

ДДТ (DDT) концепція - логістична концепція "demand-driven techniques)) (реагування на попит). Ця концепція, яка була розроблена на основі RP-концепції, використовується з метою покращення реакції на зміну споживчого попиту. Найбільш відомими модифікаціями DDT - концепції е наступні: ruled based reorder (ROP) ("точка замовлення"), quick response (QR) (швидке реагування на попит), continious replenishment (CR) (безперервне поповнення запасів) та automatic replenishment (AR) (автоматичне поповнення запасів).

Двосторонні логістичні операції - логістичні операції, пов'язані з переходом права власності на продукцію і страхові ризики від однієї юридичної особи до іншої.

Дилер - переважно оптовий посередник, який веде операції від свого імені і за свій рахунок.

Дистриб'ютор - оптовий чи роздрібний посередник, який працює від чужого імені і за свій рахунок.

Договір перевезень - різновид громадянсько-правового акту, у відповідності до якого перевізник за встановлену плату зобов'язується доставити вантаж, отриманий від відправника, в місце призначення і вручити його вантажоотримувачу або іншій спеціально уповноваженій особі.

Договір постачання - угода, відповідно до якої одна юридична особа (постачальник) зобов'язується передати у визначений термін іншій (споживачу) у власність або в оперативне управління продукцію обумовленого асортименту і якості в потрібній кількості, а споживач - прийняти і оплатити цю продукцію.

Експедитор - посередник в логістиці до обов'язків якого можна віднести: організацію перевезення вантажу, забезпечення відправлення і отримання вантажу, а також інші обов'язки, пов'язані з перевезеннями.

Елементарний матеріальний потік - сукупність ресурсів одного найменування, які розташовані на проміжку від конкретного джерела виробництва до моменту споживання.

Ефективність логістичної системи - показник (або система показників), який характеризує якість роботи логістичної системи із заданим рівнем логістичних витрат.

Ешелонована логістична система - система, у якій матеріальний потік доставляється споживачу за участю як мінімум одного посередника.

Закупівельна діяльність - це функція, яка виділяється підприємством, що споживає товар і являє собою процес управління вхідними матеріальними потоками з метою задоволення потреб виробництва в матеріалах потрібної якості по мінімальних цінах.

Закупівля - підсистема підприємства, яка забезпечує надходження матеріального потоку в логістичну систему.

Запаси вантажопереробки - специфічний складський запас, який формується без логістичної операції зберігання (наприклад, перевалка в одному транспортному вузлі з одного виду транспорту на інший, консолідація, сортування і т. д.).

Запаси постачання - матеріальні ресурси, які знаходяться в логістичних ланцюгах від постачальників до складів матеріальних ресурсів товаровиробника, призначені для забезпечення процесу виробництва готової продукції.

Запаси просування - запаси готової продукції, які формуються і підтримуються в дистрибутивних каналах для швидкої реакції на проведену фірмою маркетингову політику просування товару на ринок, зазвичай супроводжувану широкомасштабною рекламою в засобах масової інформації, покликані задовольняти можливе різке збільшення попиту на готову продукцію.

Застарілі (неліквідні) запаси - запаси, які утворюються внаслідок розбіжностей логістичних циклів у виробництві і дистрибуції з життєвим циклом товарів, а також через погіршення якості товарів під час зберігання.

Збут - підсистема підприємства, яка забезпечує вибуття матеріального потоку з логістичної системи.

Зовнішня логістика - логістика, яка займається питаннями з регулювання потокових процесів, шо виходять за межі діяльності, але знаходяться у сфері впливу суб'єкта господарювання.

Інтегральний матеріальний потік - множина елементарних потоків, які формуються на підприємстві.

Інтенсивний розподіл - передбачає забезпечення запасами продукції якомога більшої кількості торгових підприємств.

Інформаційна логістика - логістика, яка організовує потік даних, що супроводжують матеріальний потік, і охоплює управління всіма процесами переміщення і складування реальних товарів на підприємстві, дозволяючи забезпечити своєчасну доставку цих товарів у необхідних кількостях, комплектації, якості, з точки їх виникнення в точку споживання із мінімальними витратами і оптимальним сервісом.

Інформаційний потік - це сукупність даних, які циркулюють в середині логістичної системи, між логістичною системою та зовнішнім середовищем, і містять інформацію, необхідну для управління логістичними операціями та контролю за ними.

Інформаційні сукупності - це дані про певний об'єкт, які можуть бути зареєстровані, збережені і оброблені, тобто це представлення інформації у знаковій формі у вигляді текстів, повідомлень, вхідних даних, таблиць, графіків, завдань і т. д.. Інформаційні технології це операції і процедури, які виконують над інформаційними потоками або інформаційними сукупностями.

Канал розподілу - сукупність підприємств і організацій, через які проходить продукція від місця її виготовлення до місця споживання. Іншими словами, канал розподілу - це шлях, яким товари рухаються від виробника до споживача.

Кянбан (КАNBAN) система - це інформаційна система, яка забезпечує оперативне регулювання кількості виробленої продукції і організації безперервного виробничого потоку, який спроможний швидко перебудуватися і фактично не потребує страхових запасів.

Класифікація вантажів - поділ різноманітних вантажів, які перевозяться транспортом загального користування, на види а залежності від технології навантаження і розвантаження, способу перевезення, виду тари і т. д.

Комісіонер - оптовий чи роздрібний посередник, який працює від свого імені і за чужий рахунок.

Контроль стану запасів - це вивчення і регулювання рівня запасів виробничо-технічного призначення, виробів народного вжитку та ін. З метою виявлення відхилень від норм запасів і прийняття оперативних мір по усуненню відхилень.

Концепція - це система поглядів, певне усвідомлення явиш, процесів та предметів; основний конструктивний принцип різних видів діяльності.

Критичні ресурси - це запаси матеріальних ресурсів, незавершене виробництво, готова продукція і виробничі потужності, які значною мірою впливають на діяльність всієї логістичної системи, і нестача яких може призвести до серйозних збоїв в роботі.

Логістика - це планування, управління, контроль і регулювання руху матеріальних і пов'язаних із ними інформаційних потоків в просторі і часі починаючи від їх первинного джерела і закінчуючи місцем їх кінцевого споживання.

Логістика сервісного відгуку - процес координації логістичних операцій, необхідних для надання послуг найбільш ефективним способом з погляду витрат і задоволення запитів споживачів.

Логістична операція - відособлена сукупність дій з реалізації логістичних функцій, спрямована на перетворення матеріального і/або інформаційного потоку.

Логістична система - це складна організаційно структурована економічна система, яка складається із взаємопов'язаних елементів-ланок, які об'єднані внутрішніми цілями організації бізнесу а також визначеними зовнішніми цілями.

Логістична система з прямими зв'язками - система, в якій матеріальний потік доводиться до споживача без участі посередників, на основі прямих господарських зв'язків.

Логістична функція - сукупність згрупованих логістичних операцій, яка спрямована на реалізацію цілей логістичної системи і задається значеннями показників, які являються її змінними.

Логістичний канал - це частково впорядкована множина різних організацій і окремих осіб, які здійснюють чи сприяють доведенню товарів від конкретного виробника до кінцевого споживача.

Логістичний ланцюг - це лінійно впорядкована множина учасників логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції по доведенню зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої.

Логістичний сервіс - це сукупність нематеріальних логістичних операцій, які забезпечують максимальне забезпечення попиту споживачів в процесі управління логістичними потоками, при оптимальному рівні затрат.

Логістичний цикл - інтервал часу між оформленням замовлення на постачання товарів, постачання засобів виробництва і доставкою замовленої продукції на склад споживача.

Логістичні витрати - Затрати на виконання логістичних операцій (складування, транспортування і т. д.; збір, зберігання і передача даних про замовлення, запаси, поставки і т. д.).

Логістичні інформаційні системи - являють собою відповідні інформаційні мережі, які функціонують починаючи з вивчення вимог замовника, і охоплюють системи постачання, виробництва та розподілу.

ЛП (LP) логістична концепція - логістична концепція "lean production" (худе виробництво). Сутність даної концепції виражається у творчому поєднанні наступних основних компонентів: високої якості; маленьких розмірів виробничих партій; низьких рівнів запасів; висококваліфікованого персоналу; гнучкого устаткування. Ця концепція вимагає набагато менше ресурсів, ніж масове виробництво - менше запасів, менше часу на виробництво одиниці продукції, менше втрат від браку, і все це тому що зведено до мінімуму виробничі партії і виробничий час.

Макрологістичні системи - це великі системи, які здійснюють управління матеріальними потоками і охоплюють декілька промислових, посередницьких, торгівельних і транспортних підприємств і організацій, які розташовані в різних регіонах або й країнах і основною метою яких є об'єднання зусиль всіх членів системи задля оптимізації логістичних процесів і отримання загального максимального соціально-економічного ефекту.

Матеріальний потік - це продукція (у формі вантажів, деталей, ТМЦ), яка розглядається в процесі виконання над нею різних логістичних (транспортування, складування, зберігання тощо) і (або) технологічних (механічна обробка, збирання тощо) операцій і віднесена до певного часового інтервалу.

Матеріальні запаси - це продукція виробничо-технічного призначення, шо перебуває на стадіях виробництва та обігу, а також вироби народного вжитку та інші товари, які очікують виробничого чи особистого споживання.

Мікрологістичні системи - являють собою певну групу внутрівиробничих логістичних систем, до складу яких входять технологічно пов'язані виробництва, об'єднані єдиною інфраструктурою (окремі виробничі та торгівельні підприємства, територіально-виробничі комплекси).

МРП-І (МRР-І) - це логістична система, яка складається з ряду процедур, визначальних правил і вимог, які переводять виробничий розклад в "ланцюг вимог", синхронізованих в часі, і запланованого забезпечення цих вимог для кожної одиниці запасу матеріалів, необхідних для виконання виробничого розкладу.

М'який логістичний сервіс - послуги, пов'язані з більш ефективною експлуатацією товару в конкретних умовах роботи споживача, а також розширенням сфери його використання.

Операція - 1) елементарна частина процесу функціонування економічної системи, стабільна по змісту із наявною самостійною ціллю. Характеризується множиною вхідних ресурсів, кількісних і якісних характеристик продуктів, які ми отримуємо в процесі ії виконання, а також допустимих технологічних дій; 2) сукупність дій, спрямованих на досягнення певної цілі.

Послуга - деяка дія, що приносить користь споживачу.

Потік - це сукупність об'єктів, що сприймаються як єдине ціле. Вона існує як процес на деякому часовому інтервалі і вимірюється як відношення абсолютних одиниць до певного періоду часу.

Поточні (регулярні) запаси - Основна частина виробничих і товарних запасів, які призначені для забезпечення неперервності процесу виробництва і збуту між двома черговими постачаннями, утворюються за умов нерівномірного і регулярного постачання через невідповідність обсягів постачання і разового споживання.

Принцип Парето - це певне правило, суть якого полягає в тому, що в процесі досягнення будь-якої цілі нераціонально приділяти рівну увагу об'єктам, які мають незначну віддачу і об'єктам, які є визначальними.

Розподільча логістика - це комплекс взаємопов'язаних функцій, які реалізуються в процесі розподілу матеріального потоку між різними покупцями.

Розподільча мережа - сукупність каналів розподілу.

РП (RP) концепція - логістична концепція "requircments / resource planning)) (планування потреб в матеріалах/ресурсах) - на даній концепції засновані такі логістичні системи у виробництві і постачанні, як MRP І (система планування потреб у матеріалах), MRP П (система виробничого планування потреб ресурсів), і в дистрибуції - DRP І (система планування розподілу продукції), DRP II (система планування розподілу ресурсів).

Система - (від грец. - ціле, утворене з частин; об'єднання) це множина елементів, які пов'язані один з одним і утворюють визначену цілісність.

Система доставки "точно-вчасно" (ЛТ) - це система виробництва і доставки комплектуючих або товарів до місця виробничого споживання продажу в торгівельній мережі в потрібній кількості і в потрібний час.

Система управління запасами - сукупність правил і показників, які визначають момент часу й обсяг закупівлі продукції для поповнення запасів.

Склади - це споруди, будівлі і різноманітні пристрої, які призначені для приймання, розміщення і зберігання, часткової переробки і пакування товарів, які надійшли до них, підготовки їх до споживання і реалізації споживачам.

Термінали - вантажообробні комплекси, які служать перевалочним пунктом перевезення вантажів, місцем формування партій товарів і виконують такі логістичні операції як: збір, завезення, розвезення, вантажопереробка в основному дрібних вантажопотоків, зберігання вантажів та інші елементарні логістичні операції

Технологічні операції - пов'язані із виробництвом матеріальних благ, в процесі яких відбувається якісне перетворення ТМЦ.

Точно-вчасно (ЛТ) концепція - логістична концепція "just-in-timc" (точно-вчасно). Ця концепція є найбільш широко розповсюдженою. її поява відноситься до кінця 50-х pp., коли японська компанія Тойота Моторе почала активно впроваджувати систему КАНБАН. Дана концепція базується на потенціальному виключенні запасів матеріалів, компонентів і напівфабрикатів у виробничому процесі.

Транспорт внутрішнього користування - внутрівиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, які належать транспортним підприємствам. Вони є, переважно, складовою частиною певних виробничих систем і повинні бути органічно в них вписані.

Транспорт загального користування - складає окрему галузь народного господарства і може задовольняти потребу в перевезеннях будь-якої галузі народного господарства чи населення.

Транспортні запаси (запаси в дорозі) - запаси матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції, які знаходяться в процесі транспортування.

Транспортні тарифи - це форма ціни на транспортні послуги, вони включають в себе: плату за перевезення вантажів; збори за допоміжні операції, пов'язані з перевезенням вантажів; правила нарахування плати і зборів.

Транспортування - це логістична функція, пов'язана з перемішенням матеріального потоку певним транспортним засобом в логістичному ланцюгу, яка складається з множини логістичних операції, включаючи експедиційне обслуговування, вантажопереробку, упаковку, передачу прав власності на товар, страхування, охорону тощо.

ТУЯ (TQM) концепція - макрологістичні концепція "totaI quality management)) (тотальне управління якістю). В даній концепції вирішується завдання щодо якості виробничого процесу, товарів та загального сервісу. TQM передбачає повну відповідність усього вище переліченого: стандартам, призначенню, вартості і прихованим потребам. Тягнучі системи - це такі системи організації виробництва, в яких деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну стадію з попередньої по мірі необхідності, а тому жорсткий графік відсутній.

Фінансовий потік в логістиці - це спрямований рух фінансових засобів, необхідних для забезпечення ефективного руху визначеного матеріального потоку, які циркулюють як в логістичній системі, так і за її межами (за умови їх прив'язки до цієї системи).

Штовхаюча логістична система - це система організації виробництва, в якій деталі, компоненти і напівфабрикати подаються з попередньої технологічної операції на наступну відповідно до попередньо розробленого виробничого графіка.

XYZ-аналіз - це спосіб нормування і контролю за станом запасів, який полягає в розділенні номенклатури товарно-матеріальних цінностей, які підпадають під реалізацію, на три нерівномірних підмножини в залежності від ступеню рівномірності попиту і точності прогнозування.Схожі статті
Основи логістики - Дудар Т. Г. - Короткий термінологічний словник

Предыдущая |