Основи логістики - Дудар Т. Г. - ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "DEMAND-DRIVEN TECHNIQUES" (РЕАГУВАННЯ НА ПОПИТ)

1. Поняття та еволюція концепцій логістики.

2. Основні логістичні концепції.

3. Концепція інтегрованої логістики.

4. Логістика як загальноорганізаційна ринкова стратегія.

1. Поняття та еволюція концепцій логістики

Концепція являє собою систему поглядів, певне усвідомлення явищ, процесів та предметів; основний конструктивний принцип різних видів діяльності.

Логістичні концепції дозволяють на єдиній методологічній основі визначити властивості і характеристики логістичних процесів, закономірності формування і розвитку товарних ринків, встановлення функції господарської діяльності в системі ринкових відносин.

Появу концепцій логістики пов'язують із японським автомобілебудуванням. Так, наприкінці 50-х років саме в Японії вперше була впроваджена концепція just-in-time (точно-вчасно), яка передбачала високу координацію зусиль, ресурсів та інформації і реалізовувалася шляхом автоматизації систем виробництва і проектування.

Одним із основних факторів впровадження логістики в економічну сферу в 60-х pp. XX ст. стало виникнення концепції загальних затрат у фізичному розподілі. Суть цієї концепції полягає в тому, що існує можливість перегрупування затрат товароруху таким чином, що загальний рівень таких затрат зменшиться не зважаючи на можливе збільшення їх на окремих етапах товароруху.

На початку 1960-х pp. виникла концепція RP (планування потреб в матеріалах), яка передбачала скорочення запасів матеріалів на всіх етапах виробничого процесу і дозволила значно скоротити витрати виробництва та підвищити оборотність капіталу.

До початку 1970-х років було сформульовано основні принципи бізнес-логістики і почалося її активне впровадження в господарську діяльність в західних фірмах.

На протязі 80-90-х років XX століття завдяки розвитку інформаційно-комп'ютерних систем згадані концепції були значно модифіковані відповідно до потреб ринку. Новий розвиток отримали логістичні системи MRP/DRP і виникли їх сучасні модифікації - MRP II та DRP 11, і значно розширилися їх логістичні функції. В цей період виникли також нові концепції логістики, такі як: "Lean production" ("худе виробництво"), QR (швидке реагування на попит), CR (безперервне поповнення запасів), AR (автоматичне поповнення запасів), оптимізовані логістичні системи типу ОРТ, модифіковані версії KANBAN і т. д. В той же час в галузі фізичного розподілу продукції широко впроваджувалася контейнеризація перевезень на базі концепції "точно-вчасно".

На даному етапі продовжується вдосконалення існуючих концепцій, а також пошук різноманітних їх комбінацій, здійснюються спроби інтеграції всіх концепцій в єдину.

2. Основні логістичні концепції
ЛОПСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "JUST-IN-TIME" (ТОЧНО-ВЧАСНО)

Ця концепція є найбільш широко розповсюдженою. її поява відноситься до кінця 50-х pp., коли японська компанія Тойота Моторе, а потім й інші автомобілебудівні фірми Японії почали активно впроваджувати систему КАНБАН.

Дана концепція базується на потенційному виключенні запасів матеріалів, компонентів і напівфабрикатів у виробничому процесі. Розробники концепції відзначили, що можна так організувати виробничий процес, що всі матеріали і напівфабрикати будуть надходити в потрібній кількості, у потрібне місце і точно в призначений термін для виробництва чи складання готової продукції. Для цього потрібна оперативна передача даних між підрозділами і координація постачальників деталей. Застосування даної концепції дозволяє значно поліпшити якість продукції, що випускається, знизити собівартість виробництва, практично ліквідувати страхові запаси, прискорити оборотність капіталу фірми.

ЛОПСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "REQUIREMENTS/RESOURCE PLANNING" (ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБ В МАТЕРІАЛАХ/РЕСУРСАХ)

На даній концепції засновані такі логістичні системи у виробництві і постачанні, як MRP І (система планування потреб у матеріалах), MRP II (система виробничого планування потреб ресурсів), і в дистрибуції - DRP І (система планування розподілу продукції), DRP II (система планування розподілу ресурсів).

Основними цілями систем MRP 1 та MRP II є:

1. Задоволення потреб у матеріалах, компонентах і продукції для планування виробництва і доставки споживачам.

2. Підтримка низьких рівнів запасів матеріальних ресурсів, готової продукції.

3. Планування виробничих операцій, розкладів доставки, закупівельних операцій.

Система DRPІ має такий же принцип роботи, що і MRP І, але в каналах дистрибуції готової продукції. Система DRP складніша, тому що базується на споживчому попиті, який не контролюється фірмою. Система планує і регулює рівень запасів на базах і складах фірми у власній виробничій мережі чи в оптових торгових посередників.

ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "LEAN PRODUCTION" (ХУДЕ ВИРОБНИЦТВО)

Сутність даної концепції виражається у творчому поєднанні наступних основних компонентів:

O високої якості (матеріалів, праці, обладнання, товарів тощо);

O маленьких розмірів виробничих партій;

O низьких рівнів запасів;

O висококваліфікованого персоналу;

O гнучкого устаткування.

Ця концепція одержала свою назву "худе виробництво" тому, що вимагає набагато меншої кількості ресурсів у порівнянні із масовим виробництвом - менше запасів, менше часу на виробництво одиниці продукції, менше втрат від браку, і все це завдяки зведенню до мінімуму розміру виробничих партій та виробничого часу.

ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "DEMAND-DRIVEN TECHNIQUES" (РЕАГУВАННЯ НА ПОПИТ)

Найбільше розповсюдження на заході останнім часом отримали варіанти концепції DEMAND-DRIVEN TECHNIQUES (DDT) (реагування на попит). Ця концепція, яка була розроблена на основі RP-концепції, використовується з метою покрашення реакції на зміну споживчого попиту. Найбільш відомими модифікаціями DDT - концепції є наступні: RULED BASED REORDER (ROP) ("точка замовлення"), QUICK RESPONSE (QR) (швидке реагування на попит), CONTINJOUS REPLENISHMENT (CR) (безперервне поповнення запасів) та AUTOMATIC REPLENISHMENT (AR) (автоматичне поповнення запасів).

ROP - базується на одній із найстаріших систем контролю і управління запасами, згідно якої запаси поновлюються у випадку досягнення ними певного наперед визначеного рівня - точки замовлення. Ця концепція використовується для визначення і оптимізації рівня страхових запасів в цілях згладжування коливань попиту.

Мікрологістичні концепції QR, CR та AR мають багато спільного, так, зокрема, всі вони покликані відслідковувати попит на продукцію, реагувати на його зміни та створювати правила поповнення запасів готової продукції на складах та в роздрібній мережі. Відмінності між ними полягають у засобах, завдяки яким вони реалізуються.

МАКРОЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "TOTAL QUALITY MANAGEMENT" (ТОТАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ)

Ця концепція є не зовсім типовою для логістики, оскільки до основних завдань логістики належить, в першу чергу, зменшення затрат виробництва і товароруху, в даній же концепції, в більшій мірі, вирішується завдання щодо якості виробничого процесу, товарів та загального сервісу. Дана концепція передбачає повну відповідність усього вище переліченого: стандартам, призначенню, вартості і прихованим потребам.Схожі статті
Основи логістики - Дудар Т. Г. - ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ "DEMAND-DRIVEN TECHNIQUES" (РЕАГУВАННЯ НА ПОПИТ)

Предыдущая | Следующая