Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 11. Інформаційна логістика

1. Логістичні інформаційні системи.

2. Сучасні інформаційні технології в логістиці.

3. Особливості використання штрих-кодів в логістиці.

4. Вдосконалення системи управління інформаційними логістичними потоками.

1. Логістичні інформаційні системи

Функціонування інформаційних потоків в логістиці вимагає створення повноцінних логістичних інформаційних систем.

Логістичні інформаційні системи являють собою відповідні інформаційні мережі, які функціонують починаючи з вивчення вимог замовника, і охоплюють системи постачання, виробництва та розподілу

Серед найбільш відомих інформаційних систем в логістиці виділяють:

O Автоматизовані системи управління (АСУ) - забезпечують збір та обробку інформації, необхідної для оптимізації управління в різних сферах людської діяльності;

O Інтегровані системи управління (/СУ) - сукупність методів і рішень для створення інтегрованого інформаційного простору управління і забезпечення життєдіяльності організації;

O Інтегровані інформаційні системи - системи, в результаті функціонування яких відбувається узгодження всіх потоків інформації і процедур їх обробки у відповідності до вимог управління. В її основі лежать: одноразова реєстрація вихідних даних, впорядкування документообігу, організація єдиної нормативної системи, розробка типових алгоритмів виконання економічних розрахунків та обробки даних;

O корпоРативні інформаційні системи (КІС) - цілісний комплекс програмно-апаратних засобів, який реалізує всі бізнес-процеси та інформаційні потоки на підприємстві;

O системи МНР/МЯРII - системи автоматизації процесів планування потреб в матеріалах / ресурсах;

O системи СБИР - система інтегрованого управління ресурсами організації, синхронізована з потребами ринку;

O системи СБМ - інтегрована система управління ланцюгами поставок, по яких товар із сировини перетворюється у готову продукцію, а потім через систему реалізації надходить до кінцевого споживача;

O система ІВР - перспективна концепція, яка охоплює всі завдання автоматизації управління підприємства на базі систем управління знаннями і нейронних сіток

Еволюція інформаційних систем, яка відбулася починаючи з 1960-х років, дозволяє стверджувати, що основою розвитку інформаційних систем були: поглиблення спеціалізації, стандартизації і кооперації, а також поява нових засобів зберігання, переробки і передачі інформації.

Часова діаграма розвитку інформаційних систем зображена на рис. 11.1.

Рис. 11.1. Часова діаграма розвитку інформаційних систем по видах ресурсів що піддаються управлінню

Всі інформаційні системи зазвичай поділяють на три групи:

1. Інформаційні системи для прийняття довготривалих рішень (т. з. планові системи), які стосуються структури і стратегії діяльності підприємства - планові системи. Створюються на інституційному рівні управління, до їх завдань належать:

O створення і оптимізація ланок логістичного ланцюга;

O управління умовно-постійними даними, а також даними, які постійно змінюються;

O планування виробництва;

O загальне управління запасами;

O управління резервами та ін.

2. Інформаційні системи для прийняття тактичних та оперативних рішень (низ" диспозитивні або диспетчерські системи)*. Створюються на рівні управління складом чи цехом і слугують для забезпечення злагодженої роботи логістичних систем. До їх функцій належать:

O розпорядництво (диспозиція) внутрізаводським транспортом;

- управління запасами (місцями складування);

- відбір та комплектування вантажів відповідно до замовлення" облік вантажів тощо.

Диспозитивна система готує всі вихідні дані для прийняття рішення і фіксує актуальний стан системи в базі даних;

3. Інформаційні системи для виконання звичайних справ (т. з. виконавчі або оперативні системи). Використовуються як правило на нижчих рівнях управління і відображають реальний стан системи і реальні зміни в ній, тому важливою вимогою щодо таких систем є їх робота в режимі "on-ііпе" (реального часу). До функцій таких систем входить: управління складами і облік запасів, підготовка відправки замовлення, оперативне управління виробництвом, управління автоматизованим обладнанням.

Розвиток інформаційних систем у сфері логістики визначив основні їхні параметри, що забезпечують ефективне просування матеріальних Потоків. Формування інформаційних логістичних систем засноване на наступних принципах:

O система має бути побудована так, щоб передача інформації, її переробка, зберігання і використання враховували потреби усіх підрозділів підприємства;

O інформаційна система повинна забезпечити необхідні взаємозв'язки підприємства з постачальниками, клієнтами і усіма пунктами відправок, проміжного складування і споживання;

O обмін інформації між рівнями логістичної системи має бути мінімальним, але забезпечувати потребу управління;

O характер інформації має бути зорієнтований на конкретного споживача в системі управління;

O при побудові системи повинен враховуватися принцип апаратних і програмних моделей;

O важливою вимогою є спрощення і стандартизація використовуваної в системі документації.

Введення даних в систему при управлінні матеріальними потоками починається при виникненні матеріального потоку. З цієї миті увесь процес пересування вантажів, включаючи його перевантаження, перебування на складах, затримки і так далі, знаходиться в оперативній пам'яті ЕОМ. У встановлені терміни або по запитах інформація поступає користувачеві і використовується для ухвалення управлінських рішень.

Інформаційні логістичні системи можуть бути Створені на підприємстві, охоплювати регіон, функціонувати в раціональному масштабі.Схожі статті
Основи логістики - Дудар Т. Г. - Розділ 11. Інформаційна логістика

Предыдущая | Следующая