Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 8.3. Аналіз складу, динаміки і структури майна підприємства

Майновий стан - одна з найбільш важливих характеристик основної діяльності підприємства. Дана сторона економічної діяльності підприємства зазнає впливу з боку багатьох факторів, у числі яких знаходиться і такий, що визначається співвідношенням між необоротними і оборотними активами підприємства. У економічній літературі немає однозначного визначення, яким повинно бути це співвідношення, оскільки воно формується залежно від галузі, в якій функціонує підприємство, від стану ринку в країні загалом і конкретного ринку продукції, яку виготовляє підприємство, та деяких інших факторів.

Співвідношення у складі майна підприємства і джерелах його утворення на певний момент часу характеризує "Баланс" підприємства. У балансах показані розмір та структура майна підприємтсва, тобто дослівно "того, що діє", чим розпоряджається і що використовує підприємство у своїй операційній діяльності.

Вивчаючи склад майна, необхідно проаналізувати склад статей балансу. Якщо питома вага необоротних активів (НА) вище за 50% в їх загальній структурі, то в такому разі підприємство має важку структуру активів, якщо менше 50% - легку (мобільну).

Зростання питомої ваги довгострокових фінансових вкладень у структурі необоротних активів (НА) може свідчити про іммобілізацію коштів з основної діяльності.

Зростання питомої ваги нематеріальних активів у структурі необоротних активів (НА) може свідчити про інноваційну діяльність підприємства, оскільки кошти вкладаються в патенти, ліцензії та інтелектуальну власність.

У більшості випадків дослідження структури і динаміки фінансового стану проводиться за допомогою Порівняльного аналітичного балансу. Такий баланс можна одержати зі звітного балансу шляхом ущільнення окремих статей і доповнення його показниками структури залежно від цілей і масштабів проведення аналізу.

Порівняльний аналітичний баланс цінний тим, що він зводить докупи і класифікує ті розрахунки, які проводить аналітик при ознайомленні з балансом. Групування статей балансу може відрізнятись залежно від цілей аналізу.

Схемою порівняльного аналітичного балансу охоплено більшість важливих показників, що характеризують статику і динаміку фінансового стану. Порівняльний баланс фактично включає показники горизонтального і вертикального аналізів.

Виконуючи горизонтальний аналіз, визначають абсолютні та відносні зміни величин різних статей балансу за аналізований період, а метою вертикального аналізу є вивчення змін питомої ваги окремих статей у підсумку балансу.

На підставі даних додатку Б сформуємо порівняльний аналітичний баланс та проаналізуємо у табл. 8.1 склад, динаміку і структуру майна підприємства.

Сукупне майно підприємства складається з необоротних і оборотних активів, причому питома вага необоротних становила 31,0 % в 2007 р. і збільшилася до 32,3 % у 2008 р.

У цілому майно підприємства за аналізований період скоротилося на 1767,0 тис. гри., або на 9,5 %, що може свідчити про скорочення обсягів основної діяльності, яке, у свою чергу, може призвести до неплатоспроможності підприємства. Питома вага оборотних активів у сукупних активах підприємства в 2007 р. склала 69,0% і трохи знизилась у порівнянні з 2008 р. (до 67,7%). Найбільшу питому вагу у майні підприємства займають запаси - 50,3% у 2007 р., при рості у 2008 р. до 60,7 %. Цю структуру активів можна охарактеризувати як "легку", що свідчить про незначні накладні витрати та високу чутливість до змін виручки.

Таким чином, показники порівняльного балансу можна розділити на три групи: показники структури балансу; показники динаміки балансу; показники структурної динаміки балансу.

Поглиблюючи аналіз наявності майна, необхідно оцінити роль активів в управлінському аспекті (табл. 8.2).

За даними табл. 8.2 можна зробити висновок, що 86,3% активів підприємства забезпечують процес операційної діяльності і формують його виробничий потенціал, товарну форму має 5,8 % активів, розрахунково-грошову - 7,9% активів.

При аналізі майна підприємства також детально досліджуються причини збільшення залишків оборотних активів і можливості активізації їх руху. Отже, аналіз структури оборотних активів повинен бути націлений не на констатацію процесів, що відбуваються, а на вивчення можливостей підприємства ефективно працювати на умовах самофінансування.

Таблиця 8.3

Майно

Абсолютні величини, тис. грн.

Структура,

%

Абсолютне відхилення, тис. грн.

Відхилення в структурі,

%

Темпи зростання,

%

2007 р.

2008 р.

2007 р.

2008 р.

1

2

3

4

5

6

7

00

І. Необоротні активи

Основні засоби і нематеріальні активи, незавершене будівництво

5608

5413

31,0

32,3

-195,0

+1,3

96,5

Довгострокові фінансові інвестиції та відстрочені податкові активи

-

-

-

-

-

Всього за розділом І

5608

5413

31,0

32,3

-195,0

+1,3

96,5

II. Оборотні активи

Запаси

9325

10182

50,3

60,7

+857,0

+10,4

109,2

Дебіторська заборгованість

3317

891

17,9

5,3

-2426,0

-12,6

26,9

Грошові кошти і їх еквіваленти

43

00

0,2

4,8

-35,0

-4,6

186,0

Всього за розділом II

12929

11358

69,0

67,7

-1571,0

-і, з

61,3

Баланс

18538

16771

100,0

100,0

-1767,0

-

90,5

Аналіз складу, динаміки і структури майна підприємства

Таблиця 8.2

Оцінка складу, структури і динаміки майна підприємства за управлінським аспектом

Форма активів

2007 р.

2008 р.

Відхилення

Тис. грн.

Питома вага, %

Тис. грн.

Питома вага,

%

Тис грн.

Питома вага,

%

1. Виробнича

8891,0

68,7

9807,0

86,3

915,0

17,6

2. Товарна

434,0

5,4

375,0

5,8

-59,0

-0,4

3. Розрахунково-грошова

3360,0

25,9

899,0

7,9

-2461,0

-18,0

Разом

12929

100,0

11358

100,0

-1571,0

-

Зміни, що відбулися в складі структури майна, показують, як розвивається підприємство, наскільки збільшується обсяг основних і оборотних засобів.Схожі статті
Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 8.3. Аналіз складу, динаміки і структури майна підприємства

Предыдущая | Следующая