Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 8.2. Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу майна підприємства

Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності та доцільності вкладення фінансових ресурсів у активи, тому для його оцінки необхідно вивчити передусім склад, структуру майна та джерела його утворення, а також причини їх зміни. Особлива увага при цьому приділяється вивченню причин, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства.

Основними джерелами інформації для аналізу формування капіталу підприємства є:

- нормативно-правова інформація:

- Цивільний Кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-гу (Глава 8. Підприємницькі товариства, Книга третя. Права власності та інші речові права);

- Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: 2 "Баланс", 6 "Примітки до фінансової звітності";

- планова: бізнес-план підприємства, обгрунтування інвестиційних проектів;

- звітна фінансова: баланс (ф. 1), примітки до фінансової звітності (ф. 5);

- звітна статистична:

- Звіт про залишки і використання палива та пально-мастильних матеріалів 4-МТП (місячна);

- Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних металів, які містяться у приладах, устаткуванні та інших виробах (4-дм);

- Звіт про наявність обчислювальної техніки - 2-інф (річна);

- звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) за 200_ рік - 11-03 (річна);

- Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі - 1-опт (квартальна);

- Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 200_ рік - 1-опт;

- Звіт про продаж та запаси товарів у торговій мережі і мережі ресторанного господарства - 3-торг.

- облікова: регістри за рахунками класу 1 "Необоротні активи", класу 2 "Запаси", класу 3 "Грошові кошти, розрахунки та інші активи";

- інша: інвентаризаційні описи, акти про оцінку майна і майнових прав тощо.

Основою інформаційного забезпечення при аналізі майна підприємства є бухгалтерський баланс, який являє собою моментальний знімок фінансово-господарського стану фірми на певну дату. Баланс дозволяє зробити оцінку найсуттєвіших ознак фірми. Саму процедуру оцінок прийнято називати читанням балансу. Вміння читати баланс - важлива професійна характеристика фінансиста, яка надає йому можливість складати прогнозні баланси й управляти найважливішими фінансовими параметрами фірми. До того ж, вміння читати фінансові звіти допомагає фінансовому аналітику скласти правильну думку про фінансовий стан і операційну діяльність інших компаній. Баланс - звіт про фінансовий та майновий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства на звітну дату.

Загальна вартість майна підприємства дорівнює валюті балансу (ф. № 1, р. 280 або 640).

Підсумок І розділу активу несе інформацію про сукупну вартість необоротних активів у складі: нематеріальних активів

(p. 010), незавершеного будівництва (p. 020), основних засобів (p. 030), довгострокових фінансових інвестицій (р. 040) та ін.

Інформацію про вартість оборотних активів наведено у розділі II активу балансу: сукупна вартість (р. 260), виробничі запаси (р. 100), незавершене виробництво (р. 120), готова продукція (р. 130), дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (р. 160) та за розрахунками (p. p. 170 - 190, 210), поточні фінансові інвестиції (р. 220), грошові кошти та їх еквіваленти (р. 230, 240).

Інформація про витрати майбутніх періодів підприємства наведена у розділі III активу балансу, а про необоротні активи та групи вибуття у розділі IV.

Ціль аналізу майна підприємства - дослідження абсолютних і відносних змін статей активу балансу за певний період, відс-теження тенденцій їх змін та визначення джерел їх фінансування.

Задачі аналізу майна підприємства:

- дослідження складу, динаміки і структури майна підприємства;

- аналіз стану майна підприємства;

- оцінка складу і джерел утворення майна підприємства;

- визначення ефективності фінансування і використання майна підприємства.Схожі статті
Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - 8.2. Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу майна підприємства

Предыдущая | Следующая