Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 8. Аналіз майна підприємства зміст

8.1. Системний підхід до визначення терміну і методів оцінки майна підприємства.

8.2. Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу майна підприємства.

8.3. Аналіз складу, динаміки і структури майна підприємства.

8.4. Аналіз стану та вартості майна підприємства.

8.5. Аналіз ефективності фінансування і використання майна підприємства.

8.1. Системний підхід до визначення терміну і методів оцінки майна підприємства

Відповідно до Цивільного кодексу України майно можна визначити як активи, об'єктами яких вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. Майно може розглядатися як поняття, що має матеріальний субстрат, тобто бути фактично тотожним поняттю "речі", але може і не мати такого субстрату (майнові права та обов'язки), тобто відносини, що мають матеріальний зміст.

У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі немає єдиного визначення сутності "майна". У цьому зв'язку ряд економістів використовують поняття "капітал" або "активи". У той же час у податковому законодавстві є поняття майнові податки - податки з юридичних і фізичних осіб, об'єктом оподаткування яких є рухоме і нерухоме майно.

У Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" № 2658-Ш від 12.07.2001 р. записано, що майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, у тому числі земельні ділянки, будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери, нематеріальні активи, у тому числі об'єкти права нематеріальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності.

У "Методики оцінки майна" № 189ї від 10.12.2003 р. даються наступні визначення:

- початкова вартість майна - вартість, з якої розпочинається продаж майна встановленими законодавством способами, що передбачають конкуренцію покупців;

- переоцінена вартість активів - вартість, за якою активи відображаються в передавальному балансі підприємства, складеному на дату оцінки, у тому числі активи, що підлягали переоцінці на засадах незалежної оцінки;

- сукупна вартість цілісного майнового комплексу - сума вартості активів підприємства, що відображені у його передавальному балансі;

- чиста вартість цілісного майнового комплексу - сукупна вартість цілісного майнового комплексу, зменшена на суму зобов'язань.

Важливе значення при розгляді терміну "майно" підприємства має дослідження поняття "вартості".

Вартість - це грошовий еквівалент цінності об'єкта, який покупець готовий обміняти на право власності на цей об'єкт. У Національному стандарті № 1 "Загальні принципи оцінки майна і майнових прав", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 за ступенем ринковості розрізняють ринкову та неринкову (відмінну від ринкової) вартість.

Так, "ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна зі сторін діяла зі знанням справи, розсудливо і без примусу".

Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі підприємства.

Майно підприємства відповідно до законодавства України, статуту підприємства та укладених угод належить йому на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління.

Майно підприємства спочатку створюється за рахунок майна, переданого йому засновниками у виді внесків (паїв).

У цілому Джерелами формування майна підприємства є:

- грошові та матеріальні внески засновників;

- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів основної діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- надходження від роздержавлення і приватизації власності;

- придбання майна іншого підприємства, організації;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України. Майно підприємства збільшується в процесі операційної та

Інших видів основної діяльності. Воно може бути об'єктом угод, відчужуватися, закладатися тощо.

Звичайно майно підприємства відособлене від майна його засновників, учасників і працівників. Підприємство відповідає по своїх боргах належним йому майном, на яке можуть бути звернені позови бізнес-партнерів або кредиторів у випадку невиконання підприємством будь-яких зобов'язань перед ними.

При визнанні підприємства неспроможним (банкрутом) його майно, відповідно до встановлених законом процедур, може використовуватися для задоволення вимог кредиторів. Залишки майна ліквідованого підприємства передаються його засновникам (учасникам), які мають на нього право.

Майно підприємства включає усі види майна, необхідні для здійснення операційної діяльності. У складі майна виділяють матеріально-речовинні і нематеріальні елементи.

До матеріально-речовинних елементів відносяться земельні ділянки, будинки, споруди, машини, обладнання, сировина, напівфабрикати, готові вироби, грошові кошти.

Нематеріальні елементи створюються в процесі життєдіяльності підприємства. До них відносяться: назва і репутація фірми, коло постійних клієнтів, використовувані товарні знаки, навички керівництва, кваліфікація персоналу, запатентовані способи виробництва, ноу-хау, авторські права, контракти, що можуть бути продані або передані.

Капітал у матеріально-речовинному втіленні поділяється на основний і оборотний. До основного капіталу відносяться матеріальні фактори тривалого користування, такі як будинки, споруди, машини, обладнання тощо. Оборотний капітал витрачається на покупку засобів для кожного виробничого циклу (сировини, основних і допоміжних матеріалів), а також на оплату праці. Основний капітал служить протягом ряду років, оборотний - цілком споживається впродовж одного циклу виробництва.

Основний капітал у більшості випадків ототожнюється з основними фондами (основними засобами) підприємства. Однак поняття основного капіталу ширше, тому що крім основних засобів (будинків, споруд, машин і обладнання), що представляють його значну частину, до складу основного капіталу включаються також незавершене будівництво і довгострокові інвестиції - грошові кошти, спрямовані на приріст запасу капіталу.

При здійсненні діяльності, активи підприємства під впливом операцій безпосередньо змінюються як за величиною, та ї за складом. За характером впливу на активи підприємства господарські операції можна поділити на три типи:

Перший тип. Відбувається переміщення, зміна структури наявних активів, загальна сума їх не змінюється.

Другий тип. Збільшуються активи та фінансові ресурси підприємства на рівновелику суму.

Третій тип. Активи та фінансові ресурси підприємства зменшуються на рівновелику суму.

Наведені типи характеризують усі випадки змін, що можуть відбуватися в процесі господарських операцій із активами підприємства. Величину активів збільшують вклади і доходи, а зменшують - вилучення і втрати.Схожі статті
Організація і методика економічного аналізу - Косова Т. Д. - Тема 8. Аналіз майна підприємства зміст

Предыдущая | Следующая