Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3.2. Основні види підприємствах класифікація та організаційно-правові форми

Правові умови здійснення підприємницької діяльності, встановлені державою, вимагають державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, підтверджуючої визнання державою законності входження суб'єкта в сферу підприємництва.

Верховна Рада України 27 березня 1991 року прийняла Закон "Про підприємства в Україні'. Цей закон спрямований на реалізацію Декларації про державний суверенітет України.

Закон визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення, реєстрації, реорганізації і ліквідації, організаційний механізм здійснення ними підприємницької діяльності в ринкових умовах. Закон створює рівні правові умови для діяльності підприємств незалежно віл форм власності на майно та організаційні форми підприємства.

Згідно з цим законом, підприємство - це основна організаційна ланка народного господарства України, самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, а також може мати і товарний знак.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

В Україні найбільшу популярність мають приватні підприємства, а серед господарських товариств - акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю.

Створення юридичної особи для провадження підприємницької діяльності - це, фактично, створення підприємства. Згідно зі статтею І Закону України "Про підприємства в Україні" підприємство, як окрема юридична особа, має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, але не має у своєму складі інших юридичних осіб. Стаття 2 того самого Закону передбачає можливість діяльності в Україні підприємств таких видів:

O приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;

O колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства;

O господарське товариство;

O підприємство, засноване на власності об'єднання громадян:

O комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади;

O державне підприємство, засноване на державній власності, зокрема казенне підприємство.

В Україні можуть діяти й підприємства інших видів, якщо це не суперечить законодавчим актам України (стаття 2 Закону України "Про підприємства в Україні").

Наведений перелік, крім останніх двох видів, і є той набір, з якого Ви мусите зробити свій вибір, якщо вирішили заснувати суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу. Спеціальної уваги потребує поняття "господарське товариство", оскільки діяльність підприємства цього виду регулюється окремим Законом України - "Про господарські товариства". Цей Закон передбачає існування в Україні таких господарських товариств: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, кома плитні товариства.

Підприємство здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.

У разі збиткової діяльності підприємств держава, як що вона визнає продукцію цих підприємств суспільно необхідною, може надавати таким підприємствам дотацію та інші пільги.

Відповідно до форм власності, встановлених Законом України "Про власність" та згідно із Законом "Про підприємства", в Україні можуть діяти такі підприємства:

O індивідуальне підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи та виключно її праці;

O сімейне підприємство, засноване на власності та праці громадян України - членів однієї сім'ї, які мешкають разом;

O приватне підприємство, засноване на власності окремого громадянина України, з правом наймання робочої сили;

O колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської та релігійної організації;

O державне комунальне підприємство, засноване на власності адміністративно-територіальних одиниць;

O державне підприємство, засноване на загальнодержавній (республіканській) власності;

O спільне підприємство, засноване на базі об'єднання майна різних власників (змішана форма власності). У числі засновників спільного підприємства відповідно до законодавства України можуть бути юридичні особи та громадяни України та інших держав;

O підприємство, засноване на власності юридичних осіб і громадян іноземних держав. Створення таких підприємств регулюється окремим законодавством України.

Проте така класифікація не збігається з економічними критеріями розмежування різних тилів і форм власності. Якщо дотримуватись таких критеріїв, то слід насамперед виділити основні типи підприємств (приватні, колективні і державні), а в межах кожного з них - окремі види підприємств.

Перед тим, як розпочати підприємницьку діяльність, необхідно обрати статус, в якому Ви будете виступати. Підприємець здійснює вибір організаційно-правової форми підприємництва самостійно. При цьому слід врахувати зміст і основні напрямки діяльності, ресурси, які можуть використовуватися, вид власності, кількість і склад осіб, які об'єднуються для ведення підприємницької діяльності.

Ви можете працювати як фізична особа-підприємець, чи вести діяльність як юридична особа (має своє майно, окреме від майна інших юридичних осіб, свої рахунки в банках, самостійний баланс, печатку зі своєю назвою).Схожі статті
Організація бізнесу - Скібіцький О. М. - 3.2. Основні види підприємствах класифікація та організаційно-правові форми

Предыдущая | Следующая