Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - Література

1. Закон України "Про оцінку земель" від 11.12.2003 № 1378-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 15, ст.229 із змінами, внесеними згідно із Законом

2. Закон України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 1, ст.2 із змінами, внесеними згідно із Законом

3. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю" // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 5, ст.40 із змінами, внесеними згідно із Законом

4. Закон України "Про охорону земель" // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39, ст.349 із змінами, внесеними згідно із Законом

5. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності порушення вимог земельного законодавства" // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 24, ст.237 із змінами, внесеними згідно із Законом

6. Закон України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 35, ст.411 із змінами, внесеними згідно із Законом

7. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27 із змінами, внесеними згідно із Законом

8. Закон України "Про оренду землі" // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 46-47, ст.280 ) із змінами, внесеними згідно із Законом

9. Закон України "Про землеустрій" // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 36, ст.282 ) із змінами, внесеними згідно із Законом

10. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.93 № 3793 - XII з доп. та змінами.

11. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.2007 р. № 2658 - III з доп. та змінами.

12. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" № 1992-IV від 09.09.2007, ВВР, 2007, № 1 з доп. та змінами.

13. Закон України"Про особливостіприватизації майнавагропро-мисловому комплексі" № 2454-IV від 03.03.2007, ВВР, 2005, № 16 з доп. та змінами.

14. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 № 3687 - ХІІ з доп. та змінами.

15. Закон України "Про товарну біржу" від 10.12.1991 року

16. Закон України "Про охорону культурної спадщини" від

8 червня 2000 р.

17. Аналіз ринку земель міст обласного підпорядкування / Л. Винарчик // Зб. наук. пр. Зах. геодез. т-ва УТГК. - 2008. - Вип. 1. - С. 307-312.

18. Абрютина М. С., Грачев А. В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - М.: "Дело и сервис", 2001. - 272 с.

19. Анализ и диагностика финансово-экономической деятельности предприятия / Под ред. П. П. Табарчука. - Ростов - н/ Дону: "Феникс", 2002. - 307 с.

20. Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. Анализ, синтез. Планирование решений в экономике. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 368с.

21. Березянко Т. В. Ринок землі: європейська практика та аналіз законодавчої ініціативи // Харч. пром-сть. - 2008. - № 7. -

С. 132-136.

22. Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах) / Гл. ред. А. М. Прохоров. Изд. 3-е. - М.: "Советская Энциклопедия", 1975. - 628 с.

23. Барнгольц С. Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности и объединений. Учебник. - М.: "Финансы", 1986.

- 518 с.

24. Вартісно-орієнтоване управління підприємством (на прикладі підприємств легкої промисловості): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / І. В. Колос; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К., 2007. - 21 с.

25. Вендров А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. Учебн. - Финансы и статистика, 2003. - 352 с.

26. Веревченко А. П., Горчаков В. В., Иванов И. В., Голодова О. В. Информационные ресурсы для принятия решений. - М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002.

- 278 с.

27. Вінер Н. Индивидуальный и общественный гомеостазис. / Перевод с англ. М. Н. Грачева. // Общественные науки и современность. - 1994. - № 6. - С.127 - 130.

28. Возняк Р. П., Ступень М. Г., Падляк І. М. Земельно-правовий процес: Навчальний посібник. - Львів: "Новий Світ-2000".

2006. - 224 с.

29. Володькина М. В. Стратегический менеджмент: Учеб. пос. - К.: Знання - Прес, 2002. - 149с.

30. Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация. Монография. - Луганск: Издательство ВНУ, 2000.

- 315 с.

31. Гордієнко Л. Ю., Швець Є. В. Семантичний аналіз сутності стратегічного потенціалу підприємства як економічної категорії щодо умов трансформації економіки // Комунальное хазяйство городов

32. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. - К.: Вища шк., 1995. - 167 с.

33. Гавва В. Н., Божко ЕА. Потенціал підприємства: формування і оцінювання: Навч. пос. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 224 с.

34. Галушко В. Т., Білик ЮД., Даншенко А. С. Формування ринку землі в Україні. - К: Урожай, 2006. - 280 с.

35. Глушков В. М. Введение в кибернетику. - К.: АН УССР, 1964. - 324 с.

36. Горлачук В. Управління землекористуванням. - Миколаїв :

Іліон, 2006. - 376 с.

37. Головин С. П., Простов С. П. Системы и устройства коротковолновой радиосвязи. - Издательство: Горячая Линия - Телеком. - 600 с.

38. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19 - 20, № 21 - 22, ст.144

39. Гражданское право. - Ч. 1 : учебник. - 3-е изд. / под ред. проф. А. П. Сергеева, проф. Ю. К. Толстого. - М. : Проспект. 1998. - 534 с.

40. Григорьев В. В., Островкин И. М. Оценка стоимости предприятий. Имущественный подход. Учеб. - практ. пособие. - М.:

Дело, 1998. - 224с.

41. Горлачук В. В., Песчанська І. М., Скороходов ВА. Земельний менеджмент. Навч. посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2006.

- 192 с.

42. Григорьев В. В., Островкин И. М. Оценка стоимости предприятий. Имущественный подход. Учеб. - практ. пособие. - М.:

Дело, 1998. - 224 с.

43. Губар Ю. П. Кадастрова багатофакторна оцінка міських земель: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.04; Нац. ун-т "Львів. Політехніка". - Л., 2005. - 19 с.

44. Денисенко М. П. Економіка підприємства: пошук шляхів розвитку. - К.: Будівельник, 2003. - 271 с.

45. Дитхем Г. Управление проектами: Пер. с нем. - Спб.: Изд.

Дом "Бизнес-пресса", 2003. - 400 с.

46. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / О. М. Могильний; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. - К., 2006. - 490 с.

47. Добряк Д. С., Тихонов AT., Паламарчук Л. В. Економічний оборот землі в Україні: теорія, методологія і практика. - К.: Урожай, 2004. - 136 с.

48. Докучаев В. В. Большая Советская Энциклопедия

49. Дубоносова А. С. Майно як об'єкт оподаткування / А. С. Дубоносова // Форум права. - 2008. - № 3. - С. 146-151.

50. Економіка підприємництва. Навчальний посібник / За ред. А. Б. Шегда, М. П. Нахаба. - К.: Знання-Пресс, 2003. - 335 с.

51. Економіка підприємництва. Навчальний посібник / За ред. О. В. Арефєва, В. Г. Сахаєва. - К.: Видавництво Європейського університету, 2003. - 237 с.

52. Економіка підприємства / М. Г. Грещак, В. М. Колот, А. П. Наливайко та ін. / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

53. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред С. Ф. По-кропивного. - К.: КНЕУ,2003. - 608с.

54. Економічне оцінювання: навч. посіб. / Є. М. Кирилюк. - Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 223 c.

55. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. - К.: Кондор, 2007. - 358 с.

56. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т. 1. А - Н / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Усенко, С. І. Юрій. - Л.: Світ, 2005. - 616 с.

57. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний / В. А. Конопліцький, Г. І. Філіна. - К.: КНТ, 2007. - 577 с.

58. Ефективність управління комунальною власністю на базі впровадження оціночної діяльності (на прикладі міст Одеської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Н. В. Сментина; Одес. держ. екон. ун-т. - О., 2006. - 19 с.

59. Зовнішньоекономічний словник-довідник / В. В. Батримен-ко, С. В. Борисов, М. М. Відякіна, І. Г. Вовк, І. Є. Журба. - К.: Акад., 2009. - 248 с.

60. Оценка земли. Учебное пособие. / Ф. П. Румянцев, Д. В. Ха-вин, В. В. Бобылев, В. В. Ноздрин.

61. Землезнавство: Підруч. для студ. / М. В. Багров, В. О. Боков, І. Г. Черваньов; Ред.: П. Г. Шищенко. - К.: Либідь, 2000. -464 с.

62. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. - Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. - К.: Видавничій дім "Ін Юре", 1999. - 315с.

63. Інструкція Міністерства транспорту та зв'язку України "Про затвердження Інструкції про проведення контрольних заходів фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та організацій системи" від 28.03.2006 № 275.

64. Как оценить имущество (пособие для заказчиков и пользователей оценки) - Запорожье "Полиграф", 2003. - 252с.

65. Калінеску Т. В. Методологія аналізу і оцінки ефективності переміщення сфери діяльності підприємств. Монографія. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. - 280 с.

66. Калінеску Т. В., Романовська ЮА., Альошкін В. С. Моніторинг податкових ризиків. Навч. посібник. - Луганськ: Вид-

Во СНУ ім. В. Даля, 2009. - 240 с.

67. Коментар та постатейні матеріали до законодавства про власність та інші речові права: посіб. / В. В. Васильченко, О. О Михайленко. - Х.: Одіссей, 2007. - 800 c.

68. Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 572 с.

69. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (ст.2) 15 листопада 2000 року (Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року; ратифіковано із застереженнями і заявами Законом від 04.02.2004).

70. Конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Італійською Республікою про правову допомогу в цивільних справах № 4210 від 25.01.1979 року.

71. Котельников ВА. Проблемы помехоустойчивой радиосвязи. Радиотехнический сборник, Госэнергоиздат, 1947.

72. Кириленко Т. П. Інвестиційне проектування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.; Міжнар. ун-т фінансів. - К., 2005. -139 с.

73. Лебедь Н. П. Оценка имущества в Украине: нормативно-методические подходы и практика проведения // Українська інвестиційна газета від 20.07. - 1999. - С. 12 - 25.

74. Лекарь С. Вітчизняна практика оцінювання нерухомості для цілей оподаткування // Проблеми реформ від 06.03.2010 //

75. Лопатникова Л. І. Экономико-математический словарь М.: Дело, 2003 - 520 с.

76. Мартин А. Г., Манко І. П. Ринкова ціна землі в Україні // Вісн. аграр. науки. - 2005. - № 6. - С. 64 - 68.

77. Мартин А. Г., Манко І. П. Ринкова ціна землі в Україні: факторний аналіз // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Регіон. сусп. системи: Зб. наук. пр. - 2004. - Вип. 3, ч. 1. - С. 281- 289.

78. Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1531.

79. Микерин Г. И., Павлов Н. В. Международные стандарты оценки. - М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. - 384 с.

80. Міжнародні стандарти оцінки принципи, стандарти та правила / Пер. з англ. М. Возна. - К., 1999. - 118 с.

81. Наказ "Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" затвердженого наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрних наук від 27 листопада 1995 року № 76/230/325/150.

82. Наказ Державного митного комітету України "Про Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів" № 7 від З0.12.91 м. Київ.

83. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України "Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів" від 15 червня 2001

Року № 97/298/124.

84. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України Про затвердження Інструкції про проведення контрольних заходів фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднань, підприємств, установ та організацій системи Міністерства транспорту та зв'язку України (Інструкція, п. 2.29) 09.06.2005 № 290.

85. Наказ Фонду Державного майна України Про затвердження Положення про порядок списання державного майна (Положення, п.3) 28.11.2005 № 3045.

86. Наказ Головного контрольно-ревізійного управління україни Про затвердження Методики (Методика проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання, п.1.2) 09.10.2007 № 232.

87. Наказ Міністерства вугільної промисловості України Про списання, відчуження, передачу в оренду та у комунальну власність державного майна (Інструкція, п.1.3) 09.03.2006

№ 171.

88. Налоговое право. Учеб. пособие / под ред. С. Г. Пепеляева. - М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. - 608 с.

89. Національний стандарт № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" // Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 з доп. та змінами.

90. Національний стандарт № 2 "Оцінка нерухомого майна" // Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р.

№ 1442.

91. Нерухоме майно та методи його оцінки / З. О. Котик; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Каменяр, 2002.

92. Норми професійної діяльності оцінювача в Україні // Затверджені Радою УТО Протокол № 7 від 11 квітня 1995 р.

93. Одарюк О. О. Забезпечення збереження інформації в земельних інформаційних системах // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. - 2009. - № 1. - С. 146-149.

94. Оцінка майна в Україні: Моногр. Т. 1. Нерухоме майно / Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, В. Г. Лісняк, В. М. Поліщук. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005.

95. Оценка имущества и имущественных прав в Украине. Монография / А. Лебедев и др. - К.: ООО "Инф.-изд. фирма "Принт

Экспресс", 2002. - 688 с.

96. Оценка недвижимости /Под редакцией А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой и др. - М.: "Финансы и статистика", 2004. - 496с.

97. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств / А. П. Ковалев, А. А. Кушель, В. С. Хомяков, Ю. В. Андрианов, Б. Е. Лужанский, И. В. Королев, С. М. Чемери-кин. - М: Интерреклама, 2003. - 488с.

98. Організаційно-економічні механізми формування та становлення регіонального ринку комерційної нерухомості: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / Н. І. Ліповська-Маковецька; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2007.

- 20 с.

99. Оцінка активів підприємства: навч. посіб. / Ю. В. Панасов-ський, Б. А. Семененко, О. М. Теліженко, А. О. Назаренко, О. Ф. Балацький. - Суми: Унів. кн., 2009. - 512 с.

100. Оценка бизнеса / Под ред. А. Г. Грязнова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 512 с.

101. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств / А. П. Ковалев, А. А. Кушель, В. С. Хомяков, Ю. В. Андрианов, Б. Е. Лужанский, И. В. Королев, С. М. Чемери-кин. - М: Интерреклама, 2003. - 488 с.

102. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / Под ред. Н. А. Абдулова. - М.: ЭКМОС, 2000. - 352 с.

103. Оценочная деятельность в экономике / Под ред. В. М. Джу-хи, В. Д. Киреева. - Ростов-н/Д: Март, 2003. - 304 с.

104. Паризька конвенція з охорони промислової власності

105. Пащенко Т. В. Оценка инвестиционного потенциала предприятия // Бизнес-Информ. - 1998. - № 6. - С. 75-77.

106. Податковий кодекс України № 2856^1 від 23.12.2010

107. Положення про моніторинг земель, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р. № 661.

108. Положення про Державну інспекцію по контролі за використанням і охороною земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1958.

109. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 .

110. Постанова Кабміну України Про затвердження Положення про порядок виплати компенсацій громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій (Положення, п.1) від 15 липня 1997 р. № 755.

111. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" від 18.10.99 № 242.

112. Постанова КабМіна України "Про затвердження Положення про порядок проведення аукціону з реалізації заставленого майна" від 22.12.97 р.

113. Постанова Кабінету Міністрів № 1391 від 15 грудня 1997 р. "Про внесення змін до переліку населених пунктів, віднесених до курортних".

114. Савчук В. П., Прилипко С. І., Величко О. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. - К., 1998. - с.112 - 131.

115. Свистун Л. Сучасний стан та проблеми розвитку ринку земель Полтавського регіону. // Землевпорядний вісник, № 4, 2006. - С. 45-49.

116. Смага І. С., Сенчук С. Ю. Оцінка землі та нерухомого майна: Навч.-метод. посіб.; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці: Рута, 2005. - 92 с.

117. Струмилін С. Г. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия экономики. 1968. Вып. 4.

118. Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі. Конвенцію ратифіковано Законом №№ 949^ від 18.04.2007,

ВВР, 2007, № 30, ст. 396.

119. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / К. В. Ізмайлова; Міжре-гіон. акад. упр. персоналом. - К., 2000. - 148 с. - Бібліогр.: 42 назв.

120. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н. І. Приходько; Харк. філ. Укр. держ. ун-ту економіки і фінансів. - Х.: ІНЖЕК, 2007. -192 c.

121. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н. М. Дєєва, О. І. Дедіков; Дніпропетр. держ. фін. акад. - К.: Центр учб. л-ри, 2007. -328 с.

122. Формування та оцінювання потенціалу підприємства: Навчальний посібник / Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, С. Ф. Большенко, О. В. Маслош, Н. В. Швець, Г. В. Пчелинська, О. Д. Кирилов. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. -352 с.

123. Формування ринку землі в Україні / В. П. Галушко, Ю. Д. Білик, А. С. Даниленко, В. В. Кулініч, К. Г. Радченко. -2-е вид., переробл. та доповн. - К.: Урожай, 2006. - 280 с.

124. Цивільний кодекс Німеччини

125. Цивільний кодекс // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356

126. Цивільний кодекс Франції

127. Чистов С. М. Державне регулювання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2002. -208 с.

128. Харкевич А. Д. Модели систем інформатики

129. Хрипот С. Земельна реформа: аналіз нормативного регулювання прав власності на землі // Зб. наук. пр. Зах. геодез. т-ва

УТГК. - 2008. - Вип. 2. - С. 151-156.

130. Харрисон Г. С. Оценка недвижимости / Пер. с англ. - М.: РИО Мосгорупрполиграфиздата, 1994. - 231 с.

131. Хотинская Г. И., Харитонова Т. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Дело и сервис, 2004. -

240 с.

132. Управление крупным предприятием: Моногр. / А. В. Козаченко, А. Н. Лященко, И. Ю. Ладыко, Н. А. Будагьянц. - К.:

Либра, 2006. - 384 с.

133. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" від 3.12.99 р.

134. Указ Президента України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва"від 28 травня 1999 р. №

591.

135. Указ Президента України "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення" (від 19.01.1999 р.).

136. Управління затратами підприємства: моногр. / Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, Л. Ю. Хлапьонов, Г. А. Макухін. - К.:

Лібра, 2007. - 319 с.

137. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике

138. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / Г. Ф. Шершеневич. - М.: СПАРК, 1995. - 342 с.

139. Швиданенко Г. О., Покропивний С. Ф., Клименко С. М. та ін. Економіка підприємства. Навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2000. - 248 с.

140. Шипова Е. В. Оценка интеллектуальной собственности: Учеб. пособие. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. - 122 с.

141. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения: Моногр. / А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко. - К.: Либра, 2003. - 279 с.

142. Экономика организаций (фирм). Учебное пособие / Под ред. И. В. Пичужкина. - М.: Юрайт-Издат, 2003. - 319 с.

143. Экономика предприятия / Под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандора. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 718 с.

144. Экономика предприятия / Под ред. В. Я. Горфинкеля, Е. М. Куприянова. - М.: Банки и биржи, 1996. - 367 с.

145. Экономика предприятия / Под ред. Н. Я Сафронова. - М.: "Юристъ", 2000. - 584 с.

146. Экономика предприятия. Учебник / Под общ. ред. С. Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2003. - 608 с.

147. ЯсЬн Е. Г. Новая эпоха - старые тревоги: Экономическая политика. - М.: Новое издательство, 2004. - 456 с. - ISBN 5-98379-016-1Схожі статті
Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - Література

Предыдущая |