Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 4.3. Грошова оцінка земель

Комплекс проектних робіт включає: збір вихідних даних, розрахунок базової вартості квадратного метра землі в населеному пункті; виділення оцінних одиниць; пофакторну оцінку їх споживчих якостей та економіко-планувальне зонування території; виявлення локальних факторів; обгрунтування їх значень; картографування зон впливу локальних факторів; грошову оцінку земель сільськогосподарського використання в межах населеного пункту; картографування основних агровиробничих груп грунтів; розрахунок грошової оцінки окремих категорій земель; підготовку картографічного матеріалу та пояснювальної записки.

Результатом робіт з грошової оцінки земель населених пунктів є [11]: пояснювальна записка у двох примірниках (з них один архівний); графічний матеріал у вигляді карт або схем (паперові носії) - у двох примірниках: економіко-планувальне зонування території, розповсюдження локальних факторів, основні агровиробничі групи грунтів.

Для визначення вартості робіт з грошової оцінки земель населених пунктів за основу береться масштаб карт (схем) згідно з нормативними даними наказу Державного комітету України по земельних ресурсах від 15.06.01 № 97/298/124.

Вартість виконання грошової оцінки земель населених пунктів при зазначеному вище нормативі часу при повному комплекті документації визначається за формулою

Вартість (грн) = Б х Н х К1 х К2 х К3 х К4 хК5 , (4.1)

Де Б - базовий показник вартості (тис. грн.); Н - чисельність населення населеного пункту (тис. чол.); К1, К2, К3, К4, К5 - підвищувальні коефіцієнти.

Базовий показник вартості та підвищувальні коефіцієнти визначаються згідно з нормативними даними наказу Державного комітету України по земельних ресурсах від 15.06.01 № 97/298/124.

Також слід враховувати, що:

1. Підвищувальний коефіцієнт К1 застосовується згідно з даними додатка № 3 "Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" затвердженого наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрних наук від 27 листопада 1995 року № 76/230/325/150 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 1995 року за

№ 427/963.

2. Підвищувальний коефіцієнт К2 застосовується у випадку, коли густота населення у населеному пункті менша 20 осіб/га.

3. Під ускладненими інженерно-геологічними умовами розуміється прояв не менше ніж двох несприятливих інженерно-геологічних та геоморфологічних факторів на території населеного пункту, кожний з факторів займає не менше ніж 30 % від загальної площі населеного пункту: ухил рельєфу вищий за 15 %, наявність яружної ерозії підтоплення грунтовими водами, паводкове затоплення, наявність карсту та зсувів, наявність териконів та породних відвалів, просадка території.

4. Історико-культурний та курортно-рекреаційний статус для населеного пункту [113] визначається згідно з відповідними законодавчими і нормативними документами (Постанова Кабінету Міністрів № 1391 від 15 грудня 1997 р. "Про внесення змін до переліку населених пунктів, віднесених до курортних", список історичних населених міст України, міст і селищ міського типу згідно з додатком до Закону України "Про охорону культурної спадщини" від 8 червня 2000 р.).

5. У разі виконання грошової оцінки для територій міських або селищних рад розрахунок грошової оцінки здійснюється по кожному населеному пункту міськради (сільради).

6. Вартість грошової оцінки земель населеного пункту може бути збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30 %, якщо загальний термін виконання проекту скорочується не менше ніж на 30 %.

7. Вартість виготовлення додаткової кількості текстових та графічних матеріалів, а також додаткових поліграфічних робіт (ламінування, тиснення тощо), визначається додатково.

8. У разі виконання графічних карт (схем) у масштабі, крупнішому за вказаний у нормативних даних, вартість грошової оцінки може бути збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30 %.

9. Вартість виконання додаткових робіт зі створення електронних цифрових карт грошової оцінки земель населених пунктів, а також розробки програмного забезпечення для розрахунків грошової оцінки встановлюється додатково.

Грошова оцінка земельних ділянок у населених пунктах (комплекс робіт включає) [2]: підбір матеріалів з виконаної грошової оцінки земель населеного пункту, індексацію базової вартості, розрахунок грошової оцінки земельної ділянки, підбір картографічного матеріалу, оформлення звіту.

Кінцевою продукцією є пояснювальна записка у 2 примірниках (з них один - архівний); графічний матеріал у вигляді карти або схеми (на паперових носіях) місцеположення земельної ділянки в структурі населеного пункту (масштаб довільний) та план ділянки (масштаб 1:500, 1:1000 або 1:2000).

При виконанні робіт з грошової оцінки земельних ділянок у населених пунктах [12] за основу беруться нормативи часу згідно з табл. 1.

Таблиця 1

Площа земельної ділянки, га

Час виконання роботи (днів)

До 0,5

3

0,51 - 10,0

5

Більша за 10,0

10

Вартість виконання грошової оцінки земельних ділянок у населених пунктах за умови наявності в даному населеному пункту грошової оцінки його території при зазначеному вище стандарті часу та при повному комплекті документації визначається за формулою

Вартість (грн) = 50 X Т, (4.2)

Де Т - час виконання роботи (дні).

При розрахунку наведеної формули слід враховувати, що:

1. Вартість виготовлення додаткової кількості текстових та графічних матеріалів, а також додаткових поліграфічних робіт (ламінування, тиснення тощо) визначається додатково.

2. У разі скорочення терміну виконання оцінки в порівнянні з нормативними даними, але не менше ніж на 30 %, вартість робіт може бути збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30 %.

3. У разі виконання грошової оцінки земельної ділянки змішаного функціонального використання (у тому числі з часткою земель сільськогосподарського використання) до вартості застосовується підвищувальний коефіцієнт КПідв. згідно з нормативними даними.

Грошова оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення (комплекс робіт включає) [81]: підготовку планово-картографічної основи з ув'язкою площ сільськогосподарських угідь з графічним обліком; нанесення на планово-картографічну основу контурів агровиробничих груп грунтів; збір і аналіз матеріалів економічної оцінки земель і бонітування грунтів; уточнення розташування об'єкта оцінки за схемою природно-сільськогосподарського районування України; складання експлікації агровиробничих груп грунтів за сільськогосподарськими угіддями; вирахування середніх показників диференційного доходу природно-сільськогосподарських (кадастровий) районів; бонітету грунтів (за сільгоспугіддями); розробку поправкових коефіцієнтів на місцеположення земельно-оцінних ділянок, із складанням відповідних відомостей; складання оригіналу поконтурної карти грошової оцінки земель; складання пояснювальної записки; виготовлення проектної документації, засвідчення її, формування у справу.

Кінцевою продукцією є пояснювальна записка [11], поконтур-на карта грошової оцінки земель та поконтурна відомість грошової оцінки земель, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 примірник - архівний).

Одиниця вимірювання: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га сільськогосподарських угідь (табл. 2).

При розрахунку слід враховувати, що:

1. Вартість установлена для умов, якщо на 1 тис. га припадає 50 елементарних ділянок. При іншій їхній кількості в показник "в" уводиться коефіцієнт К = 1,0 + 0,02 (п - 50), де п - кількість елементарних ділянок на 1 тис. га сільськогосподарських угідь.

2. Вартість установлена для умов, якщо площа сільськогосподарських угідь становить більше 1,5 тис. га. При меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт К = 1,0 - 0,60 (1,5 - п), де п - площа сільськогосподарських угідь, тис. га.

Таблиця 2

Одиниця вимірювання

А

В

Вартість, грн

1917

243

Людино-дні

35,5

4,5

Оцінка земель області (комплекс робіт включає): проведення підготовчих робіт, уточнення і коригування шкали бонітетів грунтів попередньої оцінки земель; оцінку агрокліматичних умов і місця розташування сільгосппідприємств; формування автоматизованих баз даних оцінки земель сільгосппідприємств, адміністративних районів області; оформлення документації, свідчення, виправлення зауважень, участь у розгляді і затвердженні матеріалів, розмноження матеріалів і формування їх у справу.

Кінцевою продукцією є матеріали оцінки земель [11], сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

Одиниця вимірювання: "а" - область; "в" - 1 млн га сільськогосподарських угідь (табл. 3).

Таблиця 3

Одиниця вимірювання

Природні категорії складності

І

II

III

IV

V

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

Вартість, грн

7020

3780

7560

5832

8100

7560

9180

9504

9720

12312

Людино-дні

130,0

70,0

140,0

108,0

150,0

140,0

170,0

176,0

180,0

228,0

При розрахунку слід враховувати, що [12]:

1. Вартість розрахована для умов, за яких область нараховує близько 10 адміністративних районів. При іншій їх кількості в показник "а" вводиться коефіцієнт К = 1,0 + 0,05 (п - 10), де п - кількість адміністративних районів, за якими робиться розрахунок оцінних показників.

2. Вартість розрахована для умов, за яких площа сільськогосподарських угідь становить понад 1,5 млн га. При меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт К = 1,0 - 0,50 (1,5 - п), де П - площа сільськогосподарських угідь, млн га.

3. У показник "в" уводиться коефіцієнт К = 1,0 + 0,03п, де П - кількість господарств, за якими окремо робиться збір інформації і розрахунок оцінних показників.

4. Вартість розрахована для умов, за яких рілля і багаторічні плодово-ягідні насадження становлять 70 % від площі сільськогосподарських угідь. В інших умовах у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт К = 1,0 + 0,01 (п - 70), де П - частка (у відсотках) ріллі і багаторічних насаджень у площі сільськогосподарських угідь.

5. Вартість встановлена для оцінки земель з одним видом угідь. При іншій їх кількості в показник "а" вводиться коефіцієнт К = 1,0 + 0,10 (п - 1), де П - кількість видів сільськогосподарських угідь (рілля богарна, зрошувана, сади, виноградники, кормові угіддя), за якими окремо визначаються показники оцінки земель.

6. Вартість розрахована для умов, коли є автоматизована програма введення бази даних оцінки землі від контуру до області. За відсутності такої програми вартість її розробки визначається додатково.

Внутрішньогосподарська оцінка земель (комплекс робіт включає) [13]: вивчення матеріалів грунтових вишукувань; добір і розмноження планово-картографічної основи; визначення меж елементарних ділянок, обчислення їхніх площ, ув'язування площ грунтів і угідь із графічним обліком земель; рекогносцирувальне освідчення ділянок, що вимагають особливого підходу при визначенні продуктивності угідь; збір інформації про перевезення вантажів - стан доріг, місце розташування виробничих центрів, пунктів переробки і збереження продукції; заповнення бланків вихідної інформації з елементарних ділянок сільськогосподарських угідь; використання програмного забезпечення; роздрукування вихідних таблиць; аналіз отриманих показників, проведення необхідного коригування; складання пояснювальної записки, оцінної карти земель, освідчення, виправлення зауважень, розмноження матеріалів, формування їх у справу.

Кінцевою продукцією є матеріали внутрішньогосподарської оцінки земель, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - в архів).

Одиниця вимірювання: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га сільськогосподарських угідь (табл. 4).

При розрахунку слід враховувати, що:

1. Вартість розрахована за умови, коли на 1 тис. га с.-г. угідь становить 50 елементарних ділянок. При іншій їх кількості в показник "в" уводиться коефіцієнт К = 1,0 + 0,02 (п - 50), де п - кількість елементарних ділянок на 1 тис. га сільськогосподарських

Угідь.

2. Вартість розрахована для умов, за яких площа с.-г. угідь складає більше 1.5 тис. га. При меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт К = 1,0 - 0,60 (1,5 - п), де П - площа сільськогосподарських угідь, тис. га.

Таблиця 4

Одиниця вимірювання

Природні категорії складності

І

ІІ

ІІІ

IV

V

А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

Вартість, грн

918

238

1058

243

1210

248

1355

254

1512

259

Людино-дні

17,0

4,4

19,6

4,5

22,4

4,6

25,1

4,7

28,0

4,8

Грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) [1]. Склад робіт з грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) установлюється згідно з Методикою грошової оцінки земель несільськогосподар-ського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. № 525 та Порядком грошової оцінки земель несільськогосподар-ського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженим наказом Держкомзему, Мінагропрому, Держкомархітектури, Держкомлісгоспу, Держводгоспу, Української академії аграрних

Наук від 29 серпня 1997 року № 86/19/148/86/76/88 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 1997 року за

№ 477/2281.

Кінцевою продукцією є пояснювальна записка в 2 примірниках (з них 1 - архівний); графічний матеріал у вигляді карт або схем (паперовий носій) - 2 примірники, з них один архівний: схема місцеположення земельної ділянки в межах адміністративного району (міськради) та план ділянки з координатами зовнішніх кутів (масштаб 1:500, 1:1000 або 1:2000).

Вартість виконання грошової оцінки земельної ділянки несіль-ськогосподарського призначення при розробці повного комплекту документації визначається за формулою:

Вартість (грн) = БхПхК1ХК3 , (4.3)

Де Б - базовий показник. Вартість в розрахунку 10 грн за га; П - площа земельної ділянки (га); К1 - коефіцієнт, який враховує категорію земель; К2 - коефіцієнт, який враховує складність робіт.

Коефіцієнти К1 та К2 визначаються згідно з табл. 5 та 6.

Таблиця 5

Коефіцієнти, які враховують категорію земель (К1)

Категорії земель

Значення коефіцієнта,

К1

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення

20,0

Землі лісового фонду

0,25

Землі водного фонду

0,20

Землі природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення

0,50

Землі запасу

0,25

Таблиця 6

Коефіцієнти, які враховують складність земельно-оцінних робіт (К2)

Умови

Значення коефіцієнта,

Щільно забудована територія (під забудовою понад 40 % території)

1,10

Відсутність проектної документації

1,10

Складність конфігурації ділянки

1,05

Вартість виконання грошової оцінки земельної ділянки земель запасу, що зайнята сільськогосподарськими угіддями [13], або частини земельної ділянки земель запасу, що зайнята сільськогосподарськими угіддями, установлюється відповідної до вказівок, викладених у нормативних актах.Схожі статті
Оцінювання майна - Калінеску Т. В. - 4.3. Грошова оцінка земель

Предыдущая | Следующая