Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз сильних і слабких сторін, шансів і загроз

Сутність і значення SWOT-аналізу

Кожна організація (підприємство) має на ринку певні переваги і наділена недоліками. SWOT-аналіз (strength, weaknesses, opportunities and threats) - дає змогу виявити ті сильні і слабкі сторони, які потребують найбільшої уваги і зусиль з боку підприємства. Перед початком SWOT-аналізу комплексно зосереджуються на ймовірних загрозах і можливостях, що постають перед виробником. Після цього слід з'ясувати, які загрози є найбільш імовірними і які ризики вони здатні спричинити. Саме вони потребують найбільшої уваги і концентрації зусиль з метою їх усунення.

Оцінюючи можливості, слід зважити на їх потенційну привабливість і ймовірність їх реалізації, а також те, чи заплановані вигоди можуть перевершити ймовірні втрати внаслідок реалізації можливостей. Іноді можливості несуть в собі як велику привабливість, так і великий ризик. Залежно від ситуації один і той самий фактор здатний бути як загрозою, так і можливістю.

Метою SWOT-аналізу не є з'ясування всіх сильних і слабких сторін, це надто складно і не забезпечує досягнення ефективності. Підприємство повинно зосередитися на тих із них, які можуть стати ключовими факторами успіху чи провалу, а надто широкий перелік нівелює те, що є найважливішим.

Аналіз сильних і слабких сторін, шансів і загроз

Узагальнити ситуацію на підприємстві і на ринку, побачити шанси та загрози SWOT - аналіз допомагає через визначення слабких і сильних сторін підприємства і його конкурентів. Процес такого аналізу охоплює три етапи: ідентифікацію сильних і слабких сторін; ідентифікацію шансів і загроз та відображення їх з точки зору слабких і сильних сторін підприємства; пошук можливості діяти на межі відповідних характеристик підприємства і його конкурентів. Схему аналізу наведено на рис. 1.11.

Ідентифікація сильних і слабких сторін підприємства полягає в оцінюванні окремих елементів маркетингу-мікс (маркетингових факторів успіху). Для адекватного відображення ситуації такий аналіз повинен використовувати дані попереднього аналізу; здійснюватись послідовно представниками різних підрозділів; доповнюватися думкою клієнтів, аналітиків, консультантів, експертів.

Сильні і слабкі сторони оцінюють стосовно конкурентів та умов зовнішнього середовища. У пошуку сильних і слабких сторін можна використати певну систему критеріїв (табл. 1.34).

аналіз шансів і загроз, сильних і слабких сторін

Рис. 1.11. Аналіз шансів і загроз, сильних і слабких сторін

Таблиця 1.34. Пошук сильних і слабких сторін

Сфера пошуку

Слабкі сторони (значення)

Сильні сторони (значення)

Велике

Середнє

Мале

Велике

Середнє

Мале

1

2

3

4

5

6

7

Маркетинг-мікс

Товар

Ціна

Дистрибуція

Просування

Персонал

Організація маркетингу на підприємстві

Клієнти

Репутація підприємства

Ринок

Частка

Географічне охоплення

Застосуванню SWOT-аналізу повинен передувати аналіз з використанням поширених у розвинутих країнах методів PEST і PRESTCOM. Одержаною з їх допомогою ринковою інформацією послуговуються для з'ясування шансів і загроз підприємству на ринку.

Аналіз PEST (political, economic, social, technological factors) полягає в ідентифікації й оцінюванні політичних, економічних, соціально-культурних, технологічних чинників.

Метод PRESTCOM (regulatory, competitione, organizational market factors) охоплює аналіз регуляційних, конкурентних, організаційних, ринкових чинників. Він дає змогу побачити загальні чинники (як у країні, , так і на міжнародному ринку), які впливають на діяльність підприємства, встановити основні тенденції, на які потрібно звернути увагу при проектуванні стратегії і в поточній діяльності (табл. 1.35).

Кожній відзначеній змінній чинників надається відповідна оцінка (найкращим вважають використання альтернативної оцінки в межах від -5 до +5), доповнена детальним описом найважливіших змін. Це є передумовою існуючої ситуації, прогнозування можливих змін на ринку в найближчий період. Якщо підприємство оперує на глобальному ринку, потрібно проаналізувати кожний регіон.

Ідентифікація шансів і загроз розпочинає аналіз ринкового середовища, оскільки саме на ринку найвідчутніше проявляються сильні і слабкі сторони підприємства. При цьому слід мати на увазі, що шанси залежать від сильних сторін підприємства, а загрози - від слабких.

Таблиця 1.35. Аналіз PRESTCOM

Чинники

Рівень

Внутрідержавний

Міжнародний

P

Політичні

Політика уряду, політична

Стабільність, податки

Позиції щодо міжнародних підприємств

R

Регуляційні

Внутрішні правові норми

Правові норми регулювання міжнародної торгівлі, діяльності мас-медіа, відносин між країнами

Е

Економічні

Споживчий попит, економічний розвиток, інфраструктура, стабільність валюти

Фінансові структури, розвиток мас-медіа, курси валют

S

Соціальні

Культура, цінності, стиль життя, норми і поведінка, етичні і моральні стандарти

Культура, ставлення до, іноземних фірм

Т

Технологічні

Телекомунікація,

Інформаційні

Технології

Доступ до спеціальних знань і їх трансфер із закордону

С

Конкурентні

Інтенсивність і різноманітність конкуренції

Пошук кадрів, відмінності в структурі І затрат

O

Організаційні

Сильні і слабкі сторони, планування, структура

Орієнтація фірми, ступінь централізації, зв'язки з філіалами

М

Ринкові

Затрати на сировину, попит, обсяг (потенціал) ринку, фаза циклу життя, застосування і функціональність продукту, демографічна структура

Масштаби

Виробництва, канали дистрибуції, ланцюг пропозиції, медіа з глобальним покриттям, змінність очікувань споживачів

Вибір послідовності аналізу залежить лише від аналітика: у стабільному середовищі його починають із підприємства; у нестабільному - з аналізу його особливостей, щоб побачити підприємство у нових умовах.

Аналіз середовища передбачає вивчення його на макрорівні (політичне, культурне, економічне, правове, технологічне) і мікрорівні (постачальники, споживачі). За будь-яких умов аналіз має бути адаптований до потреб підприємства, сфери його діяльності.

Крім ідентифікації змін, необхідно оцінити їх сферу, динаміку і результати. Отримані при цьому дані можуть бути систематизовані у спеціальній таблиці (табл. 1.36).

Таблиця 1.36. Аналіз середовища підприємства

У чому полягають зміни

У якому темпі вони розвиваються

Коли появляються

Перші результати

Які будуть результати

Загальні

Для підприємства

Для конкурентів

Після ідентифікації змін визначають, які з них трактувати як шанси, а які - як загрози: ті, які сприяють розвиткові - шанси, а ті, що створюють проблеми, - загрози. Аналізують передусім ті, що обіцяють найбільші позитивні і негативні результати. Особливої уваги потребують абсолютно нові зміни, щодо яких важко спрогнозувати результат. Шанси і загрози потрібно аналізувати з точки зору майбутнього; сильні і слабкі сторони - з огляду на актуальну ситуацію.

Аналіз сприяє пошуку розв'язання проблем на межі кожного шансу і загрози, а також проблем, пов'язаних з кожною слабкою і сильною стороною. Після розгляду всіх можливостей діяльності може виявитися, що не всі шанси підприємство здатне використати і не всі можливості можуть бути реалізовані. За результатами такого аналізу підприємство повинно визначитись, які шанси використати, а які ні; які сильні сторони використовувати активніше, а які не вартують великих зусиль; які загрози ліквідувати, яких уникати, які перетворити на шанси; які слабкі сторони залишити, які ліквідувати, які перетворити на сильні тощо.

Якісно здійснений маркетинговий аналіз повинен спиратися на результати маркетингових досліджень; визначати сильні і слабкі сторони підприємства і його товарів на фоні конкурентів; концентруватись на найважливіших шансах і загрозах; ідентифікувати різні реальні можливості діяльності; відповідати своїм змістом і процедурно методологічним вимогам.Схожі статті
Маркетинговий аналіз - Липчук В. В. - Аналіз сильних і слабких сторін, шансів і загроз

Предыдущая | Следующая