Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.6. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства

Факторні моделі зміни прибутку на одного працівника. Методика розрахунку їхнього впливу.

Велике значення для оцінювання ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві в умовах ринкової економіки має показник рентабельності персоналу (відношення прибутку до середньорічної чисельності промислово-виробничого персоналу).

Прибуток від операційної діяльності

Рп- -7;-г---:--100.

Середньооблікова чисельність

Операційного персоналу

Зв'язок цього показника з рівнем продуктивності праці можна подати так:

Р П - П ЧД ВП _ Р Ч #рв

Де Рп - рентабельність персоналу;

П - прибуток від реалізації продукції;

Чвп - середньооблікова чисельність виробничого персоналу;

ЧД - чистий дохід від реалізації продукції;

Вп - вартість випуску продукції в діючих цінах;

Р0Б - рентабельність обороту;

Чт - частка реалізованої продукції у загальному обсязі випуску продукції;

Рв - середньорічний виробіток продукції на одного працівника у поточних цінах.

Схематично цей взаємозв'язок можна подати, як на рис. 4.2.

За даними моделі і даними табл. 4.9 можна визначити, як змінився прибуток на одного працівника за рахунок: а) продуктивності праці (середньорічного виробітку):

ДРП=ДРВ¥рпВРов. =

= (+36,33) 0,9922 18,79 :100 = +6,77 тис. грн;

Рис. 4.2. Структурно-логічна факторна модель рентабельності персоналу

Таблиця 4.9. Дані для факторного аналізу рентабельності персоналу

Показник

Значення показника

Зміни

Прибуток від реалізації продукції, тис. грн

17 900

19 596

+ 1396

Середньооблікова чисельність працівників,

40 л.

200

202

+2

Виручка від реалізації продукції, тис. грн

95 250

99 935

+4685

Випуск продукції в поточних цінах, тис. грн

96 000

104 300

+8300

Частка виручки у вартості випущеної продукції, %

99,22

95,81

-3,41

Прибуток на одного працівника, тис. грн

89,5

95,5

+6,0

Рентабельність обороту, %

18,79

19,30

+0,61

Середньорічний виробіток продукції

На одного працівника (в поточних цінах),

Тис. грн

480

516,33

+36,33

Середньорічний виробіток продукції на одного працівника (в цінах базового періоду), тис. грн

480

499,01

+19,01

Б) частки реалізованої продукції в загальному її випуску:

ДРП=РВ1.Д¥рПРобо =

= 516,33 (-0,034) 18,79 :100 = -3,30 тис. грн;

В) рентабельності продажів:

= 516,33 0,9581 o (+0,51): 100 = +2,53 тис грн.

Разом +6,00 тис. грн.

Ця модель зручна ще й тим, що дає змогу ув'язати фактори зростання продуктивності праці з темпами зростання рентабельності персоналу. Для цього зміну середньорічного виробітку продукції за рахунок і-го фактора (див. табл. 4.6) треба помножити на базову частку реалізованої продукції в загальному ЇЇ випуску і на базовий рівень рентабельності обороту.

Із табл. 4.10 видно, як змінився прибуток на одного працівника за рахунок факторів, що формують рівень середньорічного виробітку промислово-виробничого персоналу. Від'ємний результат впливу окремих факторів можна розцінювати як невикористаний резерв підвищення ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві.

Таблиця 4.10. Розрахунок впливу факторів зміни річного виробітку на рівень рентабельності персоналу

Продовження табл. 4.10

4.7. Аналіз фонду заробітної плати

Значення і завдання аналізу. Визначення абсолютного і відносного відхилення у фонді заробітної плати. Причини змінювання змінноїі постійної зарплати. Аналіз рівня оплати Праці Персоналу підприємства з урахуванням інфляції. Вивчення співвідношен няміж темпами зростання продуктивності праці і рівняй оплати.

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою праці. Зі зростанням продуктивності праці утворюються реальні передумови для підвищення рівня її оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати так, щоб темпи зростання продуктивності праці обганяли темпи зростання її оплати. Тільки за таких умов утворюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

У зв'язку з цим аналіз використання коштів на оплату праці на кожному підприємстві має велике значення. У процесі його слід проводити систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати (оплати праці), виявляти можливості економії коштів за рахунок зростання продуктивності праці і зниження трудомісткості продукції.

О>онд заробітної плати згідно з чинною інструкцією органів статистики включає не лише фонд оплати праці, що належить до поточних витрат підприємства, а й виплати за рахунок коштів соціального захисту і чистого прибутку, що залишається в розпо-

Рядженні підприємства. Відомості про використання коштів, які спрямовуються на споживання, подано в табл. 4.11.

Таблиця 4.11. Аналіз використання коштів, що спрямовуються на споживання

Вид оплати

Сума, тис.

Грн

Зміни

1

2

СО

4

1. Фонд оплати праці

20 500

21 465

+965

1.1. За відрядними розцінками

10 630

11 180

+550

1.2. За тарифними ставками та окладами

І 6 580

6 349

-231

1.3. Премії за виробничими результатами

1 400

1 545

І

+145

1.4. Доплати за професійну майстерність

500

520

+20

1.5. Доплати за роботу в нічний час, надурочні години, святкові дні

_

80

1 +80 1

1.6. Оплата щорічних і додаткових відпусток

1 390

1 491

+101

1.7. Оплата пільгових годин підлітків, перерв у роботі матерів-годувальниць

-

-

_

1.8. Доплати до середнього рівня

-

-

-

1.9. Оплата простоїв

-

300

+300

1.10. Оплата праці сумісників

-

-

-

2. Виплати за рахунок прибутку

5 860

6 145

+285

2.1. Винагорода за результати роботи за підсумками року

1 800

1 850

+50

2.2. Матеріальна допомога

700

720

+20

2.3. Одноразові виплати пенсіонерам

ЗО і

45

+15

2.4. Оплата відпусток понад встановлені строки

-

-

2.5. Стипендії студентам і плата за навчання

150

150

2.6. Погашення позик працівників на будівництво житла

600

600

2.7. Оплата путівок на відпочинок і лікування

220

250

+30

2.8. Виплата дивідендів за цінними паперами

2 360

2 530

+170 і

Продовження табл. 4.11

1

2

3

Л

3.1. Допомоги сім'ям, які виховують дітей

150

160

+10

3.2. Допомоги у зв'язку з тимчасовою неп рацездатніст ю

540

740

+200

8.3. Вартість профспілкових путівок

250

200

-50

Усього коштів, спрямованих на споживання

27 300

28 710

+1 410

Частка у загальній сумі, %:

Фонду оплати праці

75,0

74,8

-0,2

Виплат із прибутку

21,5

21,4

-0,1

Виплат за рахунок фонду соціального захисту

3,5

3,8

+0,3

Найбільшу частку в складі коштів, використаних на споживання, становить фонд оплати праці, що включається в собівартість продукції.

Приступаючи до аналізу використання фонду заробітної плати, що включається в собівартість продукції, передовсім необхідно розрахувати абсолютне і відносне відхилення фактичної його величини від планової.

Абсолютне відхилення (АФЗПАЬС) Визначають порівнянням фактично використаних коштів на оплату праці у звітному періоді (ФЗП) З базовою величиною фонду заробітної плати (ФЗПо) У цілому по підприємству, виробничих підрозділах і за категоріями працівників:

ЬФЗПА6с = ФЗПХ - ФЗЩ = 21 465 - 20 500 = +965 тис. грн.

Однак слід мати на увазі, що абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду зарплати, оскільки цей показник визначають без урахування змін обсягу виробництва продукції.

Відносне відхилення Розраховують як різницю між фактично нарахованою сумою зарплати у звітному періоді і його базовою величиною, скоригованою на індекс обсягу виробництва продукції, який у нашому прикладі становить 1,026 (16 440 туб : 16 023). При цьому необхідно враховувати, що коригується тільки змінна частина фонду заробітної плати, яка змінюється пропорційно обсягу

Виробництва продукції. Це зарплата робітників за відрядними розцінками, премії робітникам і управлінському персоналу за виробничими результатами і сума відпускних, що відповідає частці змінної зарплати.

Постійна частина оплати праці не змінюється при збільшенні чи спадові обсягу виробництва (зарплата робітників за тарифними ставками, зарплата службовців за окладами, усі види доплат, оплата праці працівників непромислових виробництв і відповідна їм сума відпускних). Дані для розрахунку подано в табл. 4.12,

Таблиця 4.12. Початкові дані для аналізу фонду заробітної плати

Вид оплати

Сума зарплати, тис. грн

"0

*1

ЗМІНИ

1. Змінна частина оплати праці

Робітників

12 030

12 725

+695

1.1. За відрядними розцінками

10 630

11 180

+550

1.2. Премії за виробничими

Результатами

1 400

1 545

+145

2. Постійна частина оплати праці

Робітників

3 272

3 709

+437

2.1. Почасова оплата праці

За тарифними ставками

2 772

2 809

+37

2.2. Доплати

500

900

+400

2.2.1. За надурочний час роботи

-

80

+80

2.2.2. За стаж роботи

500

520

+20

2.2.3. За простої з вини підприємства

-

300

+300

3. Вся оплата праці робітників

Без відпускних

15 302

16 434

+1132

4. Оплата відпусток робітників

1 390

1 491

+101

4.1. Що належить до змінної частини

1 090

1 155

+65

4.2. Що належить до постійної

Частини

300

336

+36

5. Оплата праці службовців

3 808

3 540

-268

6. Загальний фонд заробітної плати

20 500

21 465

+965

6.1. Змінна частина (п. 1 + п. 4.1)

13 120

13 880

+760

6.2* Постійна частина (п. 2 + п. 4.2 +

+ п. б)

7 380

7 585

+205

7. Частка у загальному фонді

Зарплати, %:

Змінної частини

64,0

64,66

+0,66

Постійної частини

36,0

35,34

-0,66

На основі даних таблиці визначимо відносне відхилення фонду заробітної плати з урахуванням змін обсягу виробництва продукції:

ДФЗЯ8ІДН = ФЗЩ - ФЗДек =ФЗПХ - (ФЗЯАм.0 o /Вп + ФЗЯПОСТ.0);

ДФЗЯВІДН = 21465 - (12 120 o 1,026 + 7380) = 21465 - 20841 ш = +624 тис. грн,

Де ДФЗЯіідн - відносне відхилення фонду заробітної плати;

ФЗПі - фонд зарплати фактичний у звітному періоді;

ФЗЯск - фонд зарплати плановий, скоригований на індекс обсягу випуску продукції;

ФЗПТ. о - змінна сума базового фонду зарплати;

ФЗЯпост. о - постійна сума базового фонду зарплати;

Івп - індекс обсягу випуску продукції.

Розраховуючи відносне відхилення фонду зарплати, можна застосувати так званий поправочний коефіцієнт (/СП), який відображає частку змінної зарплати в загальному фонді. Він показує, на яку частку процента слід збільшити базову величину Зюнду зарплати за кожний процент приросту випуску продукції (АВП % ):

ФЗЯ0(і00+ДВЯ %-кП) ДФЗЯВІДН =ФЗЯі - ФЗЯСК =ФЗЯХ--і---і;

465-(20 500^100%^%°'64) = = +624 тис. грн.

Отже, на цьому підприємстві є і відносна перевитрата у використанні фонду зарплати в розмірі 624 тис. грн.

У процесі наступного аналізу необхідно визначити Фактори абсолютного і відносного відхилення фонду зарплати.

Змінна частина фонду зарплати залежить від обсягу виробництва продукції (КВЯ), його структури (ПВі), питомої трудомісткості [ТИ) та рівня середньогодинної оплати праці (ОЩ) (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Структурно-логічна факторна модель змінного фонду зарплати

Для розрахунку впливу цих факторів на абсолютне і відносне відхилення фонду зарплати необхідно мати такі дані:

Результати розрахунків (табл. 4.13) свідчать про те, що на цьому підприємстві є відносна перевитрата змінної зарплати. її допущено внаслідок того, що темпи зростання продуктивності праці робітників-відрядників були нижчими від темпів зростання оплати їхньої праці. Перевитрати зарплати допущено і за рахунок зміни структури виробництва (збільшення частки більш трудомісткої продукції).

Таблиця 4.13. Розрахунок впливу факторів на змінювання змінної частини фонду зарплати, тис. грн

Фактор

ДФЗЯАбс

АФЗЛВіт

Обсяг виробництва

Продукції

+341

-

Структура виробленої

Продукції

+339

+339

Питома трудомісткість

Продукції

-1100

-1100

Рівень оплати праці

+1180

+1180

Усього

+760

+419

Потім слід проаналізувати Причини зміни постійної частини, фонду оплати праці, Куди входять зарплата робітників-по-часовиків, службовців, працівників дитячих садків, клубів, са-наторіїв-профілакторіїв іт. д., а також усі види доплат. Фонд зарплати цих категорій працівників залежить від їхньої середньооб-лікової чисельності і середнього заробітку за відповідний період. Середньорічна зарплата робітників-почасовиків, крім того, залежить ще від кількості днів, які відпрацював у середньому один робітник за рік, від середньої тривалості робочої зміни і середньо-годинного заробітку.

За рис. 4,4 для детермінованого факторного аналізу абсолютного відхилення почасової зарплати можна використати такі моделі:

ФЗП = ЧПРЗЛ;

ФЗП =ЧП-ДДЗП;

ФЗП = ЧПo Д o Т o Гзп.

Розрахунок впливу цих факторів можна виконати за методом абсолютних різниць, використовуючи дані табл. 4.14.

Рис. 4.4. Структурно - логічна факторна модель фонду заробітної плати робітників-поча сов и кі в

АФЗЯчп = (ЧЩ - ЧЩ). До o Г0 o ГЗЯ0 =

= (33 - 32) ■ 220 o 7,95 o 49,53 = +86,6 тис. грн; ЛФЗЯд =ЧП1(Д1-Д0)Т0ГЗПо =

= 33 - (210 - 220) o 7,95 o 49,53 А -130 тис. грн; АФЗЯт =?Я1Д1*(Г1-Г0).ГЗЯ0 =

= 33 o 210 o (7,8 - 7,95) o 49,53 = -51,5 тис. грн; АФЗЯгзп - ЧПХ o Ді o Ті (ГЗЩ - ГЗП0) =

= 33.210 7,8 o (51,97 - 49,53) = +131,9 тис. грн.

Разом +37,0 тис грн.

Отже, зростання почасового фонду зарплати відбулося переважно за рахунок збільшення чисельності робітників-почасо-виків. Зниження середньорічного заробітку, а відповідно і фонду оплати праці, викликано зменшенням кількості часу, який відпрацював один робітник за рік. Зростання середньогодинної оплати відбулося внаслідок підвищення тарифних ставок у зв'язку з інфляцією.

Таблиця 4.14. Початкові дані для аналізу почасового фонду заробітної плати

Показник

Значення

Показника

Зміни

To

Середньооблікова чисельність робітників-почасовиків

32

33

+1

Кількість днів, які відпрацював один робітник у середньому за рік

220

210

-10

Середня тривалість робочої зміни, год

7,95

7,8

-0,15

Фонд почасової оплати праці, тис. руб.

2 772

2 809

+37

Зарплата одного працівника, грн:

Середньорічна

86 625

85 121

-1 504

Середньоденна

393,75

405,34

+11,59

Серед ньо годин н а

49,53

51,97

+2,44

Фонд заробітної плати управлінського персоналу Також може змінитися за рахунок його чисельності і середньорічного заробітку. На цьому підприємстві провели деяке скорочення апарату управління (з 40 до 37 осіб). За рахунок цього фактора фонд зарплати зменшився на 285,6 тис. грн:

ДФЗЯчп = (ЧПі - ЧП0) ■ РЗЩ =

= (37 - 40) o 95,2 = -285,6 тис. грн.

Через збільшення посадових окладів фонд зарплати службовців зріс на 17,6 тис. грн:

ДФЗЯрзп = ЧЩ (РЗЯі - РЗЩ) =

= 37 o (95,675 - 95,2) = +17,6 тис. грн.

Разом - 268,0 тис. грн.

Важливе значення для аналізу використання фонду зарплати має Вивчення даних про середній заробіток працівників підприємства, про його зміни, а також про фактори, що визначають його рівень. Тому наступний аналіз має бути спрямовано на вивчення причин зміни середньої зарплати одного працівника за категоріями і професіями, а також у цілому по підприємству. При цьому необхідно враховувати (див. рис. 4.4), що середньорічна зарплата залежить від кількості днів, які відпрацював один робітник за рік, тривалості робочої зміни і середньогодин-яої зарплати:

РЗП=ДТГЗП.

Розрахунок впливу цих факторів на зміну рівня середньорічної зарплати за категоріями працівників виконано за методом абсолютних різниць (табл. 4.15).

Із таблиці видно, що зростання середньорічної зарплати викликане переважно збільшенням середньогодинної зарплати, яка, у свою чергу, залежить від рівня кваліфікації працівників та інтенсивності їхньої праці, перегляду норм виробітку і розцінок, зміни розрядів робіт і тарифних ставок, всіляких доплат і премій. У процесі аналізу необхідно вивчити виконання плану заходів для зниження трудомісткості продукції, вчасність перегляду норм виробіток і розцінок, правильність оплати за тарифами, правильність нарахування доплат за стаж роботи, надурочні години, час простою з вини підприємства тощо.

Слід також визначити відповідність між темпами зростання середньої заробітної плати і продуктивністю праці. Як уже зазначалося, для розширеного відтворення, одержання прибутку і рентабельності потрібно, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання її оплати. Якщо такого принципу не дотримуються, то перевитрачається фонд зарплати, підвищується собівартість продукції і, відповідно, зменшується сума прибутку.

Зміна середнього заробітку працюючих за той чи інший відрізок часу (рік, місяць, день, година) характеризується його індексом (ІсзЬ який визначають відношенням середньої зарплати за звітний період (СЗі) до середньої зарплати в базисному періоді (СЗо):

І - С3 106,4 тис. грн

ІС8 =ГГ = -- = 1,038.

Ьоо іи<г,5 тис. грн

Аналогічно розраховують індекс продуктивності праці (/рв):

Г _£Ві 499 тис. грн

Рв РЙ~=Ій? Г^-- = 1,04.

^£>о 480 тис. грн

Ньорічна зарплата залежить від кількості днів, які відпрацював один робітник за рік, тривалості робочої зміни і середньогодин-ної зарплати:

РЗП =д-т - гзя.

Розрахунок впливу цих факторів на зміну рівня середньорічної зарплати за категоріями працівників виконано за методом абсолютних різниць (табл. 4.15).

Із таблиці видно, що зростання середньорічної зарплати викликане переважно збільшенням середньогодинної зарплати, яка, у свою чергу, залежить від рівня кваліфікації працівників та інтенсивності їхньої праці, перегляду норм виробітку і розцінок, зміни розрядів робіт і тарифних ставок, всіляких доплаті премій. У процесі аналізу необхідно вивчити виконання плану заходів для зниження трудомісткості продукції, вчасність перегляду норм виробіток і розцінок, правильність оплати за тарифами, правильність нарахування доплат за стаж роботи, надурочні години, час простою з вини підприємства тощо.

Слід також визначити відповідність між темпами зростання середньої заробітної плати і продуктивністю праці. Як уже зазначалося, для розширеного відтворення, одержання прибутку і рентабельності потрібно, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання її оплати. Якщо такого принципу недотримуються, то перевитрачається фонд зарплати, підвищується собівартість продукції і, відповідно, зменшується сума прибутку.

Зміна середнього заробітку працюючих за той чи інший відрізок часу (рік, місяць, день, година) характеризується його індексом (ісз), який визначають відношенням середньої зарплати за звітний період (СЗі) до середньої зарплати в базисному періоді (СЗо):

Т - ЄЗі 106,4 тис. грн "

Ісз =7Т^-=Т7^-- = 1,038.

Ооо 102,5 тис. грн

Аналогічно розраховують індекс продуктивності праці (/рв):

/Рв ^^-499 Тис, грн 04 РВо 480 тис. грн *

Наведені дані показують, що на аналізованому підприємстві темпи зростання продуктивності праці випереджають темпи зростання оплати праці. Коефіцієнт випередження (КВ"") дорівнює

*- -7а -11^"'грн =1'001 926 782 21o

Ісз 1,038 тис. грн

Для визначення суми економії (-£) чи перевитрати (+£) фонду зарплати у зв'язку зі зміною співвідношень між темпами зростання продуктивності праці і її оплатою можна використати таку формулу:

Е^ФЗПг^^. = 21 466 1'0138П;і'04 = -41,4 тис. грн.

Ісз 1,000

У нашому прикладі більш високі темпи зростання продуктивності праці порівняно з темпами зростання оплати праці сприяли економії фонду зарплати на суму 41,4 тис. грн.

В умовах інфляції в аналізі індексу зростання середньої заробітної плати необхідно враховувати індекс зростання цін на споживчі товари і послуги (7Ц) за аналізований період:

Т СзІ

/зп = сзГ7?

Наприклад, середньорічна зарплата працівників у звітному періоді - 106,4 тис. грн, у минулому році - 96 тис. грн, індекс інфляції за цей період становить 1,2:

;■

Отже, реальна зарплата працівників підприємства не збільшилася, а зменшилася за аналізований період на 6,7 %.

Необхідно також визначити рівень заборгованості із заробітної плати (Я3):

ЗПИаР

Дезявар - сума нарахованої заробітної плати за період;

Зявнпл ~ сума виплаченої заробітної плати за період.

Високий процент заборгованості з оплати праці свідчить про фінансові труднощі підприємства.Схожі статті
Економічний аналіз діяльності підприємства - Савицька Г. В. - 4.6. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства

Предыдущая | Следующая