Бюджетна система - Чала Н. Д. - 5.5. Рахункова палата України

Ще одним органом оперативного управління бюджетним процесом є Рахункова палата України, діяльність якої регулюється Законом України "Про Рахункову палату України" (1996 р.), де передбачені правові основи, статус, функції, повноваження і порядок здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні.

Рахункова палата України була створена у липні 1996 р. Вона виконує свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави.

Основними завданнями Рахункової палати України є:

1) організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням дохідної і видаткової частин Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;

2) здійснення контролю за утворенням і покриттям внутрішнього та зовнішнього боргу України, визначення ефективності та доцільності видатків бюджетних коштів, валютних і фінансово-кредитних ресурсів;

3) контроль за фінансуванням загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і соціально-культурного розвитку, охорони довкілля, використання об'єктів права власності, які не підлягають приватизації;

4) контроль за своєчасністю та законністю руху коштів Державного бюджету України та коштів позабюджетних фондів в установах НБУ та уповноважених банків;

5) здійснення контролю за грошовою емісією, використанням золотого запасу, дорогоцінних металів, коштовного каміння, надання кредитів і здійснення операцій щодо розміщення золота та валютних резервів;

6) аналіз виявлених відхилень від показників державного бюджету України та підготовка пропозицій про їх усунення, а також про вдосконалення бюджетного процесу в цілому.

Відповідно до поставлених завдань Рахункова палата України виконує такі функції:

1) контролює виконання законів України та постанов, прийнятих Верховною Радою України;

2) контролює виконання Державного бюджету України за доходами і видатками щодо обслуговування внутрішнього і зовнішнього державного боргу;

3) контролює витрати коштів загальнодержавних цільових фондів і коштів позабюджетних фондів;

4) контролює діяльності Державного казначейства України з питань ефективного управління коштами державного бюджету;

5) проводить операційний аналіз звітів Антимонопольного комітету України щодо здійснення ним державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, звітів Фонду держмайна України щодо ефективного управління майном;

6) здійснює перевірку цільового використання коштів, виділених з бюджету на утримання Верховної Ради України та її апарату, служб Президента України, апарату Кабінету Міністрів України, інших виконавчих органів, державних установ і організацій, які діють за кордоном і на території України;

7) здійснює зв'язки з контролюючими органами іноземних держав і відповідними міжнародними організаціями, укладає з ними угоди про співробітництво;

8) здійснює контроль за діяльністю Міністерства фінансів України, Державної контрольно-ревізійної служби України та Державної податкової адміністрації України у сфері виконання бюджету держави.

Основними формами роботи Рахункової палати є перевірки та ревізії. Щорічно не пізніше 1 грудня вона подає до Верховної Ради України загальний письмовий звіт про результати виконання доручень Верховної Ради України, проведення перевірок, ревізій та обстежень. Звіт затверджується Верховною Радою України і публікується у виданнях Верховної Ради України.

У складі Рахункової палати України є департаменти за такими напрямами діяльності:

- контроль видатків на державне управління та національну безпеку;

- контроль видатків на економічну діяльність держави;

- контроль використання коштів державних цільових і позабюджетних фондів;

- контроль видатків соціального спрямування;

- контроль і аналіз бюджетного процесу;

- контроль і аналіз видатків бюджету;

- контроль банківських і міждержавних фінансово-економічних операцій;

- департамент правового забезпечення діяльності Рахункової палати.

Ефективність управління бюджетним процесом України залежить від якості та своєчасності виконання своїх функцій відповідними органами державної влади. Тільки плідна співпраця згаданих організацій забезпечить своєчасне прийняття якісного бюджету та афективне його виконання на всіх рівнях адміністративно-територіального поділу країни.


Схожі статті
Бюджетна система - Чала Н. Д. - 5.5. Рахункова палата України

Предыдущая | Следующая