Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 3.4. Права та обов'язки суб'єктів адміністрування податків

До основних завдань органів державної податкової служби належать [27]:

- здійснення контролю за дотримання податкового законодавства;

- внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

- формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

- роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

- запобігання злочинам, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Посадові особи органів ДПС наділені такими правами [27; 39, ст. 20]:

1) проводити перевірки щодо дотримання податкового законодавства суб'єктами господарювання;

2) отримувати безоплатно від підприємств, установ, організацій, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, від громадян - суб'єктів підприємницької діяльності довідки, копії документів та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, інших платежів, формуванням інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

3) обстежувати будь-які приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності (крім житла громадян), якщо вони використовуються як юридична адреса суб'єкта підприємницької діяльності, а також для отримання доходів;

4) вимагати від посадових осіб суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень податкового законодавства і законодавства про підприємницьку діяльність, контролювати їх виконання, а також припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів державної податкової служби;

5) вилучати (із залишенням копій) документи, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів, та вилучати у громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, реєстраційні посвідчення або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) з наступною передачею матеріалів про порушення органам, що видали ці документи;

6) запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів, дотримання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

7) одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків та зборів та інформацію про експортно-імпортні операції, що здійснюють резиденти і нерезиденти, за формою, погодженою з Державною податковою адміністрацією України, та від органів статистики - дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

8) користуватися безперешкодно в службових справах засобами зв'язку, які належать суб'єктам господарювання незалежно від форм власності;

9) у разі виявлення зловживань під час здійснення контролю за надходженням валютної виручки, проведенням розрахунків із споживачами з використанням товарно-касових книг, а також за дотриманням лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги давати доручення органам державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій; вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, що перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків; при проведенні адміністративного арешту опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви;

10) у випадках виявлення порушення вимог податкового та іншого законодавства України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів;

11) під час проведення перевірок вивчати та перевіряти первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку, інші регістри, фінансову, статистичну звітність, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

12) під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для спільного з представниками органів державної податкової служби зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється;

13) вимагати від платників податків, діяльність яких перевіряється, припинення дій, які перешкоджають здійсненню законних повноважень службовими (посадовими) особами органів державної податкової служби, усунення виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби та контролювати виконання законних вимог службових (посадових) осіб органів державної податкової служби;

14) залучати, у разі необхідності, фахівців, експертів та перекладачів.

Головам державних податкових адміністрацій і начальникам державних податкових інспекцій та їх заступникам відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" [27] та Податкового кодексу України надані наступні права [39, ст. 20]:

1) застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції;

2) звертатися до суду з заявою про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;

3) звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків) за наявності таких підстав: недопущення посадових осіб органів державної податкової служби до обстеження територій та приміщень;

4) звертатися до суду, у разі якщо платник податків перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, та зобов'язання такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого;

5) звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, якщо у платника податків, який має податковий борг, відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу;

6) звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини;

7) звертатися до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на органи державної податкової служби, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків;

8) складати стосовно платників податків - фізичних осіб та посадових осіб платників податків - юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення в порядку, визначеному законом;

9) виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

10) стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені та штрафних санкцій; надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов'язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу;

11) застосовувати до фінансових установ, які не подали відповідним органам державної податкової служби в установлений законом строк повідомлень про відкриття або закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби, фінансові (штрафні) санкції;

12) за несвоєчасне виконання установами банків та іншими фінансово-кредитними установами рішень суду та доручень платників податків про сплату податків та зборів стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи день сплати) у порядку та розмірах, встановлених законами України щодо таких видів платежів;

13) надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків іншим органам державної влади та органам фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до закону;

14) приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників податків на облік у спеціалізовані органи державної податкової служби та знімати їх з обліку і переводити до інших органів державної податкової служби;

15) звертатися до суду щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань, коригування від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників податкової звітності у результаті застосування звичайних цін;

16) отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця із обов'язковим зазначенням повних даних про таку особу (прізвище, ім'я, по батькові, номер та серія паспорта, рік народження, місце проживання тощо) та відомості про майно (нерухоме, рухоме, кошти тощо), отримане за спадком;

17) звертатися до суду з заявою про вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів.

В процесі реалізації своїх прав посадові особи органів державної податкової служби зобов'язані дотримуватись законів України, забезпечувати виконання покладених на органи державної податкової служби функцій.

За невиконання або неналежне виконання посадовими особами органів державної податкової служби своїх обов'язків вони притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності.

Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів державної податкової служби, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, передбачених таким контролюючим органом.

До обов'язків посадових осіб контролюючих органів належать [27; 39, ст. 21]:

1) брати на облік платників податків на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, або на підставі поданих за бажанням платника документів та видавати (направляти поштою) платнику податків документ, що підтверджує взяття на облік в органі ДПС;

2) брати на облік в органах ДПС відкриті рахунки у фінансових установах на підставі повідомлення, наданих платником податків та/або фінансовою установою;

3) надавати безкоштовні консультації (усно, письмово, телефоном) та інформувати через веб-сайт та засоби масової інформації за всіма питаннями стосовно оподаткування; здійснювати всі реєстраційні процедури, пов'язані з адмініструванням окремих податків;

4) здійснювати всі реєстраційні процедури, пов'язані з окремими видами діяльності платником;

5) приймати податкові декларації на паперових та електронних носіях;

6) своєчасно здійснювати відшкодування ПДВ та інших податків, надміру сплачених до бюджету;

7) розглядати скарги платників податків та своєчасно приймати рішення за результатами їх розгляду;

8) дотримуватись конфіденційності щодо персоніфікованої інформації про платників податків;

9) самостійно визначати суму податкового зобов'язання платника податків, якщо згідно із законами з питань оподаткування відповідальним за це є податковий орган;

10) дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з Податковим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами;

11) забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій;

12) забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень;

13) не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій;

14) коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та інших учасників відносин, не принижувати їх честі та гідності;

15) надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію.

Податкова міліція складається зі спеціальних підрозділів з боротьби з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів Державної податкової служби, і здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства, виконує оперативно-пошукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції [44, с. 143]. Завданнями податкової міліції є [27, ст. 19]:

- запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

- розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

- запобігання корупції в органах Державної податкової служби та виявлення її фактів;

- забезпечення безпеки діяльності працівників органів Державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції - перший заступник голови Державної податкової адміністрації України. Податкову міліцію в державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють начальники управлінь податкової міліції - перші заступники голів відповідних державних податкових адміністрацій [27, ст. 20].

Посадові особи податкової міліції мають право [27, ст. 22]:

1) обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності на житло громадян, якщо вони зареєстровані як юридична адреса суб'єкта підприємницької діяльності, а також використовуються ним для отримання доходу;

2) з метою припинення злочину або в ході переслідування осіб, які підозрюються у скоєнні злочину, під час стихійного лиха та інших надзвичайних подій входити безперешкодно у будь-який час доби на територію і до приміщень підприємств, установ і організацій, у тому числі й митниці, та оглядати їх;

3) здійснювати перевірки на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності на предмет наявності документів, пов'язаних з обчисленням й сплатою податків та інших обов'язкових платежів, наявності свідоцтв, ліцензій, патентів.

Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань [27, ст. 21]:

А) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;

Б) здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до відшкодування заподіяних державі збитків; виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення;

В) забезпечує безпеку працівників органів Державної податкової служби та їхній захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків; запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників Державної податкової служби; збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.

3.4. Права та обов'язки суб'єктів адміністрування податків

Обов'язки платника податків щодо оподаткування та взаємовідносин з органами державної податкової служби полягають у такому [39, ст. 16]:

O отримати документ, що підтверджує взяття його на облік в органі державної податкової служби;

O визначитися, за якою системою оподатковуватиметься;

O визначитися з переліком податків і зборів, що повинен сплачувати;

O повідомити про відкриття або закриття рахунків у фінансових установах;

O здійснити у разі необхідності реєстраційні дії, пов'язані зі специфікою адміністрування окремих податків (реєстрація платника ПДВ, акцизного збору, єдиного податку);

O здійснити у разі необхідності реєстраційні дії, пов'язані з окремими видами діяльності (патентування, ліцензування, реєстрація РРО, книги обліку доходів та витрат);

O вести податковий облік;

O самостійно обчислювати податкові зобов'язання;

O правильно заповнювати та вчасно подавати податкові декларації та розрахунки;

O своєчасно та в повному обсязі сплачувати належні податкові платежі до бюджетів та державних цільових фондів;

O допускати посадових осіб органів ДПС до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок із питань обчислення і сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

O виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки;

O повідомляти контролюючі органи про зміну місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи - підприємця;

O забезпечувати збереження документів, пов'язаних з виконанням податкового обов'язку, протягом строків, установлених цим Кодексом.

Крім перелічених обов'язків, платники податків мають права, які вони набувають у зв'язку з виконанням покладених обов'язків, зокрема [39, ст. 17]:

O подавати органам ДПС документи, що підтверджують право на пільги щодо оподаткування відповідно до законодавства;

O отримувати безкоштовні консультації від органів ДПС за всіма питаннями, що можуть виникнути під час виконання ними покладених обов'язків;

O одержувати та ознайомлюватись з актами перевірок, проведених органами ДПС;

O своєчасно отримувати відшкодування ПДВ та інших податків, надміру сплачених до бюджету;

O представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника;

O одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом;

O оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими органами роз'яснення;

O вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків;

O на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами;

O на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку.Схожі статті
Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 3.4. Права та обов'язки суб'єктів адміністрування податків

Предыдущая | Следующая