Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 3.1. Структура контролюючих органів

3.1. Структура контролюючих органів

Надійна податкова система передбачає наявність високоорганізованої, забезпеченої кадрами і необхідною технікою податкової служби - сукупності державних органів, які організовують і контролюють надходження податків і податкових платежів. Чітке визначення статусу, структури, підпорядкованості та повноти важень органів податкової служби має привести до налагодження їх роботи, визначення поставлених перед ними завдань, встановлення належного контролю за їхнім виконанням і, як наслідок, - виконання запланованої програми з формування дохідної частини державного бюджету. У цьому переліку питання структурної побудови як податкової служби, так і її органів займають провідне місце.

Діючу систему податкових органів в Україні ілюструє рис. 3.1 [60, с. 68].

Структура органів ДПС:

I рівень - Державна податкова адміністрація (ДПА) України;

II рівень - державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

III рівень - державні податкові інспекції (ДІЛ) в районах, містах, районах у містах.

Таким чином, функціональна структура державних податкових органів є основою їхньої діяльності, а саме - фактичного здійснення своїх цілей, завдань, функцій, методів та повноважень.

ДПА України є центральним органом виконавчої влади, займає рівень міністерства в ієрархії державної влади. її очолює

Голова ДПА України, якого призначає президент за поданням прем'єр-міністра України [40, с. 68].

структура органів дпа україни

Рис. 3.1. Структура органів ДПА України

Заступники Голови ДПА України призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом міністрів України за поданням Голови ДПА України. Кількість заступників Голови ДПА України визначається Кабінетом міністрів України.

3.2. Функції податкових органів

Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 року № 509 [27] визначає статус і правові засади функціонування податкової служби, її структуру, функції, призначення керівників, права і обов'язки посадових осіб податкових органів, основні завдання податкової міліції.

Функціями ДПА України є (табл. 3.1):

1) розробка нормативно-методичного забезпечення механізму дії законів про окремі податки;

2) координування діяльності всієї податкової служби;

3) роз'яснення окремих норм законодавчих актів про податки, інші платежі;

4) затвердження методик розрахунку податку та податкових платежів, а також форм податкової звітності;

5) контроль за діяльністю низових рівнів податкової служби;

6) кадрова політика;

7) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

8) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства, розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування;

9) розробляє основні напрямки, форми і методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства;

10) інші функції згідно із законом України "Про державну податкову службу в Україні" [27].

Таблиця 3.1. ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Функція

1-й рівень

2-й рівень

3-й рівень

Створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів ДПС

+

+

+

+

Здійснення контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з використанням РРО, комп'ютерних систем, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію СПД та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності

+

+

+

+

+

Здійснення контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету

+

+

+

+

+

Облік платників податків, інших платежів

+

+

+

+

+

Виявлення і ведення обліку надходжень податків, інших платежів

+

+

+

+

+

Проведення роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ведення реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, здійснення систематичного контролю за їх реалізацією

+

+

+

+

+

Видання у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування

+

Роз'яснення через засоби масової інформації порядку застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі

+

+

+

+

+

Здійснення заходів щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів ДПС

+

+

+

+

-

Подання органам ДПС методичної і практичної допомоги в організації роботи, проведення обстежень та перевірки її стану

+

+

+

+

Розробка основних напрямів, форм і методів проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства

-

+

-

-

-

Затвердження форм податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразків картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, форм повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форм звітів про роботу, проведену органами ДПС

+

+

Внесення пропозицій та розробка проектів міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконання в межах, визначених законодавством, міжнародних договорів з питань оподаткування

+

Подання Мінфіну України та Держказначейству України звітів про надходження податків, інших платежів

+

+

При виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направлення матеріалів з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю

+

+

+

+

+

Передання відповідним правоохоронним органам матеріалів за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції

+

+

+

+

+

Надання фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційних номерів і направлення до ДПІ за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картки з ідентифікаційним номером та ведення Єдиного банку даних про платників податків та юридичних осіб

+

Проведення роботи, пов'язаної з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку, безгосподарного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна

+

Прогнозування, аналіз надходження податків, інших платежів, джерел податкових надходжень, вивчення впливу макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробка пропозицій щодо їхнього збільшення та зменшення втрат бюджету

+

+

Проведення перевірок фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів

-

-

-

-

+

Забезпечення виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовування роботи, пов'язаної із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації

+

+

+

+

+

Забезпечення застосування та своєчасного стягнення сум фінансових санкцій, передбачених законодавчими актами України, за порушення податкового законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства, допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами

+

Розгляд звернень громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування та, в межах своїх повноважень, з питань валютного контролю, а також скарг на дії посадових осіб ДПІ

+

Аналіз причин і оцінка даних про факти порушень податкового законодавства

-

-

-

-

+

Подання до судів позовів до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в дохід держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках - коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їхнього майна

+

Внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства

+

Надання в порядку, встановленому законом, податкових роз'яснень

+

+

+

+

+

Організування роботи, пов'язаної із здійсненням контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів

+

+

+

+

+

Проведення за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю перевірок своєчасності подання та достовірності документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів в порядку, встановленому законом

+

Організування у межах своїх повноважень роботи щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах ДПС

+

+

+

+

+

Контроль своєчасності подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевірка достовірності цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів

+

Ведення обліку векселів, що видаються суб'єктами підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах та щомісячне подання інформації про це місцевим органам державної статистики; здійснення контролю за погашення векселів; видання суб'єктам підприємницької діяльності дозволів на відстрочення оплати (погашення) векселів із зазначених операцій

+

Основним призначенням ДПА в областях є інформаційний і правовий зв'язок між низовою ланкою і ДПА України. Очолюють ДПА в областях голови, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням голови ДПС України.

Функції обласних ДПА:

1) роз'яснення правової бази щодо оподаткування;

2)контроль за діяльністю низової ланки;

3) здійснення перевірок та переперевірок діяльності окремих платників;

4) кадрова політика;

5) інші функції згідно із законом України "Про державну податкову службу в Україні" [27].

Первинна ланка ДПС України - Державна податкова інспекція - безпосередньо виконує податкову роботу. ДІЛ очолюють начальники, які призначаються Головою ДНА України за поданням відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Основні функції ДШ:

1) контроль за дотриманням податкового законодавства;

2) облік платників податків і податкових платежів, їхня реєстрація;

3) облік податкових надходжень до бюджету, цільових бюджетних та позабюджетних фондів;

4) роз'яснення правової бази щодо оподаткування і робота з платниками податків;

5) прийняття та опрацювання податкової звітності;

6) притягнення до адміністративної відповідальності порушників податкового законодавства;

7) проводять перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів;

8) здійснюють контроль за законністю валютних операцій;

9) проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією безгосподарного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;

10) кадрова політика;

11) інші функції згідно із законом України "Про державну податкову службу в Україні" [27].

На кожному рівні податкової служби діють підрозділи податкової міліції.

Законотворча і методична функції, організація роботи та процесуальної сторони діяльності державної податкової служби є виключною прерогативою Державної податкової адміністрації України [44, с. 142].

Важливим моментом для виконання поставлених до органів Державної податкової служби завдань є їх взаємодія з іншими органами виконавчої влади, такими як - органами державного казначейства України, державною контрольно-ревізійною службою, органами внутрішніх справ, податковими службами інших держав, державною митною службою, установами банків, органами служби безпеки, органами статистики, органами прокуратури, фінансовими органами [44, с. 142].Схожі статті
Адміністрування податків - Калінеску Т. В. - 3.1. Структура контролюючих органів

Предыдущая | Следующая