Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Типи корпоративних культур

Культура організації - це сукупність ідей, корпоративних цінностей і норм поведінки, що формуються у ході спільної діяльності в організації.

Корпоративна культура управління персоналом - це сукупність правил, звичаїв та практики у галузі управління персоналом, яка не має нормативного закріплення у законах і базується на загальному культурному рівні суспільства, нормах моралі, ділової практики тощо.

Корпоративна культура має три рівні:

Перший - поверхневий рівень - це зовнішні прояви (манера поведінки, мова, правила, фірмові знаки, фірмовий одяг, інтер' єр приміщень, архітектура будівель).

Другий - смисловий рівень культури, що формує цінності, роз' ясняє мету інвестування корпорації.

Третій - глибинний рівень, де цінності сприймаються автоматично на підсвідомості і вважаються істинними і незмінними, не потребують удосконалення.

Спочатку корпоративну культуру вносять засновники і вище керівництво виконавчої влади організації. Вони приносять свою філософію життя, погляди на світ, ідеї, цінності, норми поведінки, мову і манеру спілкування.

Усі моральні цінності та стиль керівництва у подальшому стають традицією організації, а згодом породжують відданість корпоративним цінностям і переконанням.

Завданнями корпоративної культури є:

O пристосування до навколишнього середовища;

O створення єдності організаційного середовища шляхом інтеграції членів організації.

Функціями корпоративної культури є:

- створення і забезпечення духовних цінностей;

- оцінка персоналу відповідно до прийнятих норм. Так оцінюється працівники, визначаються їхні позитивні і негативні дії, прогресивне і непрогресивне ставлення до організації;

- розробка корпоративних норм і включення їх до нормативних положень (посадових інструкцій, а також моніторинг їх дотримання);

- навчання і надання персоналу нових знань;

- участь персоналу у визначенні сенсу життя, сенсу власної праці і соціальної місії;

- забезпечення взаєморозуміння персоналу та його взаємодія;

- збереження і накопичення досвіду людських відносин в організації.

Виконуючи названі функції, культура може мати позитивний і негативний характер.

Культура підрозділу може мати свій характер і називатися структурою організації.

Сила корпоративної культури полягає в прийнятті членами організації певних цінностей. Якщо всі згодні з визначеними цінностями, то культура сильна, а якщо згода щодо цінностей не досягнута, то така корпоративна культура є слабкою.

3.6. Етичні цінності корпоративної культури

До основних форм втілення корпоративної культури

Належать:

- ритуали і церемонії;

- історії;

- символи;

- мова.

Ритуали і церемонії Будь-якої події призначаються для глядачів, їх подають у художній формі, яка відповідає цінностям організації.

Види ритуалів:

- звикання працівника до нової посади;

- підвищення працівника до нового соціального статусу;

- у сфері навчання і розвитку працівника.

Історії - це усні розповіді про дійсні події в організації, які повідомляються новим працівникам як приклад служіння культурним нормам і цінностям.

Символи - це зображення знаком чи моделлю, що відображає якусь етичну цінність.

Мова - це специфічна манера мовлення, терміни, числа, що допомагають виразити те, що може бути засвоєне із загальноприйнятої мови.

На формування цінностей організації впливають внутрішні і зовнішні фактори:

1. Відносини влади. Влада - це вплив однієї особи на іншу для зміни її поведінки. Влада є необхідною умовою управління.

На корпоративну культуру впливають п'ять видів влади:

1) Легітимна (законна) влада.

2) Влада заохочення як сприяння у просуванні по службі.

3) Влада примушення.

4) Експертна влада як влада професіоналізму.

5) Еталонна влада як влада прикладу.

2. Цінності і норми зовнішнього середовища. Кожен працівник організації зобов'язаний постійно орієнтуватися на взаємодію з іншими організаціями як з можливими джерелами зовнішніх зразків.

3. Особисті риси працівників та організаційна поведінка персоналу. Тут розглядається жорстка адміністративна і демократична особистість.

4. Формальна організаційна структура і організаційні процеси. Цей фактор впливу, що формує етику управління, містить основні принципи побудови організаційної структури управління організацією.

Типи корпоративних культур

Практика корпоративного управління має чотири категорії корпоративних культур.

категорії корпоративних культур

Адаптивна (підприємницька) культура має велику гнучкість і адаптивність до вимог ринку.

Культура стратегічного завдання вимагає дотримуватись власної стратегічної цілі шляхом досягнення проміжних цілей.

Кланова культура зацікавлює всіх членів організації в участі у загальній справі.

Бюрократична культура націлена на стратегічні цілі у стабільному середовищі.

Організаційна культура розглядає з точки зору владних відносин два види культури в корпоративних організаціях:

O демократична культура;

O авторитарна культура.

За фактором впливу формальних організаційних структур і процесів на формування корпоративних культур можна виділити для об'єднань чотири типи корпоративних культур:

типи корпоративних культурСхожі статті
Управління персоналом - Виноградський М. Д. - Типи корпоративних культур

Предыдущая | Следующая