Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - ВСТУП

У сучасних умовах ринкових відносин в Україні функціонує велика кількість організацій, установ, підприємств, де роботодавці повністю несуть відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці, навчання працівників таких методів праці, попередження випадків травматизму, профзахворювань, аварій і пожеж. Статистика свідчить, що смертність від нещасних випадків на виробництві посідає третє місце після серцево-судинних та онкозахворювань у працездатному віці. Травматизм завдає значної моральної і матеріальної шкоди, тому безпеці праці в Україні приділяється велика увага.

У 1999 р. був прийнятий Закон України "Про загальне обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". У 2002 р. прийнято нову редакцію Закону України "Про охорону праці".

Вирішальна роль у забезпеченні охорони праці, попередженні травматизму і профзахворювань належить роботодавцю. Адміністративна реформа передбачає підвищення відповідальності роботодавців за стан охорони праці. Управління з боку державних, регіональних і галузевих органів має спонукати до підвищення ефективності цієї діяльності на підприємствах.

Діяльність щодо охорони пращ на підприємстві мотивується моральною і юридичною відповідальністю, а також зацікавленістю роботодавця в одержанні максимального прибутку, зменшенні витрат на пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах, відшкодування збитків потерпілим, штрафні санкції, ремонт пошкодженого обладнання, зменшення страхових тарифів, підвищення конкурентоспроможності підприємств. Виходячи з цього, роботодавець формує і оприлюднює своє ставлення до охорони праці шляхом розробки політики підприємства з цих питань і створює систему управління охороною праці й ризиком.

В Україні рівень виробничого травматизму значно вищий, ніж у багатьох інших країнах, а для його зниження необхідний системний підхід. Тому кафедрою охорони праці Національного університету "Львівська політехніка" (проф. Г. Г. Гогіташвілі) у 1976 р. було вперше розроблено й теоретично обгрунтовано систему управління безпекою праці на базі створених стандартів підприємства з безпеки праці. Львівська обласна рада профспілок активно підтримала цю ініціативу і в 1976 р. видала розроблений ним комплекс типових стандартів підприємства:

1) СТП 12.0.001-76. Система управления безопасностью труда (СУБТ). Общие положения. Организационное построение;

2) СТП 12.0.002-76. Система управления безопасностью труда. Порядок разработки и контроля исполнения мероприятий по обезпечению безопасности труда;

3) СТП 12.0.003-76. Система управления безопасностью труда. Методика оценки безопасности труда производственных подразделений;

4) СТП 12.0.004-76. Система управления безопасностью труда. Порядок проведения "Дня безопасности труда".

Одночасно було опубліковано "Методичні рекомендації з розробки та впровадження стандартів підприємств і системи управління безпекою праці". У 1977 р. було розроблено і видано облпрофрадою СТП 12.0.007-77, "Система управления безопасностью труда на рабочем месте". Загалом було розроблено і видано 15 назв стандартів підприємства з безпеки праці й низку методичних рекомендацій/Українська рада профспілок, а згодом ВЦРПС і Держстандарт СРСР схвалили цю ініціативу і запропонували впроваджувати систему на всіх підприємствах. У 1983 р. ВЦРПС і Держстандарт СРСР затвердили "Рекомендації. Управління охороною праці. Основні положення", які чинні в Україні сьогодні. Активне, наполегливе впровадження системи сприяло зниженню травматизму. За даними Укрпрофради, у 1980 р. порівняно з попередніми п'ятьма роками виробничий травматизм у господарстві республіки було знижено на 25 %.

У1992 р. Верховна Рада України затвердила Закон "Про охорону праці", який вимагає забезпечувати функціонування Системи управління охороною праці (СУОП) на всіх підприємствах.

У 1978 p. у США була видана перша версія ISRS (International Safety Rating System), розроблена International Loss Control Institute, Longville, Georgia. Ця методика як складова системи зменшення втрат на підприємстві неодноразово вдосконалювалася і стала міжнародним інструментом оцінки і сертифікації систем управління охороною праці на підприємствах. Вона охоплює велику кількість питань, однак вони не систематизовані у вигляді загальних і спеціальних функцій управління, котрі є обов'язковими для процесу управління соціально-економічними системами.

У 1996 р. було затверджено Британський стандарт BS 8800-96 Guide to Occupational Health and Safety Management Systems "Керівництво щодо систем управління охороною здоров'я і безпекою праці, а в 1999 р. був прийнятий міжнародний стандарт OHSAS 18001 "Occupational Health and Safety Assessment Serias" (Серія "Система управління охорони здоров'я і безпекою праці"), який впроваджується і функціонує в багатьох європейських країнах, у т. ч. у Польщі та Росії.

У пропонованому навчальному посібнику наведено основні положення OHSAS 18001 і розробленої в Україні СУОП, котрі доповнюють одна одну і на підставі яких створена Система управління охороною праці й ризиком (СУОПР), що наведена в посібнику.

Відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких дана Верховною Радою, є частиною національного законодавства України. Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, у яких бере участь Україна, запроваджено інші правила, ніж ті, які містить законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди (ст. 1-8 КЗпП України). Таким чином, у Конституції нашої держави і в Кодексі законів про працю України закріплено принцип пріоритету міжнародно-правових норм перед нормами національного законодавства.

Стандарт OHSAS орієнтований на створення такої СУОП, яка у вигляді підсистеми могла би бути об'єднана з іншими підсистемами (якості, охорони середовища) у рамках єдиної інтегрованої системи управління підприємством (організацією). Він дає можливість перевірити функціонування СУОП на підприємстві сторонніми сертифікаційними фірмами.

На сьогодні OHSAS є єдиним міжнародним стандартом з охорони праці, що "працює" на мінімізацію ризиків на всіх виробничих ділянках, і немає іншого документа, який міг би переконати потенціального іноземного інвестора, що на підприємстві все гаразд із професійною безпекою і немає ризиків виникнення виробничих аварій.

У Євросоюзі сертифікату OHSAS 18000 страхові компанії довіряють. Відтак, страхуючи бізнес на випадок, приміром, аварії, у власників сертифіката більше шансів укласти зі страховиком вигідний для себе договір страхування.

Одним із важливих компонентів активізації підприємства в Україні є залучення людського фактора. Для того, щоб він був ефективно задіяний, для працівника на його робочому місці, відповідно до професії, необхідно створити безпечні умови праці. Це є показником сучасного рівня культури виробництва.

Україна проголосила курс на інтеграцію в ЄС, а це, своєю чергою, вимагає від неї гармонізації стандартів як у сфері фінансово-економічної діяльності, якості продукції, екології, так й у сфері безпеки праці. Методологічною основою визначення безпеки праці в європейських країнах прийнято ризик-менеджмент, за допомогою якого визначається ймовірність ризику небезпеки на кожному робочому місці (професії). Варто зазначити, що Україна нині користується стандартами безпеки праці, в основу яких покладено методологію стовідсоткового захисту працівника на кожному робочому місці (професії), - це ДСТУ, а також стандарти безпеки праці колишнього СРСР, які тимчасово, до їх заміни, є чинними на території України. Впровадження методології ризик-менеджменту в розробку системи управління охороною праці на підприємстві згідно з сучасними поглядами дає можливість поліпшити стан охорони праці, запобігти фінансовим, матеріальним і людським втратам від нещасних випадків, профзахворювань, аварій, пожеж.

Наказом МНС України № 398 від 27.06.2006 р. затверджено "Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві", у яких враховано вимоги OHSAS 18001:1999 щодо розроблення політики підприємства з охорони праці, проведення аудитів, аналізу й попередження можливих загроз життю і здоров'ю працюючих (п. 4.3.17), розробка і впровадження подальших заходів щодо зменшення ризиків, якщо це потрібно, та ін. Для більш ефективного попередження травматизму і сертифікації підприємства міжнародною фірмою, наприклад Det Narske Veritas, доцільно до карт умов праці, що складають при атестації робочих місць, скласти карти ідентифікації оцінки професійного ризику на робочому місці (додаток 1), своєчасно їх оновлювати при появі нових ризиків і використовувати під час інструктажу на робочому місці. Для одержання міжнародного сертифіката на відповідність СУОПР підприємства вимогам OHSAS треба дати доказові відповіді на всі питання контрольної карти (додаток 3).

У посібнику висвітлений передовий досвід розроблення систем управління охороною праці в Україні та в країнах ЄС. Автори - фахівці з України і Польщі - будуть вдячні за побажання і зауваження, які сприятимуть подальшому вдосконаленню посібника і будуть враховані при його перевиданні.Схожі статті
Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - ВСТУП

| Следующая