Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Розділ 4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Й РИЗИКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Порядок створення СУОПР

Система управління охороною праці була розроблена в Україні 1976 р. з урахуванням вимог кола менеджменту (див. рис. 3.1). Міжнародний стандарт OHSAS 13001 був створений на підставі циклу Демінга (див. рис. 3.2), тобто так само, як і Міжнародні стандарти щодо управління якістю ISO 9001 та охороною навколишнім середовищем ISO 14001. Це дозволяє створити інтегровану систему управління якістю, охороною навколишнього середовища і охороною праці. Це завдання є актуальним з огляду на існування величезної кількості малих і середніх підприємств, на яких важко створити відділи, що будуть займатися цими питаннями окремо.

Як зазначалося раніше, цикл Демінга фактично відтворює коло менеджменту, тому чинна на підприємствах України система управління охороною праці потребує лише деяких доповнень згідно зі стандартом OHSAS 18001 (ідентифікація і оцінка професійних ризиків за робочими місцями та ін.). Система управління охороною праці на підприємствах колишнього СРСР створювалася, як зазначалося раніше, на підставі системного і процесного підходів.

Системний підхід повинен стати основним методологічним засобом розв'язання проблем охорони праці. До системо-утворювальних основних функцій управління охороною праці належать:

- формування працеохоронної політики підприємства на основі державної політики;

- визначення цілей і завдань управління охороною праці згідно з виробленою політикою;

- розроблення стратегічного (перспективного) щорічного та оперативного планів реалізації працеохоронної політики;

- розроблення цільових програм управління охороною праці;

- реалізація (впровадження) програм і планів охорони праці;

- мотивування і формування працеохоронної свідомості персоналу;

- оперативне управління і координація дій;

- вимірювання показників охорони праці (моніторинг);

- звітування, обмін інформації, ведення документації;

- аналіз і вдосконалення системи.

Перехід на ринкові відносини потребує не тільки реконструкції виробничих технологій, а й реструктуризації системи управління, оновлення технології управління, його функцій. Традиційні лінійно-функціональні структури управління підприємством будуть трансформуватися у матричні структури, зокрема з програмно-цільовим управлінням охороною праці.

Інструментами працеохоронної політики є: економічні важелі (страховий тариф, штрафи, премії, пільги, компенсації, доплати, відшкодування та ін.), правова відповідальність (дисциплінарна, адміністративна, матеріальна, кримінальна), соціально-психологічні методи (навчання, виховання, системні вимоги до управлінського персоналу). Одержання максимального прибутку за рахунок ігнорування охорони праці веде до банкрутства підприємства і юридичної відповідальності.

Управління - це цілеспрямований вплив керівника на трудовий колектив з метою вирішення поставлених завдань. Системний підхід полягає в об'єднанні окремих розрізнених заходів у єдину систему цілеспрямованих дій на всіх рівнях і стадіях управління виробництвом. Управління можна визначити також як упорядкування системи, приведення її у відповідність до об'єктивних закономірностей.

Створення СУОПР здійснюється послідовним визначенням політики, зобов'язань керівництва, мети роботи, об'єкта та органів управління, завдань і заходів з охорони праці, функцій і методів управління, побудови організаційної структури управління, створенням системи мотивації, контролю обліку, аналізу, оцінки ризику, аудиту та моніторингу діяльності, технології управління, комп'ютеризації і комунікації системи складання організаційно-методичної документації, впровадження, забезпечення функціонування системи і контролю ефективності СУОПР, подальшим удосконаленням системи (рис. 4.1). Отже, СУОПР е цільовою підсистемою загальної системи управління підприємством, яка охоплює усі напрями виробничо-господарської діяльності.

етапи розроблення і подальшого вдосконалення системи управління охороною праці й ризиком на підприємстві

Рис. 4.1. Етапи розроблення і подальшого вдосконалення системи управління охороною праці й ризиком на підприємстві

Система управління охороною праці й ризиком - це сукупність органів управління підприємством (структурним підрозділом), які на підставі чинних нормативно-правових актів здійснюють планомірну діяльність щодо виконання завдань охорони праці, спрямованих на усунення неприпустимого ризику для здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Об'єктом управління охороною праці й ризиком на підприємстві е діяльність структурних підрозділів і функціональних служб щодо здійснення правових, навчально-виховних, соціально-економічних, організаційно-технічних і санітарно-профілактичних заходів з охорони праці й усунення неприпустимих ризиків.

Мета функціонування СУОПР - здійснення державної політики щодо охорони праці, яка спрямована на усунення неприпустимого ризику для здоров'я працівників під час виробничої діяльності, запобігання нещасним випадкам, профзахворюванням і аваріям шляхом комплексного вирішення встановлених завдань роботи з охорони праці.

Управління охороною праці й ризиком на підприємстві здійснюють:

- у цілому по підприємству - директор (роботодавець) і його заступники;

- у підрозділах - їх керівники.

Організаційно-методичну та наглядову діяльність з охорони праці, підготовку управлінських рішень і контроль за їх виконанням здійснює служба охорони праці, яка підпорядковується безпосередньо директору.

Нормативною базою СУОПР є Конституція України, Закон "Про охорону праці", Кодекс законів про працю, постанови Верховної Ради, постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента, Національна програма поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, Закон "Про охорону здоров'я", Закон "Про пожежну безпеку", система стандартів безпеки праці, правила, норми, інструкції та інші нормативно-правові акти з охорони праці. Дотримання вимог нормативно-правових актів про охорону праці здійснюється шляхом забезпечення функціонування СУОПР, тобто шляхом планомірного виконання спеціальних і загальних функцій управління охороною праці.

Похожие статьи
Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Розділ 4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Й РИЗИКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Предыдущая | Следующая