Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - ЧАСТИНА 1.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У ПОНЯТТЯХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ

Навчальна дисципліна "Теорія держави і права" відповідно до галузевого стандарту підготовки фахівців з права є фундаментальним курсом, що обов'язково викладається у навчальних закладах України, які готують спеціалістів з вищою юридичною освітою. Підготовка фахівців-юристів полягає у вивченні студентами юридичних факультетів вищих навчальних закладів певної системи правових дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом, що пов'язано з послідовним набуттям ними професійних знань, навичок і вмінь творчо та ефективно застосовувати ці знання під час вирішення тих чи інших справ, що виникають у процесі практичної діяльності.

Згідно зі структурно-логічною схемою опанування навчальних предметів теорія держави і права вивчається студентами на першому курсі, тому що без цих фундаментальних знань не можливе засвоєння галузевих і спеціальних юридичних дисциплін.

У межах вищої освіти опанування студентами загальнотеоретичних положень про державу і право, закономірностей виникнення та існування цих інституцій є дуже важливим в ідеологічному становленні юриста. Необхідність знань у галузі теорії держави і права, уміння ними користуватися у повсякденній діяльності юриста-практика дуже актуальні в період реформування правової системи України.

Метою створення цього посібника є забезпечення студентів вищих юридичних навчальних закладів понятійним матеріалом щодо змісту питань, які традиційно розглядають у курсі теорії держави і права, а також виносять на державний іспит з цієї дисципліни. До навчального посібника увійшли майже всі питання, передбачені програмами з дисципліни "Теорія держави і права" провідних юридичних навчальних закладів України. Поряд із цим, треба попередити читачів, що у посібнику питання розглядаються не детально, а лише схематично, спрощено. Тому для глибокого вивчення загальної теорії держави і права потрібна література, яка грунтовно і всебічно розкриває кожне питання, кожну категорію.

Більш поглиблене засвоєння цих питань передбачає уважне та послідовне вивчення матеріалу, який міститься у підручниках, навчальних посібниках, монографіях, курсах лекцій, нормативно-правових актах.

За структурою цей навчальний посібник складається з двох частин. Перша частина містить матеріал у вигляді понять, визначень, термінів, класифікації державно-правових явищ, їх ознак та елементів.

У межах другої частини матеріал викладено у формі схем і таблиць, що надає зручності у його використанні та кращому опануванні, У книзі наведено чіткі визначення і зосереджено увагу студента на найбільш важливих наукових категоріях.

Матеріал, викладений у посібнику допоможе при підготовці до лекцій, оскільки дасть змогу чітко і системно законспектувати інформацію, яку подає лектор, швидко й правильно її запам'ятати. У подальшому при самостійній підготовці студент матиме можливість, користуючись схемами, легко систематизувати і запам'ятати основний матеріал лекції, додавши до нього інформацію з підручників, монографій, статей. На семінарському занятті матеріал посібника легко перетворити у план відповіді. Незамінну допомогу навчальний посібник надасть при підготовці до семестрового та державного екзаменів з теорії держави і права.

Сподіваємося, що книга буде корисною як тим, хто вперше вивчає однойменний курс, так і тим, хто складає випускний іспит з теорії держави і права, а також готується до вступу на юридичні спеціальності вищих навчальних закладів.

ЧАСТИНА 1.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У ПОНЯТТЯХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХСхожі статті
Теорія держави і права - Ведєрніков Ю. А. - ЧАСТИНА 1.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У ПОНЯТТЯХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ

Предыдущая | Следующая