Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Передмова

В Україні правова освіта є обов'язковим елементом навчально-виховного процесу в усіх дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних, вищих закладах освіти, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

Теорія держави і права посідає чільне місце у системі юридичних наук. Вона дає найширші за обсягом і найглибші за змістом знання про державно-правові явища. Ці знання фіксуються у поняттях і теоретичних конструкціях, що с найбільш загальними та абстрактними у порівнянні з поняттями інших юридичних наук. Але висновки теорії держави і права не є вторинними, похідними, які виникають внаслідок узагальнення результатів галузевих юридичних наук. Загальність її висновків заснована на дослідженнях власного предмета - загальних закономірностей державно-правових явищ.

Теорія держави і права, вивчаючи та узагальнюючи практику, формулює поняття і визначення державно-правових явищ, виробляє наукові рекомендації та висновки, генерує нові ідеї, які дозволяють не тільки зрозуміти сутність, зміст і форми держави і права, а й вміло застосовувати їх з метою прогресивного розвитку суспільства. Теоретичні положення мають широко використовуватися фахівцями у правотворчій і правозастосовній діяльності, при вирішенні питань вдосконалення правового виховання населення тощо.

Державно-правова дійсність, політико-правові процеси, що досліджуються теорією держави і права, належать до найскладніших та найважливіших суспільних сфер, від яких багато у чому залежить життєдіяльність суспільства, їх наукове осмислення - об'єктивна потреба українського соціуму на сучасному етапі його існування та розвитку, адже теорія держави і права як фундаментальна наука є вагомим джерелом правового прогресу справляє величезний вплив на розвиток суспільного юридичного мислення та зростання юридичної активності як всього суспільства, так і кожної особи у ньому.

Теорія держави та права як юридична дисципліна - це фундаментальна, методологічна навчальна дисципліна в системі вищої юридичної освіти, що має за мету підготувати юристів високої кваліфікації, сформувати в них гуманістичне правове мислення, здатність професійно забезпечувати реалізацію, охорону та захист прав і свобод людини, виявляти активність в утвердженні в Україні принципу верховенства права, в розбудові демократичної, соціальної та правової держави.

При цьому теорія держави та права - одна з небагатьох юридичних дисциплін, що безпосередньо пов'язана з формуванням професійної правосвідомості курсанта (слухача). Саме з вивчення теорії держави та права розпочинається закладання фундаменту індивідуальної правової культури майбутнього працівника міліції, формування в нього наукової основи юридичного світогляду та глибокої поваги до права як соціальної цінності.

Під час викладання теорії держави та права передаються основні досягнення правової думки, система понять, що дозволяє вільно орієнтуватися в юридичній сфері. Теорія держави та права надає курсантам (слухачам) первинне уявлення про основні поняття юриспруденції, без яких неможливо усвідомити конкретні знання галузевих та інших юридичних дисциплін.

Саме на теорію держави та права як загальнометодологічну юридичну дисципліну покладаються важливі завдання з формування в майбутніх міліціонерів відповідних знань і умінь нормотворчого, правореалізаційного та правоохоронного характеру.

Валентин Васильович Коваленко

Ректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, генерал-лейтенант міліціїСхожі статті
Теорія держави та права - Гіда Є. O. - Передмова

| Следующая