Порівняльне конституційне право - Кириченко В. М. - Передмова

Вивчення навчальної дисципліни "Порівняльне конституційне право" студентами спеціальності "Міжнародні економічні відносини" зумовлено місцем, яке конституційне право займає в системі національного права тієї чи іншої країни. Головним джерелом конституційного права є конституція, принципи і норми якої в кінцевому підсумку визначають характер і зміст норм інших галузей права. Незважаючи на різноманітність форм конституцій, порядку їх прийняття та інших ознак, за змістом вони закріплюють найважливіші суспільні відносини, що стосуються правового статусу людини, устрою держави і суспільства, організації та здійснення державної влади.

Викладання матеріалу в навчальному посібнику здійснено відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни "Порівняльне конституційне право" Запорізького національного технічного університету, з урахуванням положень Болонської декларації за модульним принципом і рейтинговою оцінкою засвоєних знань та набутих умінь студентів.

Програмний матеріал зазначеної дисципліни, на відміну від навчальної дисципліни "Конституційне (державне ) право зарубіжних країн", не містить двох окремих частини: Загальної та Особливої і має інтегративний характер, який виражається в тому, що загальні, концептуальні конституційно-правові положення (Загальна частина) супроводжується конкретизацією тих чи інших аспектів конституційного права окремих країн (Особлива частина).

У зв'язку з невеликим обсягом аудиторних годин предметом порівняльно-правового аналізу були окремі частини правових систем і ряд вітчизняних і зарубіжних інститутів конституційного права.

Значення цього курсу полягає в тому, що за допомогою порівняльного (компаратівістського) аналізу змісту конституцій сучасних країн світу можна не тільки ознайомитися з правовою системою певної держави, а й вийти за її межі та подивитися під іншим кутом зору на національні проблеми, враховуючи при цьому як позитивний, так і негативний конституційний досвід окремих зарубіжних країн. Особливо це важливо для України, яка після проголошення незалежності почала створювати свою власну конституційно-правову систему.

Для полегшення процесу сприйняття та глибокого засвоєння навчального матеріалу автори намагалися в стислій та доступній формі не тільки викласти основні положення цієї дисципліни, а й проілюструвати їх достатньою кількістю прикладів з конституцій насамперед найбільш розвинутих країн світової спільноти, країн Центральної і Східної Європи, а також тих країн, що утворилися на теренах колишнього СРСР. При цьому слід звернути увагу на те, що переклад українською мовою ряду витягів із конституцій зарубіжних країн виконані авторами і не є офіційними.

Під час підготовки навчального посібника авторами було використано близько 50 конституцій країн світу, а також наукові праці, підручники, навчальні посібники відомих українських і російських учених: М. В. Баглая, А. З. Георгіци, В. В. Кравченка, В. В. Маклакова, А. Н. Медушевського, Л. А. Окунькова, В. Ф. По-горілка, В. О. Ріяки, Б. А. Страшуна, Ю. М. Тодики, О. Ф. Фриць-кого, В. Е. Чіркіна, В. М. Шаповала, П. П. Шляхтуна та багатьох інших, бібліографічний опис яких надано в списку використаної та рекомендованої літератури.

Автори сподіваються, що запропонований в посібнику аналіз загальних закономірностей та особливостей державно-правових інститутів різних країн сприятиме розширенню світоглядних уявлень студентів і засвоєнню ними теоретичних знань з порівняльного конституційного права.Схожі статті
Порівняльне конституційне право - Кириченко В. М. - Передмова

| Следующая