Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 1. Зміст поняття "дерева цілей"

1. Зміст поняття "дерева цілей"

Дуже важко лаконічно і водночас повно сформулювати зміст існування будь-якого підприємства. Тому подальше викладення матеріалу розпочнемо з прикладу місії компанії Мак Дональдз.

У Місії Мак Дональдз влучно сформульований її зміст.

Ключовий ринок

Надання послуг швидкого харчування

Відмінність

У всьому світі їжа готується з дотриманням стандартів високої якості, однакових смакових характеристик та помірних цін

Особливості

Їжа подається в однаковому приємному невибагливому інтер'єрі та дружній атмосфері

Тут викладені думки про те, куди йде компанія і що вона робить. Вони знайшли свій ринок і визначили, що можуть зробити для цього ринку, встановили шляхи залучення клієнтів на цей ринок. Відмінність їх продукту, яку Мак Дональдз використовує для того, щоб змусити людей платити більше за свій продукт, чи вподобати його більше, полягає у тому, що вони хочуть пропонувати покупцю їжу швидко, високої якості, смачну і за розумною ціною, в однаково дружній атмосфері у всьому світі. Сильною рисою даної місії є те, що вона викладена просто і ясно.

Як бачимо з наведеного прикладу, місія підприємства може слугувати не одній цілі. Перш за все, місія повинна визначати довгостроковий Напрямок і ціль діяльності вашого підприємства. Ви хочете визначити, чим є ваше підприємство, що воно робить і куди йде.

Місія акумулює в собі різні напрямки діяльності організації, тобто вона наділена властивістю цілісності. Звідси існує можливість її поділу на елементи (цілі), які в даному випадку вважаються первинними. В результаті першого поділу (пояснення) місії утворюються загальні цілі першого рівня, які називають стилевими цілями. Другий поділ дозволяє стилеві цілі розділити на робочі цілі другого рівня. Якщо продовжувати ділити робочі цілі другого рівня, це приведе до моделі цілей у вигляді "дерева цілей".

"Дерево цілей" - це наочне графічне зображення підпорядкованості та взаємозв'язку цілей, що демонструє розподіл загальної (генеральної) мети або місії на підцілі, завдання та окремі дії. o

Вершина "дерева цілей" відповідає основному виду діяльності підприємства, і її, зазвичай, називають місією. Вона відповідає на запитання: якими видами діяльності хоче займатися підприємство? Другий рівень "дерева цілей" відображає внутрішні цінності, яких дотримується вище керівництво організації. Оскільки вони значною мірою залежать від стилю керівника, то їх, як вже зазначалось, називають стилевими цілями. Всі інші цілі, розташовані нижче "дерева цілей", мають назву робочі цілі.

Таке "дерево цілей" спрощує процес оцінки відносної важливості (системних пріоритетів) кожної цілі, яка необхідна для встановлення ресурсів при розробці стратегічних планів.

2. Методи побудови "дерева цілей"

Основна ідея щодо побудови "дерева цілей"-декомпозиція (розукрупнювання) - це метод розкриття структури системи, при якому за однією ознакою її поділяють на окремі складові. Деком позиція використовується для побудови "дерева цілей", щоб пов'язати генеральну мету зі способами її досягнення, сформульованими у вигляді завдань окремим виконавцям.

Розглянемо технологічні засади побудови "дерева цілей".

Метод дезагрегації цілей застосовується для формалізованих цілей, які найчастіше характеризують реально існуючі об'єкти або ті, що створюються. Він базується на системному уявленні про об'єкт дослідження і передбачає використання таких понять (мал. 4.1).

1. Система (С) як цілісний об'єкт, тобто генеральна ціль або ідеальне уявлення про те, що треба створити.

2. Підсистема (ПС) як частина більш загальної системи, у якій підсистеми є функціонально значущими.

Елементи як сукупність складових підсистем.

побудова

Мал. 4.1. Побудова "дерева цілей" методом дезагрегації

Варто зазначити, що другий та нижчі рівні "дерева цілей" мають містити основні та альтернативні елементи досягнення цілей вищого рівня. Далі побудову І і II рівнів "дерева цілей" методом дезагрегації виконують за тими ж правилами: кожна з цілей поділяється на. елементи, і для кожної з них створюється комплекс альтернативних дій для їхнього досягнення.

Елементи І і 11 рівнів "дерева цілей" далі можна не поділяти на нижчі рівні в таких випадках:

А) якщо елемент, який аналізується, безпосередньо не пов'язаний з основною системою та не дає нічого цінного для її функціонування;

Б) якщо елемент, що розглядається, є тривіальним, а його існуючий варіант влаштовує дослідника та виконавця.

Метод забезпечення необхідних умов при побудові "дерева цілей" можна використати для декомпозиції мети будь-якого типу. Схематично метод забезпечення необхідних умов наведено на мал. 4.2.

побудова

Мал. 4.2. Побудова "дерева цілей" методом забезпечення необхідних умов

Цей метод передбачає, що сформульована генеральна мета пропонується експертам для аналізу та побудови "дерева цілей". Незалежні експерти висувають вимоги щодо форми та умов, необхідних для досягнення мети, пропонують перелік оцінок структури цілей, а також заходи для їх досягнення.

Для проведення будь-яких робіт у соціально-економічній системі, якою є організація чи підприємство, необхідно створити певні умови, що й відображено у вигляді цілей І рівня. Кожний наступний рівень є конкретизацією зазначених умов у термінах робіт, наприклад: 1.1 - залучення інвестицій; 1.2 - одержання кредитів; 2.1 - придбання та налагодження устаткування; 3.1 - залучення кадрів певної кваліфікації; 4.1 - зміни в структурі організації тощо.

Ієрархія цілей дає змогу відповісти на запитання про відповідальність за. досягнення різних цілей завдяки встановленню взаємозв'язку між ієрархічними рівнями організації та цілями. Масштаби робіт для досягнення окремих цілей дають змогу визначити кількість і кваліфікацію виконавців, а взаємозв'язок між окремими гілками - встановити ефективну кооперацію між виконавцями.Схожі статті
Стратегічний менеджмент - Осовська Г. В. - 1. Зміст поняття "дерева цілей"

Предыдущая | Следующая