Статистика - Опря А. Т. - Вступ

Зрослі вимоги до статистики як фундаментальної навчальної дисципліни (поряд з математикою та інформатикою), а також нагальна потреба в підвищенні її наукового рівня зумовлюють необхідність перебудови і самого навчального курсу. А саме, викладання статистики повинне забезпечувати створення надійної методологічної бази поглибленого економічного аналізу з комплексним використанням традиційних статистичних і сучасних математико-статистичних методів.

Оволодіння матеріалом відповідних тем має дати студенту перші навички самостійної роботи з масовими статистичними даними і забезпечити створення теоретичної бази для наукового пошуку в курсовому та дипломному проектуванні, а з часом - і у майбутній практичній чи науковій діяльності.

При підготовці підручника враховано досвід викладання навчальних курсів "Статистика" та "Методика викладання статистики" в Національному аграрному університеті та інших вузах, наявність раніше опублікованих автором підручників, навчальних посібників і інших навчально-методичних і нормативних матеріалів.

Враховуючи відчутні психологічні перешкоди щодо широкого використання методів математичної статистики у вирішенні різного роду аналітичних задач, окремі теми підручника викладено у максимально можливому наближенні висвітлення їх прикладного значення, а при необхідності - їх математичної природи (а не математичних доведень). Особливого значення надано економічній інтерпретації результатів математичних розрахунків, що повинно сприяти творчому засвоєнню статистичних прийомів обробки економічної інформації.

Зважаючи на теоретичну важливість деяких тем і їх практичну значущість в аналізі соціально-економічних явищ, а також те, що для підготовки магістрів і аспірантів потрібно більш глибокий розгляд питань теорії, методології та практики статистичних досліджень, окремі розділи роботи викладено більш поглиблено і ширше, з висвітленням ряду питань за результатами власних досліджень автора.

При написанні підручника враховувався той факт, що галузь економічних досліджень, в якій передбачається застосування математико-статистичних методів, специфічна, а саме те, що незалежність одиниць спостереження і нормальний характер розподілу тут не є правилом. Вказана особливість значно ускладнює методи статистичної оцінки. Такі обставини зумовили детальніше викладення окремих тем навчальної програми. Серед них: вибірковий метод спостереження, дисперсійний і кореляційно-регресійний аналіз.

Підручник розрахований на програмований контроль засвоєних знань студентами в розрізі окремих тем. Автор застосував лінійну програму контролю знань, а саме той її варіант, коли студент повинен знайти правильну відповідь із кількох відповідей і перейти до наступного кадру інформації.

Форма подання програмованого матеріалу і концентрованість його змісту мають такі переваги перед посібниками та підручниками з традиційною формою викладення: 1) сприятимуть перевірці засвоєння знань по результатах відповідей (кількість правильних відповідей), що свідчить про успіхи студента в процесі вивчення кожної теми; 2) власний безперервний контроль служитиме зворотним зв'язком щодо розуміння студентом матеріалу; 3) пристосованість для самостійного вивчення курсу; 4) можливість уточнення найбільш істотних питань; 5) можливість звести широке коло питань до основних (вузлових).Схожі статті
Статистика - Опря А. Т. - Вступ

| Следующая