Риторика - Олійник О. Б. - 1.2. Ораторське мистецтво як соціальне явище

Термін "ораторське мистецтво" (від лат. oratio - мова, красномовство) античного походження. Його синонімами є грецьке слово "риторика" (rhetorik) і українське "красномовство".

Під ораторським мистецтвом слід розуміти передусім високий ступінь майстерності публічного виступу, якісну характеристику ораторської мови, майстерне володіння живим словом. Ораторське мистецтво - це мистецтво побудови та публічного вимовлення промови з метою бажаного впливу на аудиторію.

Подібне тлумачення ораторського мистецтва існувало ще в античні часи. Наприклад, Аристотель визначав риторику як "здатність знаходити можливі способи переконання щодо кожного даного предмета ".

"...красномовство є дар приголомшувати душі, переливаючи в них свої пристрасті, і повідомляти їм образ своїх понять ". Ораторським мистецтвом називають також науку про красномовство, що історично склалася, і навчальну дисципліну, що вивчає основи ораторської майстерності.

Відзначимо ще одну особливість ораторського мистецтва. Воно має складний синтетичний характер. Філософія, логіка, психологія, педагогіка, мовознавство, етика, естетика - ось науки, з якими пов'язане ораторське мистецтво. Фахівців різного профілю цікавлять різні проблеми красномовства. Наприклад, лінгвісти розробляють теорію культури усної мови, дають рекомендації ораторам, як користуватися багатством рідної мови. Психологи вивчають питання сприйняття і впливу мовного повідомлення, вивчають проблеми стійкості уваги під час публічного виступу, досліджують психологію особи оратора, психологію аудиторії як соціально-психологічної спільноти людей. Логіка вчить оратора послідовно і чітко висловлювати свої думки, правильно будувати виступ, доводити істинність положень, що висуваються, і спростовувати помилкові твердження супротивників.

У сучасній теорії мовної комунікації риторика розуміється як:

1) наука про ораторське мистецтво;

2) зведення правил ораторського мистецтва, або навчальної дисципліни;

3) зловживання ораторським мистецтвом.

Теми для обговорення

1. Що таке риторика? 2. Коли виникла риторика?

3. Назвіть імена прославлених ораторів античності?

4. Історія розвитку риторики.

5. Назвіть основні особливості ораторського мистецтва як соціального явища.

6. Як розуміється риторика у сучасній теорії мовної комунікації?

Завдання. Тренінги. Ігри

- Із трьох - чотирьох словників випишіть визначення (тлумачення) термінів: красномовство, риторика, оратор, спілкування. Зверніть увагу на розбіжності в їх тлумаченні. Спробуйте сформулювати свою думку.

Зверніть увагу на те, що поняття "риторика" є розгалуженим: риторика як наука і риторика як мистецтво.

Як ви оцінюєте таку подвійність? Наведіть приклади, де риторика виступає як наука, а де - як мистецтво.

У чому різниця між оратором і ритором? Чи ці терміни взаємозамінні?

- Складіть синонімічний ряд до слова оратор: вітія, красномовець і т. п. Спробуйте пояснити відтінки значення та особливості вживання кожного синоніма.

Складіть власний словник дієслів говору і слухання за зразком.

Зразок: він (або я) вимовив, почув, пробурмотів і т. д.

Порівняйте перший і другий стовпчики. Що дають нам такі ряди синонімів?

Так само складіть і антонімічні пари: говорити - мовчати, говіркий - мовчазний, балакун - мовчун та ін.

- "Слухаю... очима"

Мета гри - удосконалювати вміння пізнавати людину, нічого не розпитуючи про неї; проникнути в думки, що ретельно приховуються у процесі спілкування; якнайкраще зрозуміти відчуття людини, скупої на слова.

Підготовчий етап.

Проблемна ситуація: два гравці сідають у центрі круга спиною один до одного і починають спілкуватися на одну з актуальних для слухачів у даний момент тем (результати контрольної роботи, підготовка до вечора і тощо). За підсумками спілкування (1 хвилина) проводиться рефлексія: наскільки комфортно відчував себе кожен з тих, хто спілкувався, у чому полягає різниця у спілкуванні, якби співбесідники сиділи обличчям до обличчя, або в інших положеннях (сидячи, відкинувшись на спинку стільця і тримаючи руки і ноги перехрещеними; сидячи, дещо нахилившись вперед, направивши шкарпетки ніг і, відповідно коліна, один до одного, демонструючи долоні і розстебнувши піджак; сидячи в такій же позі, але змінивши відстань).

Аудиторія - це група людей, у думках чи поведінці яких мають відбутися зміни, до яких прагне оратор.

Вплив - це дія на стан, думки, почуття і вчинки іншої людини за допомогою вербальних і невербальних засобів, у результаті якої відбуваються зміни в поглядах чи поведінці.

Оратор - це людина, яка переконує інших прийняти певні твердження або виконати певні дії.

Предмет риторики - це публічний виступ у процесі комунікації.

Промова - це мовленнєве повідомлення, з яким оратор звертається до аудиторії.

Риторика - це наука про способи підготовки та виголошення ораторської промови з метою певного впливу на аудиторію.Схожі статті
Риторика - Олійник О. Б. - 1.2. Ораторське мистецтво як соціальне явище

Предыдущая | Следующая