Ринок праці - Волкова О. В. - Тести поточного контролю знань по темі 12

1. Перший період розвитку вітчизняного ринку праці почався:

А) в дореволюційній Росії;

Б) в роки радянської влади;

В) із прийняттям першого радянського кодексу законів про працю;

Г) із встановленням права людини на працю та права безробітного на отримання матеріальної допомоги.

2. Початок другого періоду розвитку ринку праці відноситься до:

А) прийняття першого радянського кодексу законів про працю;

Б) встановлення права людини на працю та право безробітного на отримання матеріальної допомоги;

В) отримання права місцевих рад народних депутатів трудящих примусово залучати незайнятих людей до суспільної праці;

Г) монополізації Державними органами влади функцій регулювання відносин праці та реєстрації безробітних.

3. Третій період розвитку ринку праці пов'язаний з:

А) прийняттям першого радянського кодексу законів про працю;

Б) переходом до НЄПу та провалом воєнного комунізму;

В) прийняттям нового кодексу праці;

Г) отриманням права місцевих рад народних депутатів трудящих примусово залучати незайнятих людей до суспільної праці.

4. Четвертий період розвитку ринку праці пов'язаний із:

А) прийняттям нового кодексу праці;

Б) переходом до НЕПу та провалом воєнного комунізму;

В) встановленням права людини на працю та право безробітного на отримання матеріальної допомоги;

Г) оголошення безробіття як повністю ліквідованого.

5. Примусова реєстрація, мобілізація працездатного населення та його розподіл за галузями економіки, наявність трудової армії, мілітаризація праці, характерні для... періоду розвитку вітчизняного ринку праці:

А) першого;

Б) другого;

В) третього;

Г) четвертого.

6. Відновлення ринкових відносин в сфері виробництва та праці, виплат допомоги по безробіттю, відміна трудових повинностей та мобілізації, впровадження добровільного порядку праці, поява радянських бірж праці характерні для... періоду розвитку вітчизняного ринку праці:

А) першого;

Б) другого;

В) третього;

Г) четвертого.

7. Встановлення центральним союзним, республіканським або галузевим плановим органом тарифних ставок оплати праці, розмірів посадових окладів, регламентація максимальних розмірів премій, доплат, надбавок до заробітної плати, ліквідація установ праці характерно для... періоду розвитку вітчизняного ринку праці:

А) першого;

Б) другого;

В) третього;

Г) четвертого.

8. В розвинутих капіталістичних країнах світу формується механізм регулювання національних та регіональних ринків праці, що відбувається в... етапи:

А) 2;

Б)3;

В) 4;

Г)5.

9. Перший етап розвитку національних та регіональних ринків праці в розвинутих капіталістичних країнах світу відбувався в:

А) 20-тих рр. XX ст.;

Б) 30-тих рр. XX ст.;

В) 40-тих рр. XX ст.;

Г) 50-тих рр. XX ст.

10. Епізодичний характер регулювання, що обумовлюється виникаючими в економіці екстремальними ситуаціями, характерний для такого етапу розвитку ринку праці капіталістичних країн:

А) першого;

Б) другого;

В) третього;

Г) четвертого.

11. Правові основи регулювання ринку праці розроблялись на... етапі розвитку рийку праці капіталістичних країн:

А) першому;

Б) другому;

В) третьому;

Г) четвертому.

12. Систематичний вплив на ринок праці в руслі кейнсіанської економічної концепції, що передбачає створення державою нових робочих місць в державному секторі, організацію суспільних робіт, розширення сфери державної освіти та професійної підготовки, підвищення обсягу витрат на допомоги, відбувався на... етапі розвитку ринку праці капіталістичних країн:

А) першому;

Б) другому;

В) третьому;

Г) четвертому.

13. Панування кейнсіанської теорії регулювання ринку праці було характерно для:

А) 20-30-тих рр. XX ст.;

Б) 40-50-тих рр. XX ст.

В) 50-60-тих рр. XX ст.;

Г) 60-70-тих рр. XX ст.

14. Консервативний напрямок державного регулювання ринку праці на третьому етапі його розвитку був характерний для таких країн:

А) Германія;

Б) Франція;

В) Англія;

Г) США.

15. Ліберальний напрямок державного регулювання ринку праці на третьому етапі його розвитку був характерний для таких країн:

А) Германія;

Б) Франція;

В) Англія;

Г) США.

16. В часи незалежності в Україні Васильченко В. С. та Василенко П. М. виділяють... періоди розвитку ринку праці відповідно до системи реформування заробітної плати:

А) 2;

Б)3;

В) 4;

Г)5.

17. Руйнування відтворювальної функції заробітної плати, збіднілість багатьох працюючих, зростання прихованого безробіття та нерегламентованої зайнятості високими темпами внаслідок прийняття Закону України "Про підприємництво на Україні", статтею 19 якого підприємствам надавалась повна самостійність в організації заробітної плати та встановленні фонду оплати праці, характерно для... періоду розвитку ринку праці України в умовах незалежності:

А) першому (за часів радянської влади до 1991 року);

Б) другому (1991-1992 рр.);

В) третьому (грудень 1992 р. - травень 1995 р.);

Г) четвертому (з травня 1995 року).

18. Вченими науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції і Науково-дослідного інституту соціального захисту населення виділено... етапи соціальної політики:

А) 2;

Б)3;

В) 4;

Г)5.

19. На... етапі розвитку ринку праці основними завданнями, на думку вчених Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції і Науково-дослідного інституту соціального захисту населення є: боротьба з бідністю та формування середнього класу, наближення національного законодавства до європейських стандартів, переорієнтація соціальної політики на сім'ю:

А) першому;

Б) другому;

В) третьому;

Г) четвертому.

20. За співвідношенням попиту та пропозиції на ринку праці України за 1991-2004 рр. виділяються такі етапи розвитку ринку праці України та її регіонів: початковий етап трансформації - пропозиція праці скорочується, попит на працю скорочується в 6,4 рази швидше; проміжний етап трансформації - попит на працю скорочується, пропозиція праці легалізується і підвищується в 7 разів швидше, ніж скорочується попит на працю; та етап економічного зростання - пропозиція праці продовжує підвищуватись, але попит на працю підвищується в 313 рази швидше для яких характерні наступна хронологія:

А) 1991-1993 рр.; 1994-1998 рр.; 1999-2004 рр.;

Б) 1991-1995 рр.; 1996-1999 рр.; 2000-2004 рр.;

В) 1991-1994 рр.; 1995-1999 рр.; 2000-2004 рр.;

Г) 1991-1995 рр.; 1996-2000 рр.; 2001-2004 рр.Схожі статті
Ринок праці - Волкова О. В. - Тести поточного контролю знань по темі 12

Предыдущая | Следующая