Підприємництво - Гой І. В. - РОЗДІЛ 4. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

4.1 Підприємство як організаційна форма прояву підприємництва. Класифікація підприємств

Сучасна ринкова економіка грунтується на підприємництві в різноманітних його модифікаціях. Підприємництво може здійснюватись у формі підприємства або як індивідуальне підприємництво. В останньому випадку підприємство не створюється, а реєструється фізична особа-підприємець.

У західній економічній літературі підприємство називають фірмою.

Згідно із статтею 62 Господарського Кодексу України, підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційний код. Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо). Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством.

Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємства можуть створювати об'єднання: асоціації, консорціуми, концерни, та інші. Підприємства-учасники об'єднання підприємств зберігають статус юридичної особи.

Залежно від Форм власності В Україні можуть діяти підприємства таких видів:

- Приватне Підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи). Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи. На 1.07 2011 р. в Україні було зареєстровано 286,6 тис. приватних підприємств.

- підприємство, що діє на основі Колективної власності (підприємство колективної власності);

- Комунальне Підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

- Державне Підприємство, що діє на основі державної власності;

- підприємство, засноване на Змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності).

У разі якщо в статутному капіталі підприємства іноземна інвестиція становить не менш як 10%, воно визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в статутному капіталі якого іноземна інвестиція становить 100%, вважається Іноземним підприємством.

Залежно від Способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу В Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

Унітарне Підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника.

Корпоративне Підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

Підприємства залежно Від чисельності працюючих та обсягу валового доходу За рік можуть бути віднесені до малих підприємств, середніх або великих підприємств.

частка підприємств у % до загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) в україні у 2010 році (за даними державного комітету статистики україни)

Рисунок 4.1 - Частка підприємств у % до загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) в Україні у 2010 році (за даними Державного комітету статистики України)

Зведену класифікацію підприємств представлено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - Класифікація підприємств

Класифікаційна ознака

Вид підприємства

Мета і характер діяльності

■ Комерційне, яке діє з метою отримання прибутку.

■ Некомерційне, для якого отримання прибутку не є основною метою.

Форма власності

Приватне, колективне, державне, комунальне, змішане.

Належність капіталу

Національне, іноземне, з іноземними інвестиціями (спільне).

Класифікаційна ознака

Вид підприємства

Галузево-функціональний вид діяльності (згідно із класифікацією видів економічної діяльності - КВЕД)

Промислове, будівельне, сільськогосподарське, транспортне, торговельне, банківське, страхове, туристичне та ін.

Спосіб утворення (заснування) та формування статутного капіталу

■ Унітарне - створюється одним засновником (держава, об'єднання громадян, приватний власник).

■ Корпоративне - утворюється, двома або більше засновниками, діє на основі об'єднання майна та підприємницької чи трудової діяльності засновників, їх спільного управління справами..

Розмір (чисельність працюючих та обсяг валового доходу за рік)

■ Мале (до 50 осіб та 10 млн. євро)

■ Середнє

■ Велике (більше 250 осіб та 50 млн. євро).

Підприємства також розрізняють за організаційно-правовою формою господарювання (див. 4.6).Схожі статті
Підприємництво - Гой І. В. - РОЗДІЛ 4. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Предыдущая | Следующая