Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ТЕМА № 5. Спеціальне розслідування нещасних випадків

Мета роботи: вивчити кваліфікацію нещасних випадків, ознайомитись з положенням про спеціальне розслідування нещасних випадків; навчитись складати необхідні звітні документи щодо спеціального розслідування нещасних випадків, навчитись розробляти заходи для усунення причин нещасних випадків, отримати практичні навички для спеціального розслідування конкретного нещасного випадку.

І. Цільова програма

№ з/п

Змістово-методичні орієнтири навчання

Рівень знань

Початковий

Кінцевий

Змістові

1.

Кваліфікацію нещасних випадків.

РО

ПОЗ

2.

Групові нещасні випадки та НВ із смертельним наслідком.

РО

ПОЗ

Компетентнісно-світоглядні

5.

Положенням про спеціальне розслідування НВ.

РО

У

6.

Заходи для усунення причин нещасних випадків.

РО

П

ІІ. План практичного заняття

1. Кваліфікація нещасних випадків, їх причини та ознаки. Поняттями, які пов' язані з НВ.

2. Положення про організацію охорони праці та порядок спеціального розслідування НВ (групових та із смертельним наслідком).

3. Отримайте завдання у викладача і визначте чи підлягає описаний нещасний випадок спеціальному розслідуванню та якому саме.

4. Вивчити "Пояснення щодо заповнення акту спеціального розслідування".

5. Скласти акт спеціального розслідування групового нещасного випадку або нещасного випадку з смертельним наслідком.

6. Звітні документи щодо спеціального розслідування.

7. Розробити систему заходів для усунення причин нещасних випадків.

ІІІ. Теоретичні відомості

Нещасний випадок - це раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, внаслідок якого заподіяна шкода здоров' ю або наступила смерть. Нещасний випадок на виробництві - це наслідок раптової дії на працівника якогось небезпечного виробничого фактора під час виконання трудових обов' язків або завдань керівника робіт. До цього переліку відносять нещасні випадки, які трапились: під час виконання трудових обов' язків, а також дій в інтересах підприємства без доручення власника (дії в інтересах підприємства - це дії працівника, які не входять в коло його прямих обов' язків, зокрема, надання необхідної допомоги іншому працівникові у піднятті та встановленні важкого пристосування, дії щодо запобігання аваріям, гасіння пожеж тощо); на робочому місці на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу, включаючи встановлені перерви: протягом часу, необхідного для приведення в порядок знаряддя виробництва, засобів захисту, одягу перед початком або після закінчення роботи, а також для особистої гігієни; під час проїзду на роботу або з роботи на транспорті підприємства або сторонньої організації, яка надала його згідно з договором (заявкою), а також на власному транспорті, який використовувався в інтересах виробництва; під час аварій (пожеж тощо), а також під час їх ліквідації на виробничих об' єктах; під час надання підприємствам шефської допомоги.

Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки: групові, із смертельним наслідком.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком керівник навчального закладу зобов' язаний негайно повідомити: батьків потерпілого або особу, яка представляє його інтереси; лікувально-профілактичний заклад за місцем, де стався нещасний випадок (у разі виявлення отруєнь - місцеву санітарно-епідеміологічну службу); орган управління освітою, інший центральний орган виконавчої влади, засновника (власника), якому підпорядкований навчальний заклад; прокуратуру, орган внутрішніх справ за місцем, де стався нещасний випадок.

Про кожний груповий нещасний випадок, а також нещасний випадок із смертельним наслідком орган управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу протягом доби повідомляє Міністерство освіти і науки України та надсилає матеріали спеціального розслідування в 3-денний термін після закінчення розслідування. Повідомлення передається телеграфом, телефоном або іншим засобом зв'язку.

Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло від 1 до 4 осіб або травмовано до 10 осіб, проводиться комісією із спеціального розслідування, яка призначається наказом керівника органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу, за участю представника Міністерства освіти і науки України. Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, проводиться комісією із спеціального розслідування, призначеною наказом Міністерства освіти і науки України. Нещасні випадки з особливо тяжкими наслідками (у разі загибелі 5 і більше осіб або травмування 10 і більше осіб) розглядаються на засіданні колегії Міністерства освіти і науки України.

До складу комісії із спеціального розслідування групового нещасного випадку і випадку із смертельним наслідком входять: голова - керівник (заступник) органу управління освітою (у разі загибелі 5 і більше осіб або травмування 10 і більше осіб) або керівник (заступник) навчального закладу (у разі загибелі від 1 до 4 осіб або травмування до 10 осіб); члени - керівник (заступник) навчального закладу, начальник (працівник) служби охорони праці, представник педагогічного колективу, представник Міністерства освіти і науки України, представник профспілки, членами якої є потерпілі.

Комісія із спеціального розслідування протягом 10 днів розслідує нещасний випадок і складає акт спеціального розслідування, оформляє інші необхідні документи і матеріали. Голова комісії, яка проводила спеціальне розслідування нещасного випадку, у п' ятиденний термін після його закінчення направляє матеріали до прокуратури за місцем, де стався груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком.

Пояснення щодо заповнення акта спеціального розслідування групового нещасного випадку або нещасного випадку з смертельним наслідком. Акт складається з текстової частини, яка заповнюється відповідно до загальноприйнятих термінів. Всі записи повинні бути чіткими, повністю відповідати тому чи іншому пункту, не повинно бути виправлень тощо.

В пункті 1 - записують дату, коли сталась подія.

В пункті 2 - вказують час події.

В пункті 3 - записується назва Міністерства, відомства, до сфери управління якого належить навчальний заклад, вказується повна назва навчального закладу.

В пункті 4 - вказується дата складання акту.

В пункті 5 - вказується адреса (область, місто, район, село і вулиця).

В пункті 6 - записують дату призначення комісії, номер наказу та ким вона призначена.

В пункті 7-8 - перераховують склад комісії (голову та членів) з указанням прізвищ, імен, по батькові, посад та місця роботи, якщо залучались інші спеціалісти то їх зазначають в цьому пункті.

В пункті 9 - вказують період діяльності комісії.

В пункті 10 - вказують прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, клас, група, навчальний заклад, час проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Якщо розслідується груповий нещасний випадок, то у пункті 10 акта спеціального розслідування зазначаються відомості на кожного потерпілого окремо.

В пункті 11 - вказують обставини нещасного випадку, назву заходу, що проводився. Описуються всі події, що відбувалися, та роботи, що проводилися до настання нещасного випадку. Зазначається, як проходив навчально-виховний процес, хто керував цим процесом, що сталося з потерпілим. Викладається послідовність подій, наводяться небезпечні і шкідливі фактори, які могли вплинути на потерпілого, описуються дії потерпілого та інших осіб, причетних до нещасного випадку. Зазначається характер травми, ступінь її важкості, попередній діагноз і заходи, вжиті для надання першої допомоги потерпілому.

В пункті 12 - наводяться основні технічні та організаційні причини нещасного випадку, уключаючи перевищення гранично допустимих норм небезпечних і шкідливих факторів, якщо вони вплинули на подію (допуск до роботи ненавчених або непроінструктованих осіб, несправність обладнання, машин, механізмів, відсутність керівництва, нагляду за проведенням навчально-виховного процесу). Після кожної причини вказуються, які конкретні вимоги законодавства і нормативних актів про охорону праці, інструкцій з безпечного ведення робіт, посадових інструкцій були порушені (з посиланням на відповідні статті, розділи, пункти). Зазначаються узагальнені результати проведеної перевірки стану охорони праці у закладі.

В пункті 13 - наводяться заходи, запропоновані комісією, повинні складатися із: заходів щодо ліквідації наслідків події (у разі потреби); заходів щодо усунення безпосередніх причин травмування і запобігання подібним випадкам у подальшому.

Вони можуть бути викладені у вигляді таблиці або перелічені у тексті із зазначенням змісту заходів, термінів їх виконання і посадових осіб, відповідальних за їх реалізацію.

В пункті 14 - у цьому розділі зазначаються особи, у тому числі й потерпілий, чиї дії або бездіяльність призвели до нещасного випадку. Після викладення змісту порушення зазначаються статті, розділи, пункти законодавчих і нормативних актів з охорони праці, посадових інструкцій, які були порушені. У кінці розділу пропонуються заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких стався нещасний випадок.

В пункті 15 - після висновку в акті робиться запис про те, що комісія мала зустрічі з потерпілими або батьками (особами, які представляють їх інтереси), розглянула на місці питання надання соціальної і матеріальної допомоги, роз' яснила їхні права відповідно до чинного законодавства.

В пунктах 16-17 ставляться відповідні підписи. На окремій сторінці подається перелік матеріалів, що додаються. Уся справа (акт спеціального розслідування і матеріали, що додаються) брошурується.

В акті обов' язково вказують, що комісія мала зустрічі з потерпілим (членами його сім' ї), розглянула на місці питання надання соціальної і матеріальної допомоги, роз' яснила їхні права згідно діючого законодавства. даному пункті вказують, що комісія мала зустрічі з потерпілим (членами його сім' ї), розглянула на місці питання надання соціальної і матеріальної допомоги, роз' яснила їхні права згідно діючого законодавства.

Матеріали спеціального розслідування повинні включати: копію наказу про створення комісії з спеціального розслідування; акт спеціального розслідування; копію акта за формою Н-2 на кожного потерпілого окремо; - плани, схеми і фотознімки місця події; протоколи опитувань, пояснення свідків нещасного випадку та інших причетних осіб, а також посадових осіб, відповідальних за дотримання вимог, норм і правил з охорони праці; витяг з журналу про проходження потерпілим навчання та інструктажів з охорони праці, правил поведінки;

Медичний висновок про характер і важкість ушкоджень, що вчинено потерпілому, причини його смерті; висновок експертної комісії (якщо така була створена) про причини нещасного випадку, результати лабораторних та інших досліджень, експериментів, аналізів тощо; витяги з інструкцій, положень, наказів та інших актів, що визначають заходи, які забезпечують безпечні умови проведення навчально-виховного процесу та відповідальних за це осіб.

IV. Технологічні аспекти проведення заняття

АКТ СПЕЦ. РОЗСЛІДУВАННЯ ГРУПОВОГО НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ АБО НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ ІЗ СМЕРТЕЛЬНИМ НАСЛІДКОМ

1. що стався "_"__р.

2. о_годині_хвилин

3. _

(повне найменування навчального закладу, його засновник /власник/, найменування органу, до сфери управління якого належить навчальний заклад)

4._

(дата складання акта)

5. _

(місце складання акта: село, район, місто, область)

6. Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від_№_

(найменування органу, яким призначена комісія)

У складі:

7. голова комісії _

(прізвище, ім'я, по батькові) (посада, місце роботи)

8. члени комісії: _

(прізвище, ім' я, по батькові) (посада, місце роботи)

(прізвище, ім'я, по батькові) (посада, місце роботи)

(прізвище, ім'я, по батькові) (посада, місце роботи)

9. провела за період з "_"_до "_"_р.

Спеціальне розслідування нещасного випадку, який стався_

(указується місце події та кількість потерпілих, у тому числі зі смертельним наслідком)

10. Відомості про потерпілого (потерпілих) _

11. Обставини нещасного випадку

Нещасний випадок стався під час _

(захід, що проводився)

12. Причини нещасного випадку _

13. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку_

14. Висновок комісії щодо осіб, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, і запропоновані заходи щодо притягнення їх до відповідальності_

15.

16. Голова комісії_ _

(підпис) (ініціали, прізвище)

17. Члени комісії _ _

(підпис) (ініціали, прізвище)Схожі статті
Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ТЕМА № 5. Спеціальне розслідування нещасних випадків

Предыдущая | Следующая