Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ПЕРЕДМОВА

З часу виникнення людської цивілізації кожна людина дбала про власну безпеку та безпеку своїх близьких так само, як і людству доводилося дбати про безпеку свого існування. Людська цивілізація досягає все більшої могутності, а проблема безпеки її існування стає все більш гострою. Актуальність проблеми охорони праці та безпеки життєдіяльності людини в світі значно зросла на початку третього тисячоліття. Сьогодні ця проблема стала пріоритетною для світової цивілізації. Важливість вивчення даних дисциплін пояснюється необхідністю навчання людей безпечним методам життя та праці, необхідно навчати починаючи з дитячого віку і до похилого. Для цього були створені спеціальні освітні програми, які стали обов'язковими складовими світових стандартів освіти. Україна в освітньому плані приєдналася до Європейської програми навчання з ризиків Р0ІІМ-08Е. Безпека життя та праці сьогодні формується як меганаука, без якої людство приречене на значні втрати. Узагальнюючи знання з охорони праці, цивільної оборони, екології, валеології, фізіології, гігієни, філософії, теології, фізики, хімії, біології, інженерних наук, технічних предметів, електроніки, медицини, психології, ергономіки, педагогіки, соціології, економіки, права та інших наук безпека життєдіяльності відкриває нові горизонти використання основних положень цих наук для створення належних і безпечних умов праці та побуту.

Кожна людина і, безперечно, людина з вищою освітою повинна усвідомлювати важливість питань уникнення ризиків у житті та праці. Підготовка студентів у рамках цієї навчальної дисципліни містить теоретичні питання, спрямовані передусім на формування світогляду, вироблення ідеології поведінки і забезпечує майбутніх спеціалістів важливим інструментом не лише щоденного безпечного контактування з навколишнім світом, а й готує до майстерного та безпечного виконання технологічних процесів різного рівня складності.

На основі технологічних схем розгортання процедури прогнозування (мета діяльності - план (стандарт) діяльності - управління діяльністю), обгрунтованих теоретично та реалізованих практично, автори пропонують навчально-методичний посібник з лабораторно-практичних занять, зміст якого вибудовується на тлі поєднання принципу наступності та ідеології чітких цілеорієнтацій у забезпеченні достатніх рівнів предметної обізнаності та професійної компетентності майбутнього спеціаліста. Така спрямованість повинна проглядатися в тому, що експеримент виконується не заради проведення дослідів, а з метою осмислення суті конкретних явищ, процесів, фактів реального світу.

Як показує досвід, в ході підготовки майбутнього фахівця варто орієнтуватись на бінарну цільову програму - організаційний документ, що визначає змістовий компонент навчального матеріалу в осо-бистісно-діяльнісному аспекті його реалізації. Особливість такої цільової програми полягає в чіткому окреслені вимог, що співвідносяться одночасно зі змістом навчального курсу та змістом професійних набутків майбутнього спеціаліста: заучування знань (33), наслідування (НС), розуміння основного (РО), повне опанування знань (ПОЗ), уміння (У), навичка (Н), переконання (П) ([1; 2; 4; 5]) (див. табл. 1).

За умов використання принципу наступності, чітких цілеорієнтацій у забезпеченні достатніх рівнів предметної та професійної обізнаності, компетентності, чіткому окреслені вимог, проблема, що стосується професійної компетентності фахівця, буде знятою. На основі бінарної цільової програми нескладно зорієнтувати всі види діяльності в ході лабораторної чи практичної роботи, добираючи характерні завдання для кожного етапу заняття.

У навчальному посібнику реалізується ідея інтеграції Державних освітніх стандартів. На основі переходу до пошуково-креативних схем навчання побудовано дидактичну модель цілеспрямованого управління процесом формування дієвих знань на рівнях змістовно-діяльнісних та діяльнісно-особистісних якостей, здійснено теоретичне обгрунтування створення інноваційної методичної системи підготовки спеціаліста на основі врахування тенденцій розвитку освітнього середовища.

В даному посібнику систематизовано завдання для виконання лабораторних та практичних досліджень, та методичні рекомендації для їх успішного виконання. Серед цих завдань є такі, які стосуються проблем цивільної оборони в сучасному світі, набули надзвичайної гостроти з огляду на трагедії Чорнобиля та Японії. Автори ставили за мету створити посібник, який би допоміг цілеспрямовано формувати систему знань та компетентностей з охорони праці та життя людини на основі особистісно орієнтованого підходу до навчання. Рекомендується для використання в своїй діяльності студентам ВНЗ та практичним працівникам з безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільної оборони.

Таблиця 1

Класифікація компетентнісно-світоглядних характеристик якості знань

Вимірник якості знань

Позначення

Зразок операцій, віддзеркалення властивостей пізнавальної діяльності особистості

Завчені знання

ЗЗ

Можливість механічного відтворення структури та основного обсягу навчального матеріалу

Наслідування

НС

Можливість стислого відтворення основного змісту матеріалу за допомогою одного судження

Розуміння основного

РО

Можливість аналогічного, повторювального використання операцій над навчальним матеріалом для засвоєння нових знань

Повне

Опанування

Знань

ПОЗ

Спроможність до свідомого та продуктивного віддзеркалення всіх елементів навчального матеріалу в будь-якій структурі викладу

Уміння

У

Здатність до свідомого включення основного змісту навчального матеріалу в нові інформаційні зв'язки та раціонального, компетентного використання в нестандартних ситуаціях

Навичка

Н

Готовність до підсвідомого використання змісту навчального матеріалу (на автоматизованому рівні) в стандартних ситуаціях діяльності, що виступає показником компетентності спеціаліста

Переконання

П

Свідоме включення змісту навчального матеріалу у власну життєдіяльність на рівні набутих компе-тенцій та світоглядуСхожі статті
Основи охорони праці - Атаманчук П. С. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая