Основи літературознавства - Ференц Н. С. - ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамович Г. Л. Введение в литературоведение. - М., 1975.

2. Андреев Л. Г. Импрессионизм. - М., 1980.

3. Белый А. Символизм как миропонимание. - М., 1994.

4. Бовсунівська Т. Ф. Феномен українського романтизму. - К., 1997.

5. Борее Ю. Б. Художественные направления в искусстве XX века. Борьба реализма и модернизма. - К., 1986.

6. Борее Ю. Б. Эстетика. - М., 1988.

7. Боротьба нового і старого чи витіснення національного? (Постмодернізм - український варіант сьогодні й завтра) [Учасники полілогу В. Дончик, Д, Дроздовський, П. Іванишин] // Слово і час. - 2008. -№ 6.

8. Буало. Поэтическое искусство. - М., 1957.

9. Введение в литературоведение / Под. ред. Г. Н. Поспелова. - М., 1983.

10. Виппер Ю. Поэзия барокко и классицизма // Европейская поэзия XVII века, - М., 1977.

11. Волинський П. К. Основи теорії літератури. - К., 1967.

12. Волков И. Ф. Творческие методы и художественные системы. - М., 1978.

13. Вступ до літературознавства: Хрестоматія/Упоряд. Н. І. Бернадська. - К., 1995.

14. Ггник-Березовська З. Грані культур. Бароко. Романтизм. Модернізм. - К., 2000.

15. Головенченко Ф. М. Введение в литературоведение. - М., 1964.

16. Гончар 0.1. Просвітительський реалізм в українській літературі: жанри та стилі. - К., 1989.

17. Гройс Б. Рождение социалистического реализма из духа русского авангарда // Вопросы литературы. - 1992. -№ 1.

18. Гундорова Т. Проявления слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. - Л., 1997.

19. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. - К., 2005.

20. Естетика / За ред. Л. Т. Левчук. - К., 1997.

21. Ермилов Е. В. Теория и образный мир русского символизма. - М., 1989.

22. Затонський Д. Про модернізм і модерністів. - К., 1972.

23. Затонский Д. Что такое модернизм? // Контекст. - 1974: Литературно-теоретические исследования. - М., 1975.

24. Зверев A. M. Модернизм в литературе США. - М., 1979.

25. Ільницький О. Український футуризм (1914-1930). - Л., 2003.

26. Історія української літератури: У 8 т. - К., 1968. - Т. 5.

27. Історія української літератури XIX ст. / За ред. М. Яценка: У 3 кн. - К., 1995. - Кн. 1.

28. Історія української літератури XIX ст. / За ред. М. Яценка: У 3 кн. - К., J 995. - Кн. 2.

29. Історія української літератури XX ст. / За ред. В. Г. Дойчика: У 2 кн. - К., 1998. - Кн. 1.

30. Калениченко Н. Л. Українська література XIX ст. Напрями, течії. - К., 1977.

31. Камінчук О. Поетика української романтичної лірики: Проблеми просторової орієнтації поетичного тексту. - К., 1998.

32. Кларк К. Сталинский миф о Великой семье // Вопросы литературы. - 1992. - Вып. 11.

33. Копенгагенская встреча деятелей культуры // Вопросы литературы. - 1989. -№5.

34. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. - М., 1971. - Т. 6., / 972. - Т. 7.

35. Кузнецов Ю. Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця XIX - поч. XX ст. - К., 1995.

36. Кухар-Онишко О. С. Індивідуальний стиль письменника. Генезис. Структура. Типологія. - К., 1985.

37. Лавринович Л. Сучасний український постмодернізм - напрям? стиль? метод? // Слово і час. - 2001. - № 1.

38. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. - К., 2002.

39. Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О./., Кучерюк Д. Ю. Естетика. - К., 2005.

40. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. / Авт.-укладач Ю. І. Ковалів. - К., 2007.

41. Литературный энциклопедический словарь. - М., 1987.

42. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів та ін. - К., 1997.

43. Лукач Д. Социалистический реализм сегодня // Вопросы литературы - 1991. - №4.

44. Макаров А. Світло українського Бароко. - К., 1994.

45. Малахов Д. Модернизм. Критический очерк. - М., 1986.

46. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників XX ст.: Навч. посіб. - Луцьк, 1999. - Ч. 1: Українська література.

47. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників XX ст.: Навч. посіб. - Луцьк, 1999. - Ч. 2: Зарубіжна література.

48. Наєнко М. К. Художня література України. Від міфів до модерної реальності. - К., 2008.

49. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. - К., 1985.

50. Наливайко Д. С. Французький символізм як зміна метамови європейської поезії // Слово і час. - 1993. - № 7.

51. Наливайко Д. Замітки щодо генези й типології соціалістичного реалізму // Слово і час. - 2008. - № 9.

52. Неврлий М. Українська радянська поезія 20-х років. Мікропортрети в художніх стилях і напрямах. - К., 1991.

53. Неизученные страницы европейского романтизма / Редколлегия: Ю. А. Кожевников, Н. Г. Неупокоева, А. П. Саруханян. - М., 1975.

54. Обломиевский Д. Д. Французский символизм. - М., 1973.

55. Орлов П. А. Русский сентиментализм. - М., 1977.

56. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. - К.,1999.

57. Павличко С. Теорія літератури. - К., 2002.

58. Пахаренко В. Художнє слово. Порадник для вчителів української літератури // Українська мова та література. - 2001. - Ч. 29-32 (237-240).

59. Петров СМ. Реализм. - М., 1964.

60. Петров СМ. Основные вопросы теории реализма. - М., 1975.

61. Петров СМ. Критический реализм. - М., 1980.

62. Поліщук В. Мандрівник на сонячних шляхах (Андрій Чужий) // Слово і час. - 2001. - № 3.

63. Полііцук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму. Літературознавчі студії. - Івано-Франківськ, 1998.

64. Померанц ПС. Открытость бездне: Встречи с Достоевским. - М., 1990.

65. Поэтические течения в русской литературе конца XIX - нач. XX века: Хрестоматия. - М., 1988.

66. РевякинА. И. Проблемы изучения и преподавания литературы.-М., 1972.

67. Руссова С. Постмодернізм у сучасній поезії, або Набоков - автор "Т'рікстер" // Слово і час. - 2000. - № 6.

68. Савенець А. Літературна школа - один із "блукаючих" термінів // Слово і час. - 2000. - № 4.

69. Сакутт П. Ф. Филология и культурология. - М., 1990.

70. Соколов А. И. Теория стиля. - М., 1968.

71. Театр французского классицизма. - М., 1970.

72. Тетеріна Д. Романтизм - стиль української літератури. - К 1997.

73. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. - К 1998.

74. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX століття: В 4 кн. - К., 1994. - Кн. 3.

75. Фролова К. Цікаве літературознавство. - К., 1987.

76. Чижевський Д. Історія української літератури. - Тернопіль, 1994.

77. Чижевський Д. Реалізм в українській літературі. - К., 1999.

78. Шаповал М. Класицистична поетика: Аспекти й шляхи розвитку // Слово і час. - 2000. - № 5.

79. Экспрессионизм: Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. Киноискусство. - М., 1966.Схожі статті
Основи літературознавства - Ференц Н. С. - ЛІТЕРАТУРА

Предыдущая |