Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Внутрішні нормативні документи, що регулюють організацію роботи з персоналом

Завдання:

- Забезпечення проведення аудиту та надання аудиторських послуг із дотриманням єдиних методологічних засад, установлених Законом України "Про аудиторську діяльність", Національними стандартами аудиту та Кодексом етики аудитора.

- Дотримання спеціальних вимог щодо заборони проведення аудиту:

- аудитором, який має прямі родинні зв'язки з керівництвом суб'єкта господарювання, що перевіряється;

- аудитором, який має особисті майнові інтереси у суб'єкта господарювання, що перевіряється;

- аудитором - членом керівництва, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється;

- аудитором - працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;

- аудитором - працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється.

Обов'язки:

- належним чином надавати аудиторські послуги, перевіряти стан бухгалтерського обліку і звітності замовника, їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству та встановленим нормативам;

- повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності;

- зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг. Не розголошувати відомостей, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до чинних законодавчих актів України;

- обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які безпосередньо стосуються надання аудиторських послуг у формі консультацій, перевірок або експертиз.

Крім того, аудитор, який очолює аудиторську бригаду, під час проведення аудиту здійснює керівництво фахівцями аудиторської бригади:

- розподіляє між ними роботу;

- ознайомлює їх із завданнями, із нормативно-методичними документами, що стосуються перевірки;

- контролює виконання роботи. Аудитор повинен знати:

- нормативну базу, необхідну для проведення аудиту і надання інших аудиторських послуг;

- методику проведення аудиту і надання аудиторських побут;

- основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій та організацію документообігу за розділами обліку;

- організацію бухгалтерського обліку;

- економіку, організацію виробництва, праці й управління;

- економічний аналіз господарської діяльності. Кваліфікаційні вимоги до посади аудитора:

- громадянин України;

- повна вища освіта (кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр);

- досвід роботи не менш як три роки поспіль на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста;

- наявність чинного сертифіката аудитора;

- член САУ.

Зразок посадової інструкції наведений у додатку 7.

Внутрішні нормативні документи, що регулюють організацію роботи з персоналом

В аудиторських фірмах в обов'язковому порядку укладається колективний договір (гл. II КЗпП України, Закон України "Про колективні договори та угоди" від 01.07.93 р. № XII зі змінами та доповненнями). Його мета - погодження інтересів власника або уповноваженого ним органу, з одного боку, і трудового колективу, з іншого боку. Положення колективного договору спрямовані на захист соціально-економічних інтересів як працівників, так і власників фірми, вони поширюються на всіх працівників і є обов'язковими для виконання як власником, так і працівниками. Колективний договір затверджується зборами колективу та підписується сторонами: директором фірми та представником трудового колективу (за дорученням зборів). До колективного договору включаються такі положення:

- про оплату праці;

- про преміювання;

- про надання матеріальної допомоги;

- про підвищення кваліфікації персоналу тощо.

Необхідність розробки тих чи інших положень визначається вимогами колективного договору та особливостями фірми.

У відповідності з КЗпП України трудовий розпорядок в аудиторській фірмі визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовим колективом за поданням власника. У правилах внутрішнього трудового розпорядку визначається організація роботи фірми, взаємні обов'язки працівників і адміністрації, порядок надання відпусток, відрядження аудиторів, їхніх асистентів та інших працівників тощо.

Аудитор - фізична особа, що займається підприємницькою діяльністю, також має право наймати на роботу аудиторів, асистентів, бухгалтерів та інших працівників. При прийманні на роботу відповідних працівників приватний аудитор-підприємець має право укладати з громадянами договори про використання їхньої праці. При укладанні трудового договору, контракту, аудитор, що займається підприємницькою діяльністю, зобов'язаний забезпечити умови та охорону праці, її оплату не нижче від встановленого мінімального рівня, а також інші соціальні гарантії, враховуючи соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Трудовий договір

У межах штатної чисельності за штатним розписом здійснюється приймання на роботу працівників фірми. Між працівником і адміністрацією укладається трудовий договір. Трудовий договір - це угода між працівником і власником аудиторської фірми або уповноваженим ним органом чи аудитором - підприємцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку. Власник фірми або уповноважений ним орган чи аудитор-підприємець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Трудовий договір може бути:

- безстроковим, що укладається на невизначений термін;

- строковим, коли трудові відносини встановлені на визначений термін або на виконання якоїсь роботи;

- тимчасовим, якщо укладається для виконання роботи тимчасово відсутнього працівника (наприклад, на час декретної відпустки).

Форма трудового договору

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Укладання трудового договору оформлюється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу із фізичною особою. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

Зразок наказу про зарахування на роботу аудитора (трудовий договір) наведено нижче.

зразок аудиторська фірма допомога

Додаток до наказу:

- заява;

- анкета;

- особовий листок з обліку кадрів;

- копії документів, що підтверджують освіту і професійну придатність.

Загальний зразок анкети та особового листка з обліку кадрів наведено у додатках 8, 9. У додатку 10 наведено зразок контракту з працівником.Схожі статті
Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - Внутрішні нормативні документи, що регулюють організацію роботи з персоналом

Предыдущая | Следующая