Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ПЕРЕДМОВА

Розвиток України на сучасному етапі характеризується подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцією в систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні й внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, іде роздержавлення власності та приватизація майна. Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку й фінансову стабільність суб'єктів господарювання, нарахування дивідендів. Подання достовірної та неупередженої інформації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок, виданий суб'єктом аудиторської діяльності.

Поява перших аудиторських фірм пов'язана зі створенням в Україні спільних підприємств із часткою іноземного капіталу в статутному фонді, з виникненням необхідності у підтвердженні результатів фінансово-господарської діяльності таких суб'єктів господарювання. З прийняттям Закону України "Про аудиторську діяльність" аудиторська діяльність набуває офіційного визнання як самостійна підприємницька діяльність. Аудиторська діяльність - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик підприємницька діяльність із надання аудиторських послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними і юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Тривалий час слова "підприємець" та "підприємницька діяльність" не стосувалися фахівців економічного профілю. Економісти могли працювати лише за наймом. Тепер аудитор, оцінивши свої здібності, може працювати в аудиторській фірмі як найманий працівник, може зареєструватися як приватний підприємець із надання аудиторських послуг, або може організувати свою аудиторську фірму. Такі можливості дають аудитору впевненість у своїх силах, дають змогу знайти своє місце в суспільстві. Власна справа, здатність задовольнити важливі потреби користувачів фінансової інформації зокрема і суспільства в цілому піднімають авторитет аудитора, зміцнюють його життєві позиції.

При вирішенні питання на користь власної справи в аудитора виникає ціла низка проблем. Як організувати свою підприємницьку діяльність? Як працювати з персоналом? Як спланувати свою роботу та роботу з персоналом, щоб досягти позитивних результатів? Як налагодити договірні відносини з партнерами та клієнтами? Як організувати перевірку так, щоб за мінімальних трудових і матеріальних витрат досягти бажаних фінансових результатів?

Мета цього навчального посібника - допомогти студенту, а також фахівцеві, що починає свою аудиторську діяльність, і, можливо, має певний досвід підприємництва, орієнтуватися у великому, багатогранному світі бізнесу, не тільки виживати в конкурентному середовищі, а й примножувати свої здобутки. А для цього суб'єктові аудиторської діяльності знадобляться знання з організації і методики аудиту.

Інформація, викладена у навчальному посібнику, відповідає програмі з дисципліни "Організація і методика аудиту" чинного Галузевого стандарту вищої школи "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 0501 - "Економіка і підприємництво".

Вивчення дисципліни "Організація і методика аудиту" передбачає у студентів наявність відповідної бази знань із курсів: "Теорія бухгалтерського обліку", "Фінансовий облік", "Управлінський облік", "Організація бухгалтерського обліку", "Фінанси підприємств", "Економіка підприємств", "Аналіз фінансово-господарської діяльності", "Господарське право", "Трудове право", "Контроль і ревізія", "Аудит" та інші.

У посібнику в 16 темах висвітлені питання організації і методики аудиту: поняття аудиторської діяльності, її правове забезпечення; суб'єкти й управління аудиторською діяльністю; організація роботи з персоналом; планування аудиторської діяльності; організація надання аудиторських послуг; методика та організація аудиту фінансової звітності; методика проведення аудиту за окремими розділами.

За окремими розділами у кожній темі у підручнику наведені особливості нормативної бази. У зв'язку з можливими змінами в нормативних документах, при використанні цього навчального посібника як при підготовці до занять, так і у практичних цілях, необхідно орієнтуватися на норму закону, що є чинною для даного періоду.

При підготовці посібника були використані теоретичні надбання як зарубіжних вчених (А. Арене, Дж. Лоббек, Дж. Робертсон, Р. Монтгомері та ін.), так і вітчизняних (Ф. Бутинець, М. Білуха, А. Кузьминський, В. Рудницький та ін.).Схожі статті
Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая