Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - За ініціативою здійснення

За ініціативою здійснення аудит може бути добровільним, коли ініціатива проведення аудиту та аудиторських послуг належить клієнту. Об'єкти аудиту, обсяги робіт, період і строки їх виконання визначаються клієнтом і обумовлюються угодою між суб'єктом підприємницької діяльності й аудиторською фірмою (аудитором).

Проведення обов'язкового аудиту регламентується ст. 10 "Обов'язкове проведення аудиту" Закону України "Про аудиторську діяльність" та іншими нормативними актами, де визначені категорії суб'єктів господарювання, які підлягають обов'язковому аудиту.

Проведення аудиту є обов'язковим для:

1. Підтвердження достовірності й повноти річного балансу і звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів, товариств та інших суб'єктів господарювання незалежно від форми власності й виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за винятком установ і організацій, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю. Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності суб'єктів господарювання з річним господарським оборотом меншим за двісті п'ятдесят неоподаткованих мінімумів проводиться один раз на три роки.

2. Перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників.

3. Емітентів цінних паперів.

4. Державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змінах форми власності.

5. Порушення питання про визнання суб'єкта підприємницької діяльності неплатоспроможним або банкрутом.

Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених законами України. Правове поле обов'язкового аудиту подане в таблиці 1.2.

Залежно від тривалості співпраці "клієнт-аудит"

Залежно від тривалості співпраці між клієнтом і аудитором виділяють первинний та повторний аудит. Первинний аудит проводиться аудиторською фірмою (аудитором) вперше для даного клієнта. Це суттєво збільшує ризик і трудомісткість аудиту, оскільки аудитори не мають необхідної інформації про особливості діяльності клієнта, його систему внутрішнього контролю і т. ін. Повторний аудит здійснюється аудиторською фірмою (аудитором) повторно або регулярно, і тому аудитор уже має відповідні відомості про специфіку клієнта, його позитивні та негативні сторони в організації бухгалтерського обліку, внутрішній контроль за результатами тривалої співпраці з клієнтом (консультування, допомога і попередні перевірки).

Практика роботи аудиторських фірм свідчить про переваги повторного аудиту. Така співпраця зручна і аудиторам (протягом багатьох років вони досконало вивчають діяльність клієнта), і клієнту, який отримує допомогу і підтримку, засновані на багаторічній співпраці. Більше того, заміна клієнтом аудиторської фірми часто викликає насторогу як у споживачів інформації, так і в аудиторів.

Таблиця 1.2

Правове поле обов'язкового проведення аудиту

N з/пНормативний документЗміст
123
Проведення аудиту є обов'язковим для:
1Ст. 10 Закону України "Про аудиторську діяльність"

Інші нормативні документи:

- Ст. 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність"

- Ст. 34 Закону України "Про страхування"
- підтвердження достовірності й повноти річного балансу і звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів, товариств та інших суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за винятком установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю.
- Ст. 18 Закону України "Про господарські товариства"Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності суб'єктів господарювання з річним господарським оборотом меншим за двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки.
- Ст. 22 Закону України "Про банки і банківську діяльність"

- Ст. 13 Закону України "Про господарські товариства"

- Ст. 2, ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про довірчі товариства''
- перевірка фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників.
- Ст. 24 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"- емітентів цінних паперів.
- Ст. 11 Закону України "Про приватизацію державного майна"- державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змінах форми власності;

- порушення питання про визнання неплатоспроможним або банкрутом.
Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених законами України:
2Ст. 37 Закону України "Про страхування""Міністерство фінансів України має право /.../ призначати проведення за рахунок страховика додаткової обов'язкової аудиторської перевірки з визначенням аудитора".
32т. 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності""/.../ Наглядова рада: /.../ у разі потреби, крім щорічних аудиторських перевірок використання страхових коштів, призначає позачергові перевірки фінансової щільності Фонду соціального страхування від нещасних випадків або окремих напрямів його роботи, щільності робочих органів виконавчої дирекції Фонду. Перевірки проводяться за рахунок коштів Фонду".
4Ст. 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності б боржника або визнання його банкрутом""/.../ Господарський суд в ухвалі про порушення справи про банкрутство може зобов'язати боржника надати аудиторський висновок або провести аудит. Якщо у боржника немає для цього коштів, господарський суд може призначити проведення аудиту за рахунок кредиту лише за згодою останнього".
123
5Ст. 12 Закону України "Про заставу""При укладанні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї може бути проведена аудиторська перевірка достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної сторони договору застави".
6Ст. 20 Закону України

"Про господарські товариства"
"/.../ Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), за винятком товариств з річним господарським оборотом менш як п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів".
7Ст. 38 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію""1. Кооператив (об'єднається) ліквідується: /.../ повнота і достовірність ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторами".
8Ст. 12 Закону України

"Про оподаткування прибутку

Підприємств"
"12.7. /.../ Декларація про прибуток нерезидентів, що здійснюють свою діяльність в Україні, підлягає щорічній перевірці аудиторськими організаціями, які одержали у встановленому порядку ліцензію на право ведення аудиторської діяльності, для підтвердження достовірності звіту".
9Ст. 25 Закону України "Про розподіл продукції""/.../ 11. Річний баланс і звітність інвестора про діяльність, пов'язану з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягають обов'язковій щорічній аудиторській перевірці".
10Ст. 28 Закону України "Про банки і банківську діяльність""Рішення про реорганізацію банку, крім перетворення, має містити інформацію про /.../ призначення незалежного аудитора, що має сертифікат Національного банку України".
Акти, якими встановлені вимоги до аудиторських висновків та звітів:
1Закон України

"Про аудиторську діяльність"

(ст.7)
"Аудиторський висновок-неофіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається у встановленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить в собі висновки стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись усно або письмово з оформленням довідки та інших офіційних документів. Аудиторські послуги у вигляді експертиз оформлюються експертним висновком або актом. Аудиторський висновок аудитора іноземної держави при офіційному його поданні установі, організації або господарюючому суб'єкту України підлягає підтвердженню аудитором України, якщо інше не встановлено міжнародним договором.
2МСА 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність"Основні елементи аудиторського висновку, види висновків та їх форма.
3МСА 720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти"Доступ до іншої інформації, вивчення іншої інформації, суттєві невідповідності, суттєві перекручення подій, доступність іншої інформації після дати складання аудиторського висновку.
4МСА 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення"Аудиторські висновки за результатами тематичного аудиту; аудиторський висновок про фінансову звітність підприємства, підготовлену у відповідності з іншими принципами обліку, висновок про окремі частини фінансової звітності підприємства: аудиторська перевірка дотримання договірних відносин: висновок про узагальнену звітність підприємства.
5МСА 810 "Перевірка прогнозної фінансової інформації"Ступінь упевненості аудитора стосовно перспективної фінансової інформації; прийняття пропозиції: необхідний обсяг знань про бізнес клієнта, період, на який розповсюджується фінансова інформація; процедури аудиторської перевірки; представлення і розкриття; висновок за результатами перевірки перспективної фінансової інформації.
6Вимоги до аудиторського висновку, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 25.01.2001 р. №5Подається до Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій (крім комерційних банків).
7Методичні рекомендації, схвалені Аудиторською палатою України (засідання АПУ від 23.02.2001 р. № 99)Щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій (крім комерційних банків).
По відношенню до атестації

Послуги, що надаються аудиторами, поділяються на атестовані (що вимагають надання аудиторського висновку, перш за все - це власне аудит) і на не атестовані (що не вимагають надання аудиторського висновку). Окрім трьох видів аудиту (і перш за все аудиту бухгалтерської звітності), до атестованих послуг аудиторів та аудиторських фірм належать:

А) Контроль правильності, який проводиться меншими обсягами перевірки, ніж при аудиті. Контроль правильності часто будується на аналізі ефективності внутрішньогосподарського контролю економічного суб'єкта, що перевіряється, або, рідше, на наданні аудитором висновку про прогнозовані перспективи роботи клієнта (також заснованих на перевірці детальних бізнес-планів та інших прогнозованих тверджень адміністрації);

Б) Оглядова перевірка. У порівнянні з аудитом або контролем правильності вона проводиться за скороченою програмою. Наприклад, оглядова перевірка застосовується для квартальної бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та інших економічних суб'єктів при аудиторському супроводі бізнесу клієнта, хоча практика свідчить, що існує попит на оглядові перевірки і річну бухгалтерську звітність;

В) Узгоджені з клієнтом процедури. У відповідності з замовленням клієнта аудитор може перевірити окремі ділянки звітно-аналітичної роботи клієнта. Наприклад, це може бути раптове зняття залишків по касі з подальшою перевіркою касових операцій або підтвердження реальності дебіторської заборгованості, або оцінка активів і пасивів економічного суб'єкта ("вартості фірми"), структурних підрозділів фірми та інше.

До не атестованих (що не вимагають надання аудиторського висновку) належать послуги, за якими формальна звітність аудитора безпосередньо на адресу клієнта відсутня. Серед них:

А) відновлення та ведення бухгалтерського обліку; складання бухгалтерської звітності, а також звітності щодо цінних паперів, проспектів емісії тощо;

Б) податкове планування та оптимізація оподаткування, складання декларацій про доходи та представлення інтересів клієнта в податкових службах;

В) консультаційні послуги, що надаються зазвичай не тільки в сфері бухгалтерського обліку і податків, а й щодо комп'ютерних систем, технології виробництва і навіть при наборі кандидатів на керівні посади.Схожі статті
Організація і методика аудиту - Кулаковська Л. П. - За ініціативою здійснення

Предыдущая | Следующая