Маркетинг - Турченюк М. О. - ПЕРЕДМОВА

Сучасний стан розвитку підприємств України свідчить, що не так багато з них орієнтується на маркетинг у повному розумінні цього слова.

Це спричиняє низка негативних факторів, які досить суттєво впливають на діяльність підприємства в цілому. Перехід підприємств до ринкових умов господарювання вимагає від них застосування нових методів організації самого виробництва та збуту готової продукції. Підприємство має виготовляти те, що потрібно споживачам, а не навпаки, продавати те, що можна виготовити, тому що філософія маркетингу скеровує його діяльність на одержання прибутку за рахунок задоволення потреб споживачів, причому з прицілом на негайну вигоду, а не на тривалу перспективу.

Становлення ринкової економіки України можливе лише за умов переходу підприємств всіх форм власності до методів управління, основаних на принципах маркетингу. Розробка бізнес-планів, планів маркетингової діяльності підприємств у

Ринкових умовах потребує глибоких знань та висококваліфікованих спеціалістів.

Досвід викладання курсу у вищих навчальних закладах свідчить, що в сучасних умовах остаточно не розроблені, теоретично не обгрунтовані всі аспекти маркетингової діяльності підприємства в період трансформації суспільства в Україні, в умовах перетворення суспільних відносин, зміни форми власності, розвитку підприємництва.

Підприємства в сучасних умовах діють у правовому полі, визначеному законами, прийнятими Верховною Радою України. У підручнику теоретичні основи маркетингової діяльності підприємств висвітлені з позицій правових норм, які формують сутність правових відносин підприємств, організацій, установ, фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю.

Правовою базою є Конституція України, де визначені конституційні умови розвитку суспільства, зміст та характер нових для України ринкових відносин, Господарський кодекс України, закони "Про підприємства в Україні", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України", "Про захист економічної конкуренції", закони, що визначають податкову систему та ін.

Підручник підготовлено відповідно до програми вивчення курсу "Маркетинг". У книзі викладені сучасні вимоги до маркетингової діяльності підприємств, основні положення товарної, збутової політики підприємств у сучасних умовах господарювання.

Значну увагу приділено методам та засобам просування товарів на ринку, розробці рекламної політики тощо. Структура підручника побудована так, що студент може не лише ознайомитися з основними теоретичними положеннями кожної теми, а й самостійно перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу за допомогою завдань та запитань для самостійного оволодіння матеріалом та контрольних тестів. Підручник складається з восьми розділів, містить тести, словник, список літератури.

У першому розділі висвітлені теоретичні основи маркетингової діяльності підприємств, наведені принципи, цілі, функції, види маркетингу, комплекс "4Р", концепції маркетингового розвитку підприємств. Значну увагу приділено організаційним структурам служби маркетингу на підприємствах, які орієнтують свою діяльність на виробництво, товар чи збут продукції.

У другому розділі розглянуті питання організації проведення маркетингових досліджень ринку. Наведено значення інформації, задачі, зміст, напрями маркетингових досліджень, методи проведення досліджень та особливості експлораторного, дескриптивного, каузального досліджень. Крім того, характеризуються види інформації та маркетингові інформаційні системи.

Третій розділ присвячений ринку підприємств. Тут наведена класифікація ринків, особливості маркетингової діяльності на ринку, можливі ринкові ситуації в маркетингу, основні концепції визначення попиту на ринку споживчих товарів, методи оцінки поточного попиту, визначення потенціалу та ємності ринку. Висвітлені також питання сегментації ринку споживачів, основні фактори сегментації та критерії вибору сегмента.

У третьому, четвертому, п'ятому та шостому розділах висвітлені питання, пов'язані з розробкою товарної, цінової, збутової політики підприємства в ринкових умовах для різних типів ринків. Наведені положення, етапи розробки нових товарів, фактори, які визначають цінову політику, канали розподілу товарів, методи товароруху.

Сьомий розділ присвячений посередницькій діяльності та її ролі в товарному обігу. Висвітлюються суть та значення оптової, роздрібної торгівлі, наведені їх види, охарактеризовані всі незалежні торговельні посередники.

Восьмий розділ присвячений просуванню товарів, стимулюванню збуту та формування попиту (ФОПСТИЗ), організації рекламної діяльності, характеризуються канали поширення реклами, положення планування рекламної кампанії підприємства.

Автори сподіваються, що підручник допоможе студентам отримати необхідні знання з маркетингової діяльності підприємств, а також буде корисним працівникам служб маркетингу на підприємствах.

Підручник підготували доценти кафедри регіонального управління Рівненського національного університету водного господарства та природокористування, кандидати технічних наук М. О. Турченюк (розділи 1,3,4,5,6,7,8) та М. Д. Швець (розділи 2,4).Схожі статті
Маркетинг - Турченюк М. О. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая