Курс фінансів - Кудряшов В. П. - ВСТУП

Розвиток економічних та соціальних відносин в Україні в останні роки супроводжується суттєвими змінами у структурі фінансової системи. Роль фінансів стає все більш важливою у сфері забезпечення підприємницької діяльності, управління державними активами, розвитку міжнародних операцій. їх значення зростає, а функції ускладнюються. Перехід до ринкової економіки потребує розроблення принципово нових підходів до побудови фінансів. Вони перетворюються на активний елемент економічного і соціального розвитку. Практичні питання формування фінансової системи в Україні потребують вивчення зарубіжного досвіду та врахування особливостей и функціонування в Україні.

Фінансова система нашої країни значно відрізняється від її стану в інших державах. Це пояснюється багатьма причинами. До них, зокрема, належать відмінності в державному регулюванні фінансової діяльності, рівні зрілості ринкових структур, умовах залучення іноземних інвестицій, формуванні та використанні фінансів місцевого самоврядування та ін.

Поряд з проведенням поглиблених теоретичних розробок важливою задачею щодо вироблення власної фінансової системи є підготовка фінансистів, що відповідають найвищому рівню. Для управління державними фінансами, ресурсами комерційних банків, підприємств і установ усіх форм власності необхідні спеціалісти, які володіють фінансовою теорією та добре обізнані з практикою розвитку фінансової сфери. Поглиблене вивчення курсу фінансів є важливою передумовою підготовки фахівців з цього напряму.

Метою курсу "Фінанси" є надання допомоги студентам, слухачам курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, державним службовцям, бізнесменам та всім, хто самостійно вивчає основи формування та розвитку фінансів в Україні. Для цього в посібнику викладено не тільки основні теоретичні положення, а розглядаються також форми їх реалізації в практичній діяльності. Прикладом може бути розгляд порядку формування та зміни статутного капіталу акціонерного товариства, розрахунку вартості майна при передачі його в оренду або продажу в процесі приватизації, визначення величини орендної плати, лізингових та концесійних платежів, операцій з цінними паперами та ін.

Основними задачами курсу є розгляд змісту, структури і функцій фінансів, вивчення основ фінансової діяльності підприємств, засвоєння основних положень теорії цінних паперів та оподаткування, характеристика державних фінансів та їх організаційних форм, визначення порядку проведення оренди та приватизації майна державних підприємств, висвітлення основних питань формування і використання фінансових ресурсів громадян, вивчення основ розвитку міжнародних фінансів, а також змісту і напрямів проведення державної фінансової політики. Вирішення таких задач здійснюється в процесі викладання матеріалу з урахуванням вимог типової програми курсу.

Для зручності користування матеріалами, що містяться в посібнику, основні положення та визначення виділені жирним шрифтом або курсивом. З метою поглиблення засвоєння курсу наведені таблиці, рисунки та формули розрахунків. Використання матеріалів у практичній діяльності проілюстровано за допомогою прикладів розрахунків найважливіших показників фінансової діяльності. Для перевірки засвоєння матеріалу наведено контрольні запитання, тести і завдання.

Теоретичною основою курсу є нормативні документи України, монографії, підручники та посібники, періодична література, перелік яких подано у списку використаних джерел. У посібнику широко використані роботи провідних вчених: В. Д. Базилевича, О. Д. Василика, В. М. Гейця, Т. І. Єфименко, А. Г. Загороднього, І. О. Лютого, Ц. Г. Огня, В. М. Опаріна, A. M. Поддєрьогіна, Д. В. Полозенка, М. І. Савлука, A. M. Соколовської, В. Ф. Столярова, В. М. Федосова, Т. С. Шемет та ін.

Вивчення курсу "Фінанси" передбачає спілкування з викладачем протягом навчального процесу і насамперед на лекціях. Разом з тим, за допомогою посібника можна засвоїти основні положення теорії і практики фінансів самостійно. Особливої уваги при цьому доцільно надавати визначенням, виділеним у книзі. Рекомендується також детально розібратися з усіма наведеними прикладами та ситуаціями.Схожі статті
Курс фінансів - Кудряшов В. П. - ВСТУП

| Следующая