Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту

4.1. Бюджетування як складова методології інвестиційного аналізу.

4.2. Прогнозування фінансових результатів і грошових потоків інвестиційного проекту.

4.3. Оцінка фінансової спроможності проекту.

4.4. Розробка та оптимізація схеми фінансування проекту.

4.5. Формування прогнозних показників для оцінки ефективності участі в проекті.

4.1. Бюджетування як складова методології інвестиційного аналізу

Важливою складовою методології інвестиційного аналізу є бюджетування, яке являє собою технологію фінансового планування, спрямовану на розробку оптимальних проектних рішень і контроль досягнення фінансових цілей інвестування.

Бюджетування (Budgeting) - процес підготовки бюджету та здійснення контролю за його виконанням.

Бюджетування включає процес складання фінансового плану інвестиційного проекту, проведення факторного аналізу його виконання і можливість коригування.

Таким чином, можна виділити такі основні сутнісні характеристики бюджетування:

- технологія управління інвестиційною діяльністю;

- процес розробки бюджетів відповідно до мети і завдань інвестування;

- складова частина фінансового планування в процесі розробки бізнес-плану інвестиційного проекту;

- система узгодженого управління портфелем інвестиційних проектів;

- система розподілу спільних інвестиційних ресурсів між проектами у складі портфеля інвестицій.

Основне призначення бюджетування - прогноз впливу інвестиційного проекту на зміну фінансового стану підприємств - учасників проекту, виражений у вигляді лімітів видатків і витрат, оцінки нормативів використання ресурсів, а також руху грошових, матеріальних і трудових потоків. Саме за допомогою бюджетів учасники інвестиційних проектів оцінюють й прогнозують свої фінансові результати, потреби у інвестиційних ресурсів, джерела їх фінансування та рух грошових коштів.

Значення бюджетування полягає в тому, що воно формує інформаційну базу для фінансової оцінки ефективності інвестиційного проекту та можливості його реалізації при заданих умовах.

4.2. Прогнозування фінансових результатів і грошових потоків інвестиційного проекту

Прогнозування проектного звіту про фінансові результати знаходить відображення в фінансовому плані проекту у вигляді формування грошового потоку від операційної діяльності.

Прогноз звіту про фінансові результати (план прибутків проекту) базується на прогнозах продажу та розрахунку операційних витрат за проектом в розрізі окремих кроків проектного циклу.

При його складанні групування витрат не має принципового значення, проте необхідно дотримуватися таких правил:

- виділяти амортизаційні відрахування в окрему статтю, оскільки повна вартість основних засобів є складовою початкових витрат і врахування амортизації в експлуатаційних витратах призведе до подвійного обліку цих сум, але її обсяг необхідно врахувати при обчисленні фінансового результату;

- забезпечувати можливість розподілу витрат на умовно постійні та умовно змінні для полегшення проведення аналізу беззбитковості;

- ігнорувати попередні витрати функціонуючого підприємства, оскільки оцінити необхідно тільки додаткові витрати і прибуток, зумовлені виключно проектом.

За необхідності даний звіт доповнюється показниками рентабельності, розрахованими відносно операційного прибутку, чистого прибутку або грошового потоку від операційної діяльності.

При цьому грошовий потік від операційної діяльності визначається за таким алгоритмом:

Грошовий потік д Чисті операційні Неявні

Від операційної = . .... - витрати та + надходження (4Л) від реалізації. .

Діяльності податки (амортизація)

Чисті операційні витрати приймаються як витрати виробництва і збуту без відсотків за кредитами, а головною складовою неявних надходжень є амортизаційні відрахування, які включаються в надходження грошових коштів від операційної діяльності, оскільки вартість основних фондів відшкодовується в процесі реалізації готової продукції.

Орієнтовна форма прогнозу звіту про фінансові результати інвестиційного проекту та алгоритм його складання наведено у таблиці 4.1.

Після прогнозу звіту про фінансові результати прогнозується грошовий потік для проекту в цілому.

Головними завданнями прогнозу грошових потоків є:

- узагальнення попередніх розрахунків фінансового плану (обсягів продажу, витрат, податків, залучення капіталу);

- забезпечення необхідних сум коштів в обороті на певні дати - оцінка фінансової спроможності проекту;

- уточнення структури капіталу проекту - вибір оптимальної схеми фінансування проекту;

- отримання вихідної інформації для розрахунку показників ефективності проекту.

Грошовий потік інвестиційного проекту в кожний період часу зазвичай складається з потоків від окремих видів діяльності та відповідно поділяється на:

- грошовий потік від інвестиційної діяльності;

- грошовий потік від операційній діяльності;

- грошовий потік від фінансової діяльності.

Отже, у складі прогнозу грошових потоків за проектом прийнято виділяти окремі розділи, в яких узагальнюються суми надходжень та видатків грошових коштів за видами діяльності підприємства (табл. 4.2). При цьому розділ "Потік реальних грошей від інвестиційної діяльності" рекомендується розміщувати першим, оскільки в ньому прогнозуються розподілені в часі інвестиційні витрати.

Таблиця 4.1

Орієнтовна форма прогнозу звіту про фінансові результати інвестиційного проекту

Номер кроку

0

1

Тривалість кроку (роки, частини року)

Показники:

1. Обсяг продажів, натур. одн. (за видами продукції, послуг, робіт)

2. Ціна одиниці, грн. (за видами продукції, послуг, робіт), без врахування непрямих податків

3. Виручка від реалізації, грн. (п.1 х п. 2)

4. Інші та позареалізаційні доходи

5. Доход від операційної діяльності (п. 3 + п. 4)

6. Матеріальні витрати, грн.

7. Витрати на оплату праці, грн.

8. Амортизаційні відрахування

9. Відсотки за кредитами, грн.

10. Інші витрати виробництва і збуту, грн.

11. Витрати виробництва і збуту продукції (п. 6 + п. 7+ п. 8 + + п. 9 + п. 10)

12. Загальний операційний прибуток проекту (п. 5 - п. 11)

13. Податки і збори (без врахування суми податку на прибуток)

14. Прибуток до оподаткування (п.12 - п.13)

15. Податок на прибуток

16. Прибуток чистий (п. 14 - п. 15)

17.Прибуток чистий наростаючим підсумком за п. 16 ((г) + + (г - 1))

18. Грошовий потік від операційної діяльності (п. 16 + п. 8 + + п. 9)

19. Операційний грошовий потік наростаючим підсумком за п. 18 ((г) + (г - 1))

Інвестиційна діяльність охоплює процес створення основних фондів, включаючи капітальне будівництво, а також створення або нарощення оборотного капіталу. В результаті інвестиційної діяльності звичайно зростають довгострокові активи підприємства (основні фонди), що зумовлює переважно витратний характер відповідного чистого грошового потоку.

Таблиця 4.2

Прогноз грошових потоків за проектом

Показники

Значення на кроці

0

1

2

И-ий

Розділ 1. Потік реальних грошей від інвестиційної діяльності

1.1

Земля

1.2

Будинки і споруди

1.3

Машини, устаткування і передавальні пристрої

1.4

Нематеріальні активи

1.5

Приріст оборотного капіталу

1.6

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

Розділ 2. Потік реальних грошей від операційної діяльності

2.1

Обсяг продажів

2.2

Ціна

2.3

Виручка

2.4

Оплата праці робітників

2.5

Матеріали

2.6

Постійні витрати

2.7.

Амортизація устаткування

2.8

Відсотки по кредитах

2.9

Прибуток до відрахування податків (п. 2.3 - п. (2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8))

2.10

Податок на прибуток

2.11

Проектований чистий прибуток (п.2.9 - п. 2.10)

2.12

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності (п. 2.11 + п. 2.7)

Розділ 3. Потік реальних грошей від фінансової діяльності

3.1

Власний капітал (акції, субсидії)

3.2

Кредити (окремо за видами із зазначенням ставки відсотку)

Продовження табл. 4.2

3.3

Погашення заборгованості по кредитах (основної суми боргу та відсотків)

3.4

Виплата дивідендів

3.5

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності (п. 3.1 + п. 3.2 - п. 3.3 - п. 3.4)

Розділ 4. Показники комерційної ефективності проекту

4.1

Потік реальних грошей (п.1.6 + п. 2.12)

4.2

Сальдо реальних грошей (п. 4.1 + п. 3.5)

4.3

Сальдо накопичених реальних грошей за п. 4.2 ((г) + (г - 1))

4.5

Коефіцієнт дисконтування при нормі дисконту Е

4.6

Чиста поточна вартість (п. 4.2 х п. 4.5)

4.7

Інтегральний економічний ефект (накопичена чиста поточна вартість) за п. 4.6 ((г) + (г - 1))

Крім варіанту групування статей, наведеного в таблиці 4.2, у складі грошових потоків від інвестиційної діяльності можна виділяти:

- початкові інвестиції;

- передвиробничі витрати;

- поточні інвестиції;

- ліквідаційне сальдо (Reverse Value, RV) - різниця між ліквідаційними доходами і витратами, що формується при завершенні реалізації проекту на стадії його ліквідації.

Основним надходженням реальних грошей від операційної діяльності є виручка від реалізації продукції. Крім того, до складу сум надходжень і видатків грошових коштів від операційної діяльності необхідно включати доходи і витрати за так званими позареалізаційними операціями (безпосередньо не пов'язаними з виробництвом продукції). До них, зокрема, включають:

- доходи від реалізації майна, що вибуває з експлуатації;

- доходи від здачі майна в оренду або лізингу (якщо ці операції не є основною діяльністю);

- надходження коштів при закритті депозитних рахунків (відкриття яких передбачено проектом);

- повернення позик, наданих іншим учасникам;

- одержання коштів від інвестування в цінні папери доходів, отриманих від реалізації проекту, та ін.

У складі видатків грошових коштів від операційної діяльності можна виділити дві групи показників поточних (операційних) витрат:

- повні операційні витрати;

- операційні витрати, що враховуються (повні операційні витрати за виключенням амортизації та відсотків по кредитах).

Прогнозування руху грошових коштів від операційної діяльності базується на прогнозній інформації щодо фінансового результату проекту, що зумовлює часткове дублювання статей прогнозу звіту про фінансові результати в розділі 2 таблиці 4.2. Тому дана форма може бути скорочена у випадку, якщо попередньо складався прогноз звіту про фінансові результати.

Фінансова діяльність відрізняється від операційної та інвестиційної тим, що до неї належать операції з коштами, "зовнішніми" по відношенню до проекту, а не з коштами, які генеруються проектом. До фінансової діяльності відносяться операції залучення і повернення позикових коштів.

Грошові потоки від фінансової діяльності враховуються тільки в розрахунках ефективності участі в фінансуванні проекту.

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності формуються за рахунок:

- збільшення акціонерного капіталу;

- одержання позик, субсидій, безпроцентних позик;

- надходження відсоткових платежів по наданих позиках. Видатки грошових коштів від фінансової діяльності включають:

- дивіденди за акціями;

- погашення кредитів (включаючи відсотки);

- податки на доходи від наданих позик.

Для деяких інвестиційних проектів неможливо чітко розмежування потоки від різних видів діяльності, тому у цих випадках можна об'єднати певні (або всі) потоки в одному розділі.

З метою надання вихідної інформації для оцінки ефективності та можливості реалізації інвестиційного проекту у складі прогнозу грошових потоків проекту передбачено розділ 4 "Показники комерційної ефективності проекту". В ньому наводяться такі показники, як потік реальних грошей, сальдо реальних грошей, сальдо накопичених реальних грошей.

Сума чистого руху грошових коштів від інвестиційної та операційної діяльності на кожному кроці розрахунку називається потоком реальних грошей (Cash-Flow of the Real Money, CFRM). Він використовується як вихідні дані для розрахунку системи абсолютних та відносних показників ефективності інвестиційного проекту.

Сальдо реальних грошей або проектний грошовий потік (Balance of the Real Money, BRM) - це сумарна різниця між надходженнями і видатками коштів від інвестиційної, операційної і фінансової діяльності на кожному кроці розрахункового періоду, тобто сума чистих грошових потоків від різних видів діяльності.

Приклад 4.1. Припустимо, що підприємство розглядає можливість реалізації проекту випуску нової продукції. З цією метою необхідні:

- додаткові витрати на придбання виробничої лінії - 160 тис. грн.;

- збільшення оборотного капіталу на 29 тис. грн.;

- збільшення експлуатаційних витрат, а саме:

А) додаткові витрати на оплату праці персоналу за перший рік в обсязі 55 тис. грн., які надалі будуть збільшуватися на 2 тис. грн. щорічно;

Б) придбання вихідної сировини для додаткового випуску - 49 тис. грн., які надалі вони будуть збільшуватися на 5 тис. грн. щорічно;

В) інші додаткові щорічні витрати складуть 2 тис. грн.;

- обсяг реалізації нової продукції по п'яти роках відповідно: 49, 44, 53, 46, 48 тис. шт.;

- ціна реалізації продукції за перший рік 5 грн. за одиницю буде щорічно збільшуватися на 0,5 грн.;

- амортизація здійснюється рівними частками протягом усього терміну служби устаткування. Через п'ять років ринкова вартість устаткування складе 10% його початкової вартості;

- витрати на ліквідацію через п'ять років складуть 5% ринкової вартості устаткування;

- для придбання устаткування необхідно взяти довгостроковий кредит, що дорівнює вартості устаткування, під 16% річних терміном на п'ять років. Повернення основної суми здійснюється рівними частками, починаючи з другого року (платежі наприкінці року). Податок на прибуток - 25%.

Необхідно скласти проектний звіт про рух грошових коштів за прямим методом.

1. Розрахуємо чисту ліквідаційну вартість обладнання через п'ять років. Визначимо ринкову вартість:

160 х 0,1 = 16 (тис. грн.). Розрахуємо витрата на ліквідацію:

16 х 0,05 = 0,8 (тис. грн.). Визначимо операційний дохід від реалізації устаткування (від ліквідації основних засобів):

16 - 0,8 = 15,2 (тис. грн.). Податок на прибуток при ставці оподаткування 25% складе:

15,2 х 0,25 = 3,8 (тис. грн.). Чиста ліквідаційна вартість обладнання дорівнює: 15,2 - 3,8 = 11,4 тис. грн.

2. Складемо прогноз руху грошових коштів від інвестиційної діяльності.

Таблиця 4.3

Потік реальних грошей від інвестиційної діяльності (розділ 1 Прогнозу грошових потоків за проектом)

Показники

Рік

0

1

2

3

4

5

1.1

Технологічна лінія

(160,0)

11,4

1.2

Приріст оборотного капіталу

(29)

1.3

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

(189)

11,4

3. Виручка від реалізації продукції визначається як добуток обсягу продажів на ціну одиниці виробу:

49 х 5 = 245; 44 х 5,5 = 242; 53 х 6,0 = 318;

46 х 6,5 = 299; 48 х 7,0 = 336 (тис. грн.).

4. Встановлюємо амортизаційні відрахування:

160-11,4 0""0 ( ) -- = 29,72 (тис. грн.).

5

5. За умовою нам відомо, що для придбання устаткування необхідно взяти довгостроковий кредит в обсязі 160 тис. грн. під 16% річних терміном на п'ять років. Повернення основної суми здійснюється рівними частками, починаючи з другого року (платежі наприкінці

Року).

Оскільки згідно з договором сума щорічних виплат однакова, то для чотирьох років погашення основної суми боргу вона ставитиме:

160 (тис. грн.).

-= 40 (тис. грн.).

4

Відсотки за кредитами по роках складуть:

1 рік: 160 х 0,16 = 25,6 (тис. грн.).

2 рік: 160 х 0,16 = 25,6 (тис. грн.).

3 рік: (160-40)х0,16 = 19,2 (тис. грн.).

4 рік: (160 - 40 х 2) х 0,16 = 12,8 (тис. грн.).

5 рік: (160 - 40 х 3) х 0,16 = 6,4 (тис. грн.).

6. Складемо прогноз чистого руху грошових коштів від операційної діяльності.

Таблиця 4.4

Потік реальних грошей від операційної діяльності (розділ 2 Прогнозу грошових потоків за проектом)

Показники

Рік

0

1

2

3

4

5

2.1

Обсяг продажів, шт.

49000

44000

53000

46000

48000

2.2

Ціна, грн.

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

2.3

Дохід від реалізації, тис. грн.

245

242

318

299

336

2.4

Оплата праці робітників, тис. грн.

(55)

(57)

(59)

(61)

(63)

Продовження табл. 4.4

2.5

Матеріали, тис. грн.

(49)

(54)

(59)

(64)

(69)

2.6

Постійні витрати, тис. грн.

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

2.7

Чисті операційні витрати (витрати без амортизації і відсотків за кредит), тис. грн.

(106)

(113)

(120)

(127)

(134)

2.8.

Амортизація устаткування

29,7

29,7

29,7

29,7

29,7

2.9

Відсотки по кредитах

25,6

25,6

19,2

12,8

6,4

2.10

Прибуток до оподаткування

(2.3 - 2.7 - 2.8 - 2.9)

83,7

73,7

149,1

256,5

165,9

2.11

Податок на прибуток

21,8

18,4

37,3

64,1

41,5

2.12

Чистий прибуток

61,9

55,3

111,8

192,4

124,4

2.13

Грошовий потік від операційної діяльності (2.12 + 2.8 + 2.9)

117,2

110,6

160,7

234,9

160,5

7. Складемо прогноз чистого руху грошових коштів від операційної діяльності.

Власний капітал відповідає збільшенню оборотного капіталу. Довгостроковий кредит відповідає додатковим витратам на придбання виробничої лінії.

Таблиця 4.5

Потік реальних грошей від фінансової діяльності

(розділ 3 Прогнозу грошових потоків за проектом) і-1-1-1

Показники

Рік

0

1

2

3

4

5

3.1

Власний капітал

29,0

3.2

Довгостроковий кредит (під 16% річних)

160,0

Продовження табл. 4.5

3.3

Погашення заборгованості по кредиту (основної суми боргу та відсотків)

(65,6)

(65,6)

(59,2)

(52,8)

3.4

Виплата дивідендів

3.5

Грошовий потік від фінансової діяльності

189,0

(65,6)

(65,6)

(59,2)

(52,8)

8. Знаходимо показники комерційної ефективності проекту.

Таблиця 4.6

Показники комерційної ефективності проекту (розділ 4 Прогнозу грошових потоків за проектом)

Показники

Рік

0

1

2

3

4

5

4.1

Потік реальних грошей (п.1.3 + п. 2.13)

(189,0)

117,2

110,6

160,7

234,9

171,9

4.2

Сальдо реальних грошей (п. 4.1 + п. 3.5)

0,0

117,2

45,0

95,1

175,7

119,1

4.3

Сальдо накопичених

Реальних грошей

За п. 4.2 ((^ + ^ - 1))

0,0

117,2

162,2

257,3

433,0

552,1

4.5

Коефіцієнт дисконтування при нормі дисконту 16%

1,0000

0,8621

0,7432

0,6407

0,5523

0,4761

4.6

Чиста поточна вартість (п. 4.2 х п. 4.5)

(189,0)

101,0

82,2

103,0

129,7

81,8

4.7

Інтегральний економічний ефект (накопичена чиста поточна вартість) за п. 4.6 ((:) + ^ - 1))

(189,0)

(88,0)

(5,8)

97,2

226,9

308,8

Сальдо реальних грошей (проектний грошовий потік) можна визначити й непрямим методом за такою формулою:

" " " . " " Проектний Чисті проектні

Проектний Операційний. , . . / / <-,

" = ".- приріст робочого + капітальні (4.2)

Грошовий потік грошовий потік. 4 '

Капіталу витрати

Приріст чистого робочого капіталу - це різниця між приростом оборотних активів та приростом поточних зобов'язань внаслідок реалізації проекту.

Чисті капітальні витрати - це кошти, витрачені на придбання необоротних активів на певному кроці розрахункового періоду, за мінусом коштів, отриманих від їх продажу на цьому ж кроці.

Приклад 4.2. Приклад використання формули 4.2 наведено в таблиці 4.7.

Таблиця 4.7

Розрахунок проектного грошового потоку непрямим методом, тис. грн.

Показник

На початок періоду

На кінець періоду

Виручка від реалізації

Х

1509

Операційні витрати

Х

750

Амортизаційні відрахування

Х

65

Прибуток до сплати податків і відсотків

Х

= 1509 - 750 - 65 = 694

Податки (прямі та непрямі)

Х

212

Операційний грошовий потік

Х

694 + 65 - 212 = 547

Оборотні активи

1112

1403

Поточні зобов'язання

428

389

Робочий капітал

1112 - 428 = 684

1403 - 389 = 1014

Приріст робочого капіталу

Х

1014 - 684 = 330

Необоротні активи

1644

1709

Чисті інвестиції в основний капітал

Х

=1709 - 1644 + 65 = 130

Грошовій потік проекту за період

Х

=547 - 330 - 130 = 87

Показник сальдо накопичених реальних грошей використовується для оцінки фінансової спроможності проекту. Сальдо накопичених реальних грошей - це нарощення результатів сальдо реальних грошей за даний і всі попередні кроки розрахункового періоду реалізації проекту.Схожі статті
Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - ТЕМА 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту

Предыдущая | Следующая