Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 3.1. Сутність та склад техніко-економічного обгрунтування проекту

3.1. Сутність та склад техніко-економічного обгрунтування проекту.

3.2. Система техніко-економічних показників ефективності проекту.

3.3. Методика визначення основних техніко-економічних показників проекту.

3.4. Оцінка абсолютної та порівняльної ефективності проектних рішень.

3.1. Сутність та склад техніко-економічного обгрунтування проекту

У ринкових економічних умовах підприємства організовують виробництво і збут продукції з метою задоволення потреб ринку і отримання прибутку. Також необхідною умовою розвитку виробничої сфери є безперервне удосконалення матеріально-технічної бази на основі впровадження новітніх досягнень науки та техніки.

Це стає реальним тоді, коли виробник має в своєму розпорядженні можливість систематично коригувати свої науково-технічні, виробничі і збутові плани відповідно до змін ринкової кон'юнктури, маневрувати власними матеріальними та інтелектуальними ресурсами. Дана можливість грунтується на точних, своєчасних і економічно обгрунтованих розрахунках техніко-економічних показників роботи підприємства.

В інвестиційному аналізі ці розрахунки узагальнюються у вигляді техніко-економічного обгрунтування (ТЕО). Основною метою техніко-економічного обгрунтування проектів є вибір оптимального проектного рішення внаслідок порівняльного аналізу ряду варіантів.

В загальному випадку ТЕО проекту являє собою документ, в якому на основі системи показників та розрахунків доводиться ефективність інвестиційних рішень, передбачених інвестиційним проектом. В практиці інвестиційної діяльності ТЕО може розроблятися залежно від масштабів інвестицій в розгорнутій та стислій формі.

Типова форма ТЕО в розгорнутому вигляді рекомендована ДБН А.2.2.-3-2004 та є обов'язковою у разі інвестування у будівництво нових об'єктів та реконструкції діючих. Вона складається з таких розділів:

1. Вихідні положення, в яких подається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції об'єкту виробничого призначення.

2. Обгрунтування проектної потужності та проектної продукції, що буде там випускатись, попит на неї і її збут.

3. Обгрунтування потреби робочих місць.

4. Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обгрунтуванням можливості їх використання або одержання.

5. Обгрунтування розміщення об'єкта та вибір території для будівництва потужності чи об'єкта.

6. Дані про інженерно-пошукові роботи.

7. Оцінка впливів на навколишнє середовище.

8. Схеми генплану та транспорту.

9. Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів.

10. Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення.

11. Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів, з охорони праці.

12. Можливі терміни будівництва.

13. Основні положення з організації будівництва.

14. Заходи щодо технічного захисту інформації.

15. Основні рішення зі санітарно-побутового обслуговування працівників.

16. Основні рішення з безпеки виробництва відносно виникнення вибухів та пожеж.

17. Ідентифікація та декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.

18. Техніко-економічні показники.

19. Завдання на проектування.

20. Обгрунтування ефективності інвестицій.

21. Висновки та пропозиції.

Слід мати на увазі, що всі розділи ТЕО взаємопов'язані і їх розташування обов'язково відображає реальну послідовність їх розроблення.

ТЕО може складатися за скороченою, спрощеною формою, якщо необхідно довести доцільність обраного в проекті варіанту техніко-технологічного рішення порівняно з іншими можливостями.

Типова структура техніко-економічного обгрунтування передбачає:

- опис потреби в збільшенні потужностей виробництва, зміни технології або схеми виробництва;

- обгрунтування вибору технології, устаткування, схеми виробництва, будівельні рішення;

- розрахунки потреб виробництва в сировині, матеріалах, енергетичних і трудових ресурсах;

- економічні розрахунки за проектом;

- висновки і пропозиції, в яких наводиться загальна оцінка економічної доцільності і перспектив впровадження проекту.

Відмінність ТЕО від бізнес-плану інвестиційного проекту полягає в тому, що:

- як правило, ТЕО складається для проектів щодо впровадження нових технологій, процесів і устаткування на діючому підприємстві, тому аналіз ринку, маркетингова стратегія, опис підприємства і продукту, а також аналіз ризиків можуть бути відсутні;

- у ТЕО обов'язково наводиться інформація про причини вибору певних технологій виробництва та інших техніко-технологічних рішень, прийнятих в проекті, а також результати від їх впровадження та економічні розрахунки ефективності.Схожі статті
Інвестиційний аналіз - Боярко І. М. - 3.1. Сутність та склад техніко-економічного обгрунтування проекту

Предыдущая | Следующая