Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 1.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

З метою більш детального вивчення змісту інвестицій, їх класифікують за такими ознаками:

За об'єктами вкладання коштів (майна) розрізняють інвестиції реальні та фінансові. Під реальними інвестиціями розуміють вкладення коштів (майна) у реальні активи - матеріальні та нематеріальні (інновації). Фінансові інвестиції - це вкладення коштів у фінансові інструменти (активи), переважно цінні напери.

За характером участі у справах підприємства розрізняють прямі та портфельні інвестиції. Пряма інвестиція - це господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного капіталу (фонду) юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою. До прямих інвестицій можна віднести і безпосереднє внесення будь-яких цінностей на основі договору інвестицій. До прямих належать такі інвестиції, що формують більше 10-25 % капіталу фірми та дають право на участь в управлінні підприємством. Портфельні інвестиції - це господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за грошові кошти на фондовому ринку. Основною ознакою портфельних інвестицій є те, що інвестор не має права на участь в управлінні підприємством, а такі інвестиції передбачають лише одержання інвестором дивідендів на акції підприємства або інші цінні папери.

За періодом інвестування інвестиції поділяють на короткострокові та довгострокові. Короткострокові інвестиції - це інвестиції, на період до одного року. До них належать інвестиції в короткострокові депозитні вклади, державні та корпоративні облігації із строком погашення до 1 року та інші фінансові активи. Довгострокові інвестиції - це інвестиції, на період більше одного року, зокрема, це вкладення в основне виробництво, інноваційну діяльність, цінні папери строком погашення більше 1 року тощо.

За формами власності інвесторів інвестиції поділяють на приватні, державні, іноземні та спільні. Приватні інвестиції здійснюють фізичні особи або юридичні особи недержавної форми власності, державні - державні та місцеві органи влади, державні підприємства, установи з бюджетних фондів, іноземні - фізичні та юридичні особи іноземних держав, спільні інвестиції реалізовані спільно приватними та/або державними вітчизняними й іноземними суб'єктами інвестиційної діяльності.

За регіональною отакою інвестиції поділяють на внутрішні інвестиції, які здійснюють в об'єкти інвестування в межах держави, та зовнішні - поза її межами.

Наведена класифікація інвестицій відображає найбільш суттєві їх ознаки, а за необхідності вона може бути поглиблена залежно від підприємницької або дослідницької мети, див. табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Класифікація інвестицій за додатковими ознаками

За розміром інвестиційV Великі

v Традиційні

V Дрібні
За цілями інвестуванняV Спрямовані на скорочення витрат

V З метою одержання доходу від розширення діяльності

V З метою підвищення вартості бізнесу

v Які сприяють виходу на нові ринки збуту Спрямовані на диверсифікацію бізнесу

V Які здійснюються з метою зниження ризику виробництва та збуту

V З метою одержання соціального чи екологічного ефекту

V Досягнення науково-технічного ефекту
Залежно від вибору інвестиційної стратегіїV Пасивні - ті, то вкладаються в пасивну частину активів (будинки, споруди)

V Активні - вкладені в активну частину активів
За періодичністю вкладеньV Ординарні, якщо інвестиції вкладені одноразово чи протягом кількох послідовних базових періодів, а потім відбувається приплив коштів

V Неординарні, коли інвестиційні вкладення чергуються з припливами коштів у будь-якій послідовності
За характером взаємозв'язківV Незалежні інвестиції, коли рішення про здійснення одного проекту не впливає на рішення про прийняття іншого

V Залежні - у випадку, коли реалізація одного проекту залежить від реалізації іншого Альтернативні

V Взаємовиключні

V Комплементарні, коли прийняття повою проекту сприяє зростанню доходів по одному чи кільком іншим

V Інвестиції, пов'язані між собою відносинами заміщення, - прийняття нового проекту призводить до деякого зниження доходів по одному чи декільком діючим проектам
За характером і періодичністю доходуV Регулярні, коли за одноразовим інвестиційним відтоком відбуваються послідовні позитивні припливи

V Нерегулярні, що припускають негативні і позитивні компоненти

V Ануїтеті - ті, що забезпечують рівновеликі, рівновіддалені один від одного за часом доходи

V Консервативні - безризикові вкладення, що забезпечують стабільний доход і високу ліквідність інвестицій

V Венчурні - ризиковані інвестиції, що забезпечують, зазвичай, високий дохід
За сферами впровадженняV Інвестиції в матеріальне виробництво

V Інвестиції в соціальну сферу

V Інвестиції, пов'язані з реалізацією екологічних проектів

V Науково-технічні інвестиції

V Інвестиції в сферу культури і мистецтва
За причинами, що зумовлюють необхідність інвестиційV Початкові інвестиції, що направляються на освоєння нових видів діяльності

V Інвестиції на відновлення наявної матеріально-технічної бази

V Інвестиції, пов'язані з нарощуванням обсягів господарської діяльностіСхожі статті
Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 1.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Предыдущая | Следующая