Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 6.3. Управління конкурентоспроможністю інноваційного проекту

Внутрішнє середовище проекту має важливіше значення для успішної реалізації проекту, оскільки саме ці чинники сприяють чи, навпаки, перешкоджають досягненню поставлених цілей. Розглянемо найважливіші умови:

- економічні - пов'язані з кошторисом і бюджетом проекту, цінами, податками та тарифами, ризиком і страхуванням, стимулами, пільгами та іншими економічними чинниками, що діють усередині проекту та визначають його основні вартісні характеристики;

- соціальні - передбачають забезпечення стандартних умов життя для учасників проекту, рівня заробітної плати, наявності комунальних послуг, падання соціальних умов (ніколи, дитячі садки, медобслуговування, умови для відпочинку тощо); умови праці і техніки безпеки, страхування та соціальне забезпечення;

- стиль керівництва проектом - визначає психологічні клімат та атмосферу в команді проекту, виливає па її творчу активність і працездатність;

- організація проекту - визначає співвідношення між основними учасниками проекту, розподіл прав, відповідальності та обов'язків та виливає на успіх його реалізації. Команда проекту є "мозковим центром" та виконавчим органом проекту, від ЯКого залежать його прогрес та успіх;

- методи та засоби комунікації - визначають повноту, достовірність та оперативність обміну інформацією між зацікавленими та учасниками проекту.

У табл. 6.1 наведено особливості впливу чинників ресурсного, виробничого, збутового та інфраструктурного характерів.

Таблиця 6.1. Характеристика найважливіших факторів проекту

Сфера

Ступінь можливого виливу

Фінансова

Визначає бюджетні межі проекту з урахуванням кошторису для виробництва продукту та покриття витрат на проект, а також способи й джерела фінансування проекту

Виробнича

Пов'язала з ринком засобів виробництва. Висуває специфічні вимоги до проекту, наприклад: рекомендації з використання технологій та устаткування, вимоги до завантаження ділянок виробництва, що простоюють, відмова від певних технологічних процесів, узгодженість вимог проекту з можливостями ринку засобів виробництва тощо

Збутова

Формує важливі вимоги та умови до проекту, пов'язані з ринком збуту, та визначені рішення покупців, наявністю та діями конкурентів

Матеріального забезпечення

Пов'язана з ринком сировини та напівфабрикатів і формує вимоги до проекту, що випливають з можливості забезпечення сировиною, матеріалами й устаткуванням за прийнятими цінами

Кадрового забезпечення

Визначає вимоги до кадрового потенціалу організацій, які беруть участь у розробці проекту, його здійсненні та експлуатації, рівня професіоналізму менеджерів і команди, яка керує проектом

Інфраструктура

Висуває вимоги до проекту та його забезпечення, оскільки пов'язана з ринком послуг та різноманітним сервісом. Сюди належать вимоги до реклами, транспорту, зв'язку, телекомунікації, інформаційного, інженерного та іншого забезпечення

Фінансування розвитку підприємства загалом та проектів зокрема має відбуватися згідно з обраною стратегією. На фінансування впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники. До внутрішніх чинників входять: галузь, до якої належить підприємство, його розмір, ступінь зношеності основних фондів, прогресивність устаткування, рівень витрат па виготовлення продукції, рівень її якості, фінансова стабільність підприємства. До важливіших чинників, які впливають на формування стратегії фінансування, належать: рівень цін на устаткування та доступність придбання, вартість будівель, співвідношення попиту та пропозиції, прогноз платоспроможного попиту на продукції, вимоги до її споживчих якостей, розмір відсоткової ставки за банківський кредит.

Інноваційні процеси відбуваються також під значним впливом невизначених факторів, які необхідно враховувати в процесі управління. Для зниження ступеня невизначеності заздалегідь продумують альтернативні рішення, у тому числі кількісно-якісний склад виконавців, умови їх стимулювання, вартість і тривалість виконання робіт, матеріально-технічні ресурси.Схожі статті
Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - 6.3. Управління конкурентоспроможністю інноваційного проекту

Предыдущая | Следующая