Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - Тема 6. Управління інноваційним проектом

6.1. Етапи підготовки та реалізації проекту

Інноваційний проект - плановий комплекс технічних, виробничих, економічних і організаційних заходів, об'єднаних однією генеральною (основною) мстою. Він складається з кількох етапів процесу "дослідження - виробництво", узгоджених за ресурсами, термінами і виконавцями, та здійснюється єдиним менеджментом. За іншим визначенім, це система взаємопов'язаних цілей і програм їхнього досягнення, яка становить комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських, виробничих, організаційних, фінансових, комерційних та інших заходів, відповідно організованих, оформлених комплектом проектної документації, що забезпечують ефективне вирішення конкретного науково-технічного завдання (проблеми), вираженого в кількісних показниках, і сприяють інновації [58]. Три основних аспекти цього поняття наведено на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Три основні аспекти поняття "інноваційний проект"

Ми не маємо змоги докладно висвітлити всі аспекти кожної складової (у науці розроблено самостійну галузь проектного менеджменту), тому розглянемо лише основні засади.

Інноваційний проект охоплює такі обов'язкові структурні елементи:

- цілі і задачі;

- функціонально-виконавчу структуру (комплекс досліджень і розробок, роботи з підготовки і перепідготовки персоналу, імпорту й експорту ліцензій, впровадження, освоєння і продажу інновацій);

- техніко-економічне і ресурсне обгрунтування (показники витрат, термінів і ефекту);

- організаційно-економічну структуру (права і відповідальність замовника, виконавців, порядок фінансування, здавив і приймання робіт, санкції, премії).

За масштабами і рівнем взаємодії підрозділів під час виконання інноваційних проектів і відповідно до значущості результатів, вони можуть поділятися па дві основні групи:

- проекти, у виконанні яких бере участь група підрозділів, результати виконання відображено у бізнес-плані організації, а обсяг витрат потребує виділення значних ресурсів, що підлягають централізованому контролю;

- локалізовані проекти, у виконанні яких беруть участь лише один-два взаємодіючих підрозділи чи цільовий тимчасовий колектив.

Прикладами інноваційних проектів першого типу можуть бути:

- реконструкція (розширення) виробничих підрозділів;

- заміна у великих масштабах технологічного устаткування па принципово нове;

- перехід па використання нових матеріалів;

- розробка і впровадження (чи тільки впровадження) комплексів технологічних інновацій під час освоєння нової продукції.

До цілей локальних інноваційних проектів можна віднести: впровадження окремих технологічних інновацій, часткову заміну устаткування, забезпечення підвищення якості окремого виду продукції. Проектна діяльність може бути спрямована на вирішення таких основних завдань:

- створення і виробництво продукції високих технічних рівня та якості, конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках;

- скорочення термінів розроблення й освоєння виробництва нової продукції;

- вихід па нові ринки чи ринкові піші;

- забезпечення прихильності споживачів до продукції підприємства та створення позитивного іміджу.

Складний інноваційний проект слугує для вирішення науково-технічних проблем. Основними його характеристиками є комплексність, кількісна визначеність цілей науково-технічного розвитку, збалансованість ресурсів, необхідних для реалізації проекту. Безперервне управління та координація процесами реалізації дає змогу обирати шляхи та засоби найефективнішого досягнення цілей проекту. Керівникам і менеджерам, які залучаються до виконання проекту, необхідно пройти спеціальні курси з проектного менеджменту, де розглядають такі питання як управління інтеграцією, змістом, часом, вартістю, якістю, трудовими ресурсами, інформаційним зв'язком, ризиком тощо.

Етапи інноваційного проекту:

1. Передінвестиційна стадія:

- генерування і конкретизація інноваційної ідеї;

- опрацювання ідеї, розробка можливих варіантів;

- вибір оптимального варіанта.

2. Інвестиційна стадія:

- оформлення контрактної документації;

- реалізація проекту;

- контроль і оперативне регулювання виконання календарних планів і витрат ресурсів;

- подання результатів проекту замовнику і його завершення.

Отже, для успішного управління інноваційним проектом потрібно: обгрунтувати необхідність та визначити мсту проекту; докладно вивчити характеристики нової технології, продукції тощо; визначити терміни і ресурси виконання окремих етапів, проекту загалом (практики вважають, що термін понад три роки пов'язаний з великим ризиком провалу проекту). Під час реалізації необхідно здійснювати систематичний моніторинг, оцінку і складати звіти виконання проекту.
Схожі статті
Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - Тема 6. Управління інноваційним проектом

Предыдущая | Следующая