Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Показники надійності підприємства

Коефіцієнт забезпечення кредиту (КС характеризує наявність, обсяг та якість забезпечення повернення кредиту. Кз = 2 у випадках, коли забезпеченням кредиту є:

- гарантії уряду України ;

- гарантії банків, зареєстрованих як юридичні особи у країнах, віднесених до категорії А;

- грошові вклади і депозити позичальника, розміщені у банку, що надає позичку.

К3 = 0,5 у випадках, коли забезпеченням кредиту є гарантії (поручительство) чи страхування ризику.

У разі, якщо забезпеченням кредиту є застава майна, коефіцієнт забезпечення визначається як відношення вартості застави до суми кредиту у відсотках.

Вартість застави визначається на підставі договору застави, сума кредиту і процентів - виходячи з кредитного договору. Вартість майна та майнових прав позичальника, оформлених під заставу, визначається за реальною (ринковою) вартістю з урахуванням практичної складності реалізації майна у разі невиконання позичальником своїх зобов'язань.

Оборотність дебіторської заборгованості (Одз)

Цей показник розраховується за даними річного звіту і його значення використовуються також на квартальні дати (відношення виручки від реалізації продукції за рік до середньої суми дебіторської заборгованості).

Середня дебіторська заборгованість визначається як середнє арифметичне суми цієї заборгованості на початок і кінець року. Показник Одз оцінюється шляхом порівняння з попереднім періодом і може набувати таких значень:

Одз = 2 у разі зменшення його розрахункового значення проти попереднього періоду;

Одз = 1 у разі, якщо його розрахункове значення знаходиться на рівні попереднього періоду;

Одз = 0 у разі збільшення його розрахункового значення проти попереднього періоду.

Оборотність кредиторської заборгованості (Окз)

Цей показник розраховується шляхом відношення виручки від реалізації продукції за рік до середньої суми кредиторської заборгованості.

Оборотність готової продукції (Огп): відношення виручки від реалізації продукції за рік до обсягу виробництва продукції за звітний період.

Оцінювання показника здійснюється шляхом порівняння з попереднім періодом.

О може набувати таких значень:

Огп = 2 у разі зменшення його значення проти попереднього періоду;

Огп = 1 у разі, якщо його значення знаходиться на рівні попереднього періоду;

Огп = 0 у разі збільшення його значення проти попереднього періоду.

Примітка. Для підприємств із сезонним циклом виробництва оцінка Огп здійснюється за даними річного звіту і це значення враховується при оцінюванні фінансового стану позичальника на квартальні дати.

Визначення класу позичальника. Залежно від стану платоспроможності, фінансової стійкості, солідності та можливості виконувати свої зобов'язання перед банком підприємство-пози-чальник повинне бути віднесене до одного з п'яти класів, які характеризують його надійність:

Клас А - підприємство з дуже стійким фінансовим станом.

Клас Б - підприємство зі стійким фінансовим станом.

Клас В - підприємство має ознаки фінансового напруження.

Клас Г - підприємство підвищеного ризику.

Клас Д - підприємство з незадовільним фінансовим станом.

Для визначення класу позичальника визначається інтегрований показник його фінансового стану, який розраховується на підставі наведених вище коефіцієнтів, їх вагових значень та вагових коефіцієнтів аналітичних груп (табл. 9.3).

Таблиця 9.3. Рейтингова шкала для визначення класу позичальника

Значення інтегрованого показника

Клас

Понад 200

А

Від 160 до 200

Б

Від 135 до 160

В

Від 110 до 135

Г

Менше 110

ДСхожі статті
Фінанси підприємств - Непочатенко О. О. - Показники надійності підприємства

Предыдущая | Следующая