Екологія - Джигирей B. C

 • Екологія - Джигирей B. C. - ВСТУП

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЇ

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.1. Визначення та основні поняття екології

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.2. Завдання екології

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.3. Людське суспільство та середовище його існування

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.3.1. Поняття про середовище існування

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.3.2. Уявлення давніх українців про природу

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.3.3. Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.4. Структура природного середовища

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.4.1. Географічна оболонка

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.4.2. Атмосфера

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.4.3. Літосфера

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.4.4. Гідросфера

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.4.5. Природні ресурси

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.5. Поняття про біосферу

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.5.1. Коло життя

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.5.2. Роль В. І. Вернадського у вивченні біосфери та ноосфери

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.5.3. Загальні властивості біосфери

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.5.4. Кругообіг речовин у біосфері

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.5.5. Трансформація енергії у біосфері

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.6. Екосистеми та їх місце в організації біосфери

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.6.1. Рівні організації органічного світу

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.6.2. Поняття про екосистеми

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.6.3. Ланцюги живлення та піраміди мас, чисел і енергії

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.6.4. Класифікація екосистем

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.6.5. Основні екосистеми світу

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.7. Екологія популяцій

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.7.1. Ознаки популяцій

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.7.2. Етологічна структура популяцій

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.7.3. Популяційні аспекти розвитку людства

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.8. Екологічні фактори та їхній вплив на життєдіяльність організмів

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.8.1. Поняття про екологічні фактори

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.8.2. Класифікація екологічних факторів

 • Екологія - Джигирей B. C. - 1.9. Основні екологічні закони

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ людини НА ДОВКІЛЛЯ

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.1. Демографічні проблеми і можливості біосфери

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.1.1. Демографічні проблеми України

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.1.2. Урбанізація та її негативні наслідки

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.2. Основні джерела антропогенного забруднення довкілля

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.2.1. Радіоактивне забруднення

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.2.2. Шумове забруднення

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.2.3. Електромагнітне забруднення

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.2.4. Основні методи визначення забруднень

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.3. Соціоекологічні проблеми літосфери

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.3.1. Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.3.2. Грунт - важливий компонент біосфери

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.3.3. Вплив господарської діяльності на грунт

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.3.4. Сучасний стан грунтів України та шляхи його поліпшення

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.4. Вплив діяльності людини на гідросферу

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.4.1. Світові проблеми прісної води

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.4.2. Сталий розвиток і вода

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.4.3. Джерела забруднення гідросфери

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.4.4. Антропогенний вплив на води Світового океану

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.4.5. Забруднення природних вод України

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.5. Забруднення атмосфери

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.5.1. Джерела, масштаби і наслідки забруднення атмосфери

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.5.2. Стан повітряного середовища України

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.6. Правові та міжнародні аспекти охорони природи

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.6.1. Міжнародні природні ресурси та співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.6.1.1. Міжнародні природні ресурси

 • Екологія - Джигирей B. C. - 2.6.1.2. Міжнародне співробітництво в галузі охорони природи

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.1. Контроль і моніторинг природного середовища в Україні

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.1.1. Стан навколишнього природного середовища в Україні

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.1.2. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.1.3. Організація служб охорони навколишнього природного середовища

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.2. Види забруднення навколишнього природного середовища та напрямки його охорони

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.3 Природоохоронна діяльність підприємств

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.3.1. Інженерно-екологічна експертиза проектів підприємств

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.3.2. Екологічна паспортизація підприємств

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.4. Економічні аспекти охорони навколишнього природного середовища

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.4.1. Методи управління природоохоронною діяльністю

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.4.2. Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.4.3. Еколого-економічні показники оцінки виробничих процесів

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.4.5. Ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовища

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.5. Оцінка забруднення земель та грунтів

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.5.1. Загальні положення

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.5.2. Вплив забруднення грунтів на здоров'я людей та його нормування

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.5.3. Порушення та рекультивація земель

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.6. Раціональне використання та охорона водних ресурсів

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.6.1. Загальні положення

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.6.2. Водокористування та водоспоживання

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.6.3. Джерела забруднення води

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.6.4. Контроль якості води

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.6.5. Умови скидання стічних вод в каналізацію та водоймища

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.6.6. Способи очищення стічних вод

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7. Визначення антропогенного впливу на повітряне середовище

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.1. Вплив промислових викидів в атмосферу на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ, грунт та водоймища

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.2. Визначення ступеня забрудненості атмосфери

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.3. Визначення категорії небезпечності підприємств залежно від маси, виду та складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.4. Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.4.1. Розрахунок аерозольного виносу електроліту з акумуляторів

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.5. Розрахунок гранично допустимих викидів для одиночного джерела або близько розташованих одиночних джерел

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.6.1. Нагріті газоповітряні суміші

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.6.2. Холодна газоповітряна суміш

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.6.3. Джерела з прямокутним устям

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.6.4. Викиди з одиночного аераційного ліхтаря

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.6.5. Одиночне джерело, з котрого викидається суміш шкідливих речовин постійного складу з сумарною шкідливою дією

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.6.6. Група N одиночних джерел різної висоти, розташованих поряд

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.5.7. Багатоствольна труба

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.6. Визначення тимчасово погоджених викидів та розрахунок поля концентрації для випадку одиночного джерела

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.6.1. Величина максимальної приземної концентрації шкідливих речовин від одиночного (точкового) джерела з круглим устям

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.6.2. Максимальна приземна концентрація шкідливих речовин при викиданні холодної газоповітряної суміші з круглого устя одинарного джерела за несприятливих метеорологічних умов

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.6.3. Розрахунки характеристик приземного поля концентрацій від викидів нагрітої або холодної газоповітряної суміші з одиночних джерел з прямокутним устям

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.6.4. Максимальні приземні концентрації для близько розташованих точкових джерел з рівними висотами, діаметрами устів, швидкостями виходу та перегріванням газоповітряної суміші

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.6.5. Максимальна концентрація для аераційного ліхтаря

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.6.6. Визначення ГДВ та ТПВ для окремого джерела

 • Екологія - Джигирей B. C. - 8.7.6.7. Визначення максимальної концентрації суміші при викиді через багатоствольну трубу

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.7. Визначення висоти труби або висоти розташування витяжного каналу вентиляційної системи

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.8. Очищення викидів в атмосферу

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.8.1. Методи та засоби очищення викидів в атмосферу

 • Екологія - Джигирей B. C. - 3.7.8.2. Зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння