Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант І

1.Поняття "франко" в ціноутворенні означає:

А) що визначена частина витрат із транспортування або навантаження товару включається в ціну виробника;

Б) пункт, транспортні витрати до якого на шляху руху товару від продавця до покупця включаються в ціну товару;

В) відповідальність виробника за збереження та транспортування товару до визначеного пункту призначення, встановленого покупцем.

2.Статистичні видання ООН, інших міжнародних і національних організацій найчастіше публікують імпортні ціни:

А)DAF

Б)CIF

В)FOB

У структуру роздрібної ціни не входять витрати підприємства торгівлі на:

А) зберігання товарів на складі;

Б) доробку товару до вимог споживача;

В) страхування збереження товару;

Г) погашення основної суми кредиту.

Різновидом вільних цін є:

А) ціни каталогу;

Б) ціни форвардних угод;

В) комісійні ціни.

Індикативні ціни - це різновид:

А) фіксованих цін;

Б) вільних цін;

В) твердих цін.

Література

Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / За ред. В. І Семчика. - К.: Наукова думка, 1998. - С. 131-167.

Артемова Т. Ценностные концепции: от истоков к современности // Бизнес информ. - 1999. - № 1.

Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов ПА., Петрова KJJ. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998 p.

Бевз О. П. та ін. Особливості і завдання розвитку товарних бірж в Україні І І Економічні проблеми невиробничої сфери: Зб. наук. пр. - К., 1998.-С.159-163.

Безкоровайна С. В. Методологія формування цінової політики підприємства//Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 6. - с.31 -34.

Беркута А. Реформування ціноутворення у будівництві: Завдання напрямки, проблеми І І Економіка України. - 2002. - № 2. - с. 4-9.

Бугулов В. М. Ценообразование в условиях рынка: Учебн. пособие. - К: МАУП, 1996. - 50 с.

Гладких Д. Державне регулювання економіки за допомогою ціноутворення І І Економіка України. - 2001р. - № 1. - с. 47-51.

Гладких Д. Доминирующие методы ценообразования в Украине // Бизнес - информ. - 1998. - № 7.

Герасименко В. В. Ценовая политика фирмы. - М.: Финста - тинформ, 1995. - 187с.

Д. Ільницький. Практика ЗЕД: пошук інформації про ціни.// Бухгалтерія, 2001, №35/2. - с. 35-37.

Еврухимович И. Л. Ценообразование: Учебно-методическое пособие. - К.: МАУП, 1998 - 104с.

Економіка зарубіжних країн під ред. А. С. Філіпенка - Київ: Либідь, 1998 р.

Економічний словник-довідник // За ред. док. екон. наук, проф. С. В. Мочерного. - К.:Феміна, 1995.-368с.

Есипов В. Е. Ценообразование на финансовом рынке. Уч. пособие.-СПб, 2000,176с.

Завада О. Про ціни, монопольні правила та об'єктивні економічні закони //Урядовий кур'єр. - 1999р. - 11 серпня.

Закон України " Про антимонопольний комітет" від 02.12.1993р.//Закони України. Т.6. - К, 1996р.

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 № 959-ХН // Відомості Верховної Ради України. -1991. - № 14. - С. 354-360.

Закон України "Про митний тариф України" від 05.04.2001р. №2371-111 // Відомості Верховної Ради України. -2001. -№ 14. - С. 354-360.

Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності" від 18.02.1992р.

Закон України " Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11.07.1996р.

Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. -1991. -№ 14. - С. 354-360.

Закон України "Про ратифікацію Угоди про принципи стягнення непрямих податків при експорті та імпорті товарів (робіт, послуг) між державами-учасниками Співдружності Незалежних Держав" від 20.04.2000 p. № 1690-ІІІ.

Закон України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років" // Відомості Верховної Ради України. - 2001 - №11.С. 52.

Закон України "Про товарну біржу" // Відомості Верховної Ради України - 1992-№ 10.- С. 260-265.

Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 03.12.1990 (із змінами і доповненнями) // Закони України Т. 1. - К., 1996р.

Інструкція "Про порядок заповнення вантажної митної декларації, затверджена наказом Державної митної служби України" від 09.07.97р. - №307.

Інструкція "Про порядок заповнення експортного документа на експорт деяких сталеливарних виробів до Європейських Співтовариств", затверджена наказом МЗЕЗторгу України від 27.03.98 p. N° 166.

Інструкція "Про порядок стягнення акцизного збору при ввезенні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України", затверджена наказом ДМСУ від 21.01.2000 р. № 33.

30.1 нструкція " Про порядок застосування економічних та фінансових санкцій органами державного контролю за цінами", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1998р. № 93/ 141 // Баланс - 1999 - №49

31. Кісельов А. П. Основи бізнесу: Підручник. - К.: Вища шк., 1998.-С. 70-81.

Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства. - К., 2001р.

Корецький М. Регулювання ціноутворення у сільському господарстві перехідної економіки України. // Економіка України. - 2001р. - N° 1. - с. 134-143.

Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. - Москва,: Прогресс, 1991.

Кримінальний кодекс України від 5.04.01р. N° 2341 - III.

Липсиц И. К. Коммерческое ценообразование: Учебник. - М: БЕК, 1999.-368с.

Лист Державного митного комітету України "Про роз'яснення питань застосування Правил ІНКОТЕРМС" від 29.09.95р. № 11/3 - 4118.

Литвиненко Я. В. Сучасна політика ціноутворення: Навчаль - нгїЙТТбсібник - К.: МАУП, 2001 р. - 152с.

Марцин В. С. Ціна як важіль економічного впливу на розвиток економіки 11 Фінанси України. - 2001. - N° 4. - с.9-13.

Махненко М. Ринкові ситуації: особливості ціноутворення в них// Віче, - Київ, 1998 №6.

Мацибора В.1. Економіка сільського господарства: Підручник.

К.: Вища шк., 1994.-С. 125-136.

Методика встановлення рівня заставних цін на зерно для здійснення заставних закупок у сільськогосподарських товаровиробників: Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки України і Державної акціонерної компанія "Хліб України" від 22 лютого 2001 p. N 33/44/12.

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Держкомпром - політики України від 02.02.2001р. № 47.

Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001р. N9 65.

Митний кодекс України // Офіційний вісник України - 2002.

№31.

Никитин С. Мировые цены: особенности формирования // МЭМО - 1997. - №3. - с.5-18.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект// За ред. Г. Н. Климко, В. П. Нестеренка.- К.: Вища шк., 1994. - 559 с.

Парижан Н. В. Державне регулювання ціноутворення в Україні // Фінанси України. - 2000. - № 4. С.31 -36.

Положення про вантажну митну декларацію, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97р. №574.

Положення про впровадження механізму заставних закупок зерна у сільськогосподарських товаровиробників, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2000 p. N 1141.

Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень, затверджене Постановою Кабінетів Міністрів України від 22.02.1995р. № 135.

Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень // Податки і бухгалтерський облік. - 2002. - N° 50. - с.4-5.

Положення про індикативні ціни на товари при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно - імпортних операцій, затверджене Указом Президента України від 18.11.1994р. №691.

Положення про складання і ведення переліку підприємств, які займають монопольне становище на ринку від 10.03.1994р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" // Бухгалтерський облік. Хрестоматія. - Бухгалтерія. - 2001р. - № 52/2.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про удосконалення порядку формування цін" від 18.12.98р. №1998.

Постанова КМУ " Про порядок визначення митної вартості товарів та інших предметів при переміщенні їх через митний кордон України" від 05.10.1998р. № 1598.

Постанова КМУ "Про ціноутворення в умовах реформування економіки" від 21.10.1994р. № 733.

Постанова КМУ "Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень" від 22.02.1995р. № 135.

Постанова КМУ "Про державну інспекцію контролю за цінами" від 13.09.2000р. № 1432//Офіційний вісник України. -2000р. - № 38. - с.24.

Постанова КМУ "Про внесення змін до деяких постанов КМУ" від 16.11.2001р. № 1499.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про уточнення повноважень центральних органів державної виконавчої влади, уряду Автономної Республіки Крим та виконкомів місцевих Рад у галузі ціноутворення". - від 13.02.1995р. № 109

Порядок визначення та застосування мінімальних цін на вітчизняні та імпортні горілку і лікеро-горілчані вироби, затверджений наказом Міністерства фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством аграрної політики України від 8.08.01р. №371/168/239.

Постанова Верховної Ради України " Про внесення змін вдію Закону України "Про товарну біржу" // Голос України. - 1992р. - 11 січня (№ 5). - с. 13.

Правила визначення країни походження товарів, затверджені Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 30.10.200 року.

Про встановлення заставних цін на основні зернові культури: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 p. N 371.

Пузанов 1.1. Ціни та ціноутворення у зовнішній торгівлі І І Фінанси України. - 1996. - JNfe 11. - с. 53-61.

Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва (посібник у питаннях і відповідях) / За ред П. Т. Саблука. - К.: 1ЕА,1999. - 532с.

Сертифікат походження у зовнішньоекономічній діяльності. // Бухгалтерія, 2001, №44/2. - с. 43-47.

Слепое B. JI. Ценообразование. - М, 2001г.

Сборник деловых игр, имитационных и практических задач по курсу "Цены и рыночная конъюнктура"/ Маховикова Г. А., Пузыня Н. Ю. - СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1996г. - 89с.

Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджене постановою КМУ від 26.04.96р. № 473.

Томашееский С. Ценообразование в торговле. - М.: Фактор, 1999.

Угода про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, у разі надання тарифних преференції у рамках Загальної системи преференції, укладена в м. Москві 12.04.1996 року.

Указ Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 4.10.94 р. №567/94.

Уткин Э. А. Цены; ценообразование, ценовая политика: Учеб - н. пособие. - М, 1997- 224с.

Фінансовий і ціновий механізм АП К в умовах переходу до ринку/П. Т. Саблук, М. Я. Дем'яненко, О. М. Шпичактаін.;3а ред. П. Т. Саблука, М. Я. Дем'яненка, О. М. Шпичака, Д. В. Полозенка. - К.: Урожай, 1993. - С. 126-216.

Ценообразование: Учеб. - метод, пособие.- 2е изд., стереотип. К.:МАУП,1999.- 108с.:- Библиогр.:с.103-104.

Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. И. К. Салимжанова. - Москва: ЗАО "Финстатинформ", 2001. - 304 с.

Цены и ценообразование. Уч. для вузов / Ред. Есипов В. Е. - СПб, 1999-464с.

Черевко Г. В., Березівський П. С. Держава і ринок. - Л: Українські технології, 1998. - 116с.Схожі статті
Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Предыдущая | Следующая